Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Mercatorpark:

Informatie buurt Mercatorpark:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Mercatorpark in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Mercatorpark in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote stijging van 109% naar 2.670 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Mercatorpark. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Mercatorpark, 2016 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Mercatorpark is met 1.390 personen toegenomen van 1.280 in 2016 tot 2.670 in 2021 (dat is 109%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Mercatorpark
Kaart van de wijk Van Galenbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Van Galenbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: John Franklinbuurt, 2: Jan Maijenbuurt, 3: Orteliusbuurt Noord, 4: Mercatorpark.

Over de buurt Mercatorpark

Buurt Mercatorpark heeft afgerond een totale oppervlakte van 10 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.515 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Mercatorpark. Postcode 1056 is de meest voorkomende postcode in buurt Mercatorpark. Buurt Mercatorpark ligt binnen Wijk Van Galenbuurt in de gemeente Amsterdam.

Kenmerken van de 1 woningen in de buurt Mercatorpark
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1 woningen & 19 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote groei van 93% naar €349.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Van Galenbuurt (voor de buurt Mercatorpark zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Van Galenbuurt, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Van Galenbuurt is met €167.999 gestegen van €181.000 in 2013 tot €349.000 in 2020 (dat is 93%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 19 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Mercatorpark telt in totaal 19 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Mercatorpark.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1 woningen & 19 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€10.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Mercatorpark.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Van Galenbuurt (Mercatorpark is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Van Galenbuurt is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Mercatorpark is €10.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €11.400. Buurt Mercatorpark telt 0 inkomensontvangers op 2.670 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
81,50% procent van de huishoudens in buurt Mercatorpark heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Van Galenbuurt (Mercatorpark is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Van Galenbuurt is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (55 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Mercatorpark.

Buurt Mercatorpark telt in totaal 55 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Mercatorpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Mercatorpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau WPI Jan van Galen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau WPI Jan van Galen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau WPI Jan van Galen is uitgebracht. Stembureau WPI Jan van Galen is het enige stembureau binnen de buurt Mercatorpark. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Mercatorpark. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Mercatorpark, 2016 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Mercatorpark is met 205 personen toegenomen van 205 in 2016 tot 410 in 2021 (dat is 100%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Mercatorpark: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Mercatorpark.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Mercatorpark. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Mercatorpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Mercatorpark. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Mercatorpark, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Mercatorpark zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 949 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 949 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 931 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Mercatorpark 69 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Mercatorpark.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Mercatorpark voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Mercatorpark ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor buurt Mercatorpark zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Top 5 buurt Mercatorpark: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Mercatorpark voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal55Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.670Aantal2021
Mannen1.865Aantal2021
Vrouwen800Aantal2021
0 tot 15 jaar355Aantal2021
15 tot 25 jaar365Aantal2021
25 tot 45 jaar1.170Aantal2021
45 tot 65 jaar755Aantal2021
65 jaar of ouder30Aantal2021
Ongehuwd2.085Aantal2021
Gehuwd170Aantal2021
Gescheiden415Aantal2021
Verweduwd5Aantal2021
Westers totaal265Aantal2021
Geboorte totaal45Aantal2020
Geboorte relatief23Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid27.727Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.280Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar720Aantal2020
Opleidingsniveau hoog110Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2020
WMO cliënten260Aantal2020
WMO cliënten relatief127Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaalgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2021
Huishoudens met kinderen0Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€11.400Gemiddeld in Euro2016
Gemiddeld inkomen per inwoner€10.400Gemiddeld in Euro2016
40% personen met laagste inkomen94%Percentage2016
20% personen met hoogste inkomen0%Percentage2016
Actieven 15-75 jaar19,70%Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen99,80%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen0,00%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen86,80%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum81,50%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon410Aantal2021
Niet-westers totaal1.995Aantal2021
Marokko530Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba130Aantal2021
Suriname510Aantal2021
Turkije105Aantal2021
Overig niet-westers720Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km42Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km102Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km120Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km34Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km305Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km849Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km25Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km49Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km20Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km164Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km610Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km26Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km238Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km845Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km28Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km427Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km1.529Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km340,00Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km443Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km520Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km154Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km270Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km71Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km133Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km43Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km87Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km31Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km75Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km53Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand9,10Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km50Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km70Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km49Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km63Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03634103Code2021
RegionaamMercatorparkNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03634103Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal10Aantal hectaren2021
Oppervlakte land10Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1056.0Naam2021
Dekkingspercentage2%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid7.515Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode17Aantal2021
Adressen totaal19Aantal2021
Panden11Aantal2021
Percelen8Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal165Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine125Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof40Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2016
Personenauto's naar oppervlakte1.650Aantal2020
Motorfietsen25Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1Aantal2020
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Mercatorpark

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Mercatorpark. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Admiraal Helfrichstraat1 - 71056AAAmsterdam
Dr Jan van Breemenstraat1 - 71056ABAmsterdam
Jan van Galenstraat315 - 3291056CB - 1056CHAmsterdam
Orteliuspad11056NWAmsterdam