Corona-statistieken gemeente Arnhem

Informatie buurt Nieuwe Kadekwartier:

Informatie buurt Nieuwe Kadekwartier:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwe Kadekwartier in de gemeente Arnhem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwe Kadekwartier in de gemeente Arnhem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 95% naar 380 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Nieuwe Kadekwartier. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Nieuwe Kadekwartier, 2015 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Nieuwe Kadekwartier is met 185 personen gestegen van 195 in 2015 tot 380 in 2021 (dat is 95%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuwe Kadekwartier
Kaart van de wijk Arnhemse Broek met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Arnhemse Broek met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Statenkwartier, 2: Arnhemse Broek, 3: Bij de John Frostbrug, 4: Van Verschuerbuurt, 5: Nieuwe Kadekwartier, 6: Industrieterrein.

Over de buurt Nieuwe Kadekwartier

Buurt Nieuwe Kadekwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 30 hectare, waarvan 25 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.674 adressen per km2. Er wonen 200 huishoudens in buurt Nieuwe Kadekwartier. Postcode 6827 is de meest voorkomende postcode in buurt Nieuwe Kadekwartier. Buurt Nieuwe Kadekwartier ligt binnen Wijk Arnhemse Broek in de gemeente Arnhem.

Kenmerken van de 250 woningen in de buurt Nieuwe Kadekwartier
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Arnhem in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

250 woningen & 541 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 49% naar €185.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Nieuwe Kadekwartier. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwe Kadekwartier, 2015 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwe Kadekwartier is met €61.000 gestegen van €124.000 in 2015 tot €185.000 in 2020 (dat is 49%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 541 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Nieuwe Kadekwartier telt in totaal 541 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor buurt Nieuwe Kadekwartier.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

250 woningen & 541 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuwe Kadekwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Arnhemse Broek (Nieuwe Kadekwartier is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Arnhemse Broek is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuwe Kadekwartier is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.600. Buurt Nieuwe Kadekwartier telt 300 inkomensontvangers op 380 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,70% procent van de huishoudens in buurt Nieuwe Kadekwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Arnhemse Broek (Nieuwe Kadekwartier is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Arnhemse Broek is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (110 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Nieuwe Kadekwartier.

Buurt Nieuwe Kadekwartier telt in totaal 110 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Nieuwe Kadekwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Arnhem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Nieuwe Kadekwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Arnhem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Arnhem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Arnhem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Stadskantoor


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Stadskantoor bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Stadskantoor is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Nieuwe Kadekwartier geen stembureau. Stembureau Stadskantoor is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Nieuwe Kadekwartier ligt. De gemeente Arnhem telde bij deze verkiezingen in totaal 68 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Arnhem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Nieuwe Kadekwartier. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Nieuwe Kadekwartier, 2015 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Nieuwe Kadekwartier is met 140 personen toegenomen van 135 in 2015 tot 275 in 2021 (dat is 104%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Nieuwe Kadekwartier: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Nieuwe Kadekwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nieuwe Kadekwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Nieuwe Kadekwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Nieuwe Kadekwartier. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuwe Kadekwartier, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Nieuwe Kadekwartier zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 415 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 415 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 409 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Nieuwe Kadekwartier 51 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Nieuwe Kadekwartier.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Nieuwe Kadekwartier voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Nieuwe Kadekwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuwe Kadekwartier.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Nieuwe Kadekwartier: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuwe Kadekwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal110Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie25Aantal2020
G+I Handel en horeca15Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners380Aantal2021
Mannen185Aantal2021
Vrouwen190Aantal2021
0 tot 15 jaar35Aantal2021
15 tot 25 jaar20Aantal2021
25 tot 45 jaar140Aantal2021
45 tot 65 jaar100Aantal2021
65 jaar of ouder80Aantal2021
Ongehuwd205Aantal2021
Gehuwd100Aantal2021
Gescheiden45Aantal2021
Verweduwd25Aantal2021
Westers totaal45Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal20Aantal2020
Sterfte relatief52Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.544Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag110Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2020
Opleidingsniveau hoog100Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten50Aantal2020
WMO cliënten relatief132Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.620Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.520Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.830Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.600Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal670Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning780Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning650Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning810Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel Eenzaam36%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal200Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens90Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen65Aantal2021
Huishoudens met kinderen35Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.600Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar27,10%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen51,20%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen10,90%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen10,70%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW70Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon275Aantal2021
Niet-westers totaal60Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers20Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km31Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km49Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km116Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km177Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km95Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km112Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km125Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km162Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km167Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km198Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km13,00Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km25Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km64Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km32Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km64Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km56Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand22,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02020339Code2021
RegionaamNieuwe KadekwartierNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode02020339Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners13Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners13Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal30Aantal hectaren2021
Oppervlakte land25Aantal hectaren2021
Oppervlakte water5Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode6827.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.674Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode541Aantal2021
Adressen totaal541Aantal2021
Panden274Aantal2021
Percelen114Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal240Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine190Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof50Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte960Aantal2020
Motorfietsen5Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad250Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€185.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning36%Percentage2020
Percentage meergezinswoning64%Percentage2020
Percentage bewoond86%Percentage2020
Percentage onbewoond14%Percentage2020
Koopwoningen16%Percentage2020
Huurwoningen totaal84%Percentage2020
In bezit woningcorporatie41%Percentage2020
In bezit overige verhuurders43%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200023%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200077%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nieuwe Kadekwartier. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Nieuwe Kadekwartier

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Nieuwe Kadekwartier. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Arnhem.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Ampèrestraat5 - 356827AZArnhem
Badhuisstraat1 - 196827ADArnhem
Broekstraat2 - 286828PZArnhem
Gashouderplein3 - 836827DKArnhem
Jacob van Deventerstraat26827EAArnhem

Toon alle 15 rijen met adressen...