Corona-statistieken gemeente Zaanstad

Informatie J.J. Allanbuurt:

Informatie J.J. Allanbuurt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de J.J. Allanbuurt in de gemeente Zaanstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de J.J. Allanbuurt in de gemeente Zaanstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 1,52% naar 670 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de J.J. Allanbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de J.J. Allanbuurt, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de J.J. Allanbuurt is met 10 personen gestegen van 660 in 2013 tot 670 in 2021 (dat is 1,52%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de J.J. Allanbuurt
Kaart van de wijk Westzaan met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Westzaan met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Middel, 2: Westzaan Noord, 3: J.J. Allanbuurt, 4: Westzaan Zuid, 5: Westzanerpolder.

Over de J.J. Allanbuurt

J.J. Allanbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 436 hectare, waarvan 380 land en 56 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 272 adressen per km2. Er wonen 275 huishoudens in J.J. Allanbuurt. Postcode 1551 is de meest voorkomende postcode in J.J. Allanbuurt. J.J. Allanbuurt ligt binnen Wijk Westzaan in de gemeente Zaanstad.

Kenmerken van de 275 woningen in de J.J. Allanbuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

275 woningen & 328 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 36% naar €464.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de J.J. Allanbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de J.J. Allanbuurt, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de J.J. Allanbuurt is met €123.000 toegenomen van €341.000 in 2013 tot €464.000 in 2020 (dat is 36%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 328 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. J.J. Allanbuurt telt in totaal 328 adressen, met 323 verblijfsobjecten en 5 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor J.J. Allanbuurt.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

275 woningen & 328 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in J.J. Allanbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Westzaan (J.J. Allanbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Westzaan is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in J.J. Allanbuurt is €32.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.100. J.J. Allanbuurt telt 500 inkomensontvangers op 670 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,50% procent van de huishoudens in J.J. Allanbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Westzaan (J.J. Allanbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Westzaan is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (115 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in J.J. Allanbuurt.

J.J. Allanbuurt telt in totaal 115 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - J.J. Allanbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - J.J. Allanbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis De Kwaker


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis De Kwaker bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis De Kwaker is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis De Kwaker is het enige stembureau binnen de J.J. Allanbuurt. De gemeente Zaanstad telde bij deze verkiezingen in totaal 74 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de J.J. Allanbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de J.J. Allanbuurt, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de J.J. Allanbuurt is met 13 personen toegenomen van 607 in 2013 tot 620 in 2021 (dat is 2,11%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in J.J. Allanbuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de J.J. Allanbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de J.J. Allanbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - J.J. Allanbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor J.J. Allanbuurt. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de J.J. Allanbuurt, 2012 tot en met 2020.

In de J.J. Allanbuurt zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 130 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. In 2020 werden in de J.J. Allanbuurt 15 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de J.J. Allanbuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en J.J. Allanbuurt voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in J.J. Allanbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in J.J. Allanbuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 J.J. Allanbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de J.J. Allanbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal115Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie25Aantal2020
G+I Handel en horeca10Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners670Aantal2021
Mannen350Aantal2021
Vrouwen315Aantal2021
0 tot 15 jaar85Aantal2021
15 tot 25 jaar85Aantal2021
25 tot 45 jaar110Aantal2021
45 tot 65 jaar245Aantal2021
65 jaar of ouder150Aantal2021
Ongehuwd305Aantal2021
Gehuwd310Aantal2021
Gescheiden35Aantal2021
Verweduwd30Aantal2021
Westers totaal45Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid177Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag120Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar230Aantal2019
Opleidingsniveau hoog180Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
WMO cliënten15Aantal2019
WMO cliënten relatief23Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.450Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.620Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.740Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.650Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.450Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.830Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.770Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel Eenzaam20%percentage2020
Sociaal Eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal275Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens65Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen105Aantal2021
Huishoudens met kinderen110Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers64%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 36%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.600Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar39,10%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen20,60%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen38,20%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,50%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€369x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW130Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon620Aantal2021
Niet-westers totaal5Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers5Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand7,30Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand7,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand5,50Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2019
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand3,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,20Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km470Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,10Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand9,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand11,20Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand6,60Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand4,80Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand15,50Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km63Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,70Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,50Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04798130Code2021
RegionaamJ.J. AllanbuurtNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode04798130Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal436Aantal hectaren2021
Oppervlakte land380Aantal hectaren2021
Oppervlakte water56Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1551.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid272Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode328Aantal2021
Adressen totaal328Aantal2021
Panden297Aantal2021
Percelen295Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal485Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine390Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof90Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte127Aantal2020
Motorfietsen95Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad275Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€464.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning95%Percentage2020
Percentage meergezinswoning5%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen89%Percentage2020
Huurwoningen totaal10%Percentage2020
In bezit woningcorporatie1%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200084%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor J.J. Allanbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de J.J. Allanbuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor J.J. Allanbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Dolphijnstraat11551REWestzaan
J J Allanstraat8 - 4711551RA - 1551RVWestzaan
Nauerna291566PCAssendelft
Nauernasche Vaartdijk1 - 321551BA - 1551PRWestzaan
Overtoom103 - 1981551PE - 1551PGWestzaan
Paradijsvogel1 - 101551RWWestzaan
Relkepad1 - 31551RXWestzaan