Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Noorderstrook Oost:

Informatie buurt Noorderstrook Oost:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Noorderstrook Oost in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Noorderstrook Oost in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote krimp van 75% naar 5 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Noorderstrook Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Noorderstrook Oost, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Noorderstrook Oost is met 15 personen afgenomen van 20 in 2013 tot 5 in 2020 (dat is 75%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Noorderstrook Oost
Kaart van de wijk Waterland met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Waterland met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zunderdorp, 2: Noorderstrook West, 3: Holysloot, 4: Noorderstrook Oost, 5: Ransdorp, 6: Zwarte Gouw, 7: Schellingwoude Noord, 8: Schellingwoude Oost, 9: Schellingwoude West, 10: Durgerdam.

Over de buurt Noorderstrook Oost

Buurt Noorderstrook Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 48 hectare, waarvan 45 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.812 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in buurt Noorderstrook Oost. Postcode 1027 is de meest voorkomende postcode in buurt Noorderstrook Oost. Buurt Noorderstrook Oost ligt binnen Wijk Waterland in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de buurt Noorderstrook Oost voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1 woningen in de buurt Noorderstrook Oost
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Noorderstrook Oost:

1 woningen & 10 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine stijging van 1,27% naar €159.000 in 2015)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Noorderstrook Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Noorderstrook Oost, 2013 tot en met 2015.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Noorderstrook Oost is met €2.000 gestegen van €157.000 in 2013 tot €159.000 in 2015 (dat is 1,27%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 10 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Noorderstrook Oost telt in totaal 10 adressen, met 9 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Noorderstrook Oost.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1 woningen & 10 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€17.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Noorderstrook Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Waterland (Noorderstrook Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Waterland is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Noorderstrook Oost is €17.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.100. Buurt Noorderstrook Oost telt 0 inkomensontvangers op 5 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
15,00% procent van de huishoudens in buurt Noorderstrook Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Waterland (Noorderstrook Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Waterland is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (15 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Noorderstrook Oost.

Buurt Noorderstrook Oost telt in totaal 15 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Noorderstrook Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Noorderstrook Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Stichting Bildung


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Stichting Bildung bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Stichting Bildung is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Noorderstrook Oost geen stembureau. Stembureau Stichting Bildung is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Noorderstrook Oost ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 361 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Noorderstrook Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Noorderstrook Oost, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Noorderstrook Oost is met 7 personen afgenomen van 7 in 2013 tot 0 in 2020 (dat is 100%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Noorderstrook Oost: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Noorderstrook Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Noorderstrook Oost

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Noorderstrook Oost, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Noorderstrook Oost zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 168 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 17 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 168 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 166 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Noorderstrook Oost 34 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Noorderstrook Oost.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Noorderstrook Oost voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Noorderstrook Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Noorderstrook Oost.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Noorderstrook Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Noorderstrook Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2015
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2020
Mannen5Aantal2020
Vrouwen0Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar0Aantal2020
25 tot 45 jaar5Aantal2020
45 tot 65 jaar0Aantal2020
65 jaar of ouder5Aantal2020
Ongehuwd10Aantal2020
Gehuwd5Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal5Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid6.980Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.420Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.250Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.280Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.750Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.780Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.170Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartement910Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.370Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.910Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming13%Percentage2015
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinkergeen datapercentage2016
Zware drinkergeen datapercentage2016
Overmatige drinkergeen datapercentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2016
Overgewichtgeen datapercentage2016
Obesitasgeen datapercentage2016
Rokergeen datapercentage2016
Sportergeen datapercentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2016
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2016
Moeite met rondkomengeen datapercentage2016
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2016
Mantelzorgergeen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoeninggeen datapercentage2016
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2016
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2016
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2016
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2016
Minstens één beperkinggeen datapercentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens10Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,10Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.100Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€17.400Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar51,30%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen52,70%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen9,10%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen17,30%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15,00%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand2Aantal2015
Personen per soort uitkering; AO1Aantal2015
Personen per soort uitkering; WW1Aantal2015
Personen per soort uitkering; AOW3Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km70Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2015
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km57Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km5,20Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km347Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km430Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km38Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand6,50Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km37Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand6,60Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03637309Code2020
RegionaamNoorderstrook OostNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03637309Code2020
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal48Aantal hectaren2020
Oppervlakte land45Aantal hectaren2020
Oppervlakte water3Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1027.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.812Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode10Aantal2021
Adressen totaal10Aantal2021
Panden9Aantal2021
Percelen5Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine10Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2015
Personenauto's naar oppervlakte22Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€159.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning13%Percentage2015
Percentage meergezinswoning87%Percentage2015
Percentage bewoond97%Percentage2015
Percentage onbewoond3%Percentage2015
Koopwoningen28%Percentage2015
Huurwoningen totaal71%Percentage2015
In bezit woningcorporatie65%Percentage2015
In bezit overige verhuurders6%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 200087%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2015

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Noorderstrook Oost

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Noorderstrook Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Beemsterstraat652 - 6561027EDAmsterdam
Volendammerweg301 - 3201027EAAmsterdam
De gegevens van de buurt Noorderstrook Oost voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Noorderstrook Oost. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Noorderstrook Oost danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU03637309100,00%100,00%BU03637309Noorderstrook OostAmsterdam
2018-2019BU03637309100,00%100,00%BU03637309Noorderstrook OostAmsterdam
2017-2018BU03637309100,00%100,00%BU03637309Noorderstrook OostAmsterdam
2016-2017BU03637309100,00%100,00%BU03637309Noorderstrook OostAmsterdam
2015-2016BU03637309100,00%0,16%BU03630668Nieuwendam NoordAmsterdam
2014-2015BU03630668100,00%100,00%BU03630668Nieuwendam NoordAmsterdam
2013-2014BU03630668100,00%100,00%BU03630668Nieuwendam NoordAmsterdam

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Amsterdam):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Amsterdam eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.