Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Overbraker Binnenpolder:

Informatie buurt Overbraker Binnenpolder:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Overbraker Binnenpolder in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Overbraker Binnenpolder in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote afname van 81% naar 5 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Overbraker Binnenpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Overbraker Binnenpolder, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Overbraker Binnenpolder is met 21 personen afgenomen van 26 in 2013 tot 5 in 2020 (dat is 81%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Overbraker Binnenpolder
Kaart van de wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Spaarndammerbuurt Noordwest, 2: Spaarndammerbuurt Midden, 3: Overbraker Binnenpolder, 4: Spaarndammerbuurt Noordoost, 5: Zeeheldenbuurt, 6: Spaarndammerbuurt Zuidwest, 7: Spaarndammerbuurt Zuidoost, 8: Westergasfabriek.

Over de buurt Overbraker Binnenpolder

Buurt Overbraker Binnenpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 63 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.473 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Overbraker Binnenpolder. Postcode 1014 is de meest voorkomende postcode in buurt Overbraker Binnenpolder. Buurt Overbraker Binnenpolder ligt binnen Wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de buurt Overbraker Binnenpolder voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 6 woningen in de buurt Overbraker Binnenpolder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Overbraker Binnenpolder:

6 woningen & 16 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine daling van 3,70% naar €208.000 in 2015)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Overbraker Binnenpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Overbraker Binnenpolder, 2013 tot en met 2015.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Overbraker Binnenpolder is met €8.000 gedaald van €216.000 in 2013 tot €208.000 in 2015 (dat is 3,70%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 16 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Overbraker Binnenpolder telt in totaal 16 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Overbraker Binnenpolder.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6 woningen & 16 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Overbraker Binnenpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt (Overbraker Binnenpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Overbraker Binnenpolder is €23.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.700. Buurt Overbraker Binnenpolder telt 0 inkomensontvangers op 5 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
18,00% procent van de huishoudens in buurt Overbraker Binnenpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt (Overbraker Binnenpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Spaarndammer en Zeeheldenbuurt is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (10 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Overbraker Binnenpolder.

Buurt Overbraker Binnenpolder telt in totaal 10 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Overbraker Binnenpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Overbraker Binnenpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau WestCord Art Hotel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau WestCord Art Hotel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau WestCord Art Hotel is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Overbraker Binnenpolder geen stembureau. Stembureau WestCord Art Hotel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Overbraker Binnenpolder ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 361 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Overbraker Binnenpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Overbraker Binnenpolder, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Overbraker Binnenpolder is met 14 personen afgenomen van 14 in 2013 tot 0 in 2020 (dat is 100%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Overbraker Binnenpolder: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Overbraker Binnenpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Overbraker Binnenpolder

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Overbraker Binnenpolder, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Overbraker Binnenpolder zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 447 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 447 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 431 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Overbraker Binnenpolder 63 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Overbraker Binnenpolder.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Overbraker Binnenpolder voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Overbraker Binnenpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Overbraker Binnenpolder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Overbraker Binnenpolder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Overbraker Binnenpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca1Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie1Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening1Aantal2015
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2020
Mannen0Aantal2020
Vrouwen0Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar5Aantal2020
25 tot 45 jaar5Aantal2020
45 tot 65 jaar5Aantal2020
65 jaar of ouder5Aantal2020
Ongehuwd10Aantal2020
Gehuwd5Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal5Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid51Aantal per km²2017
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.840Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.380Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.250Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.790Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.930Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal890Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning800Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming17%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker68%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker9%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2016
Overgewicht48%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker35%percentage2016
Sporter41%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen33%percentage2016
Vrijwilligerswerk18%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening34%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking9%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.700Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.800Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar59,60%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen59,30%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen11,00%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen19,10%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum18,00%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand3Aantal2015
Personen per soort uitkering; AO2Aantal2015
Personen per soort uitkering; WW1Aantal2015
Personen per soort uitkering; AOW3Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 5 km74Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2017
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 5 km68Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km96Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km553Gemiddeld aantal2017
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2017
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 3 km48Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 5 km480Gemiddeld aantal2017
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 3 km79Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 5 km547Gemiddeld aantal2017
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 3 km128Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 5 km949Gemiddeld aantal2017
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 5 km207,40Gemiddelde afstand in km2017
Hotels binnen 10 km397Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 20 km471Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 5 km93Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 5 km67Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 5 km52Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km70Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km43Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2017
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Belangrijk overstapstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Kunstijsbaan afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Musea binnen 5 km22Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 10 km49Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 20 km71Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Podiumkunsten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 10 km42Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 20 km60Gemiddeld aantal2017
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2017
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bioscopen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2017
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2017
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2017
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2017
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03631307Code2020
RegionaamOverbraker BinnenpolderNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03631307Code2020
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal63Aantal hectaren2020
Oppervlakte land63Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1014.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.473Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode16Aantal2021
Adressen totaal16Aantal2021
Panden15Aantal2021
Percelen13Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal30Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine20Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof10Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2015
Personenauto's naar oppervlakte47Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€208.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning0%Percentage2015
Percentage meergezinswoning100%Percentage2015
Percentage bewoond96%Percentage2015
Percentage onbewoond4%Percentage2015
Koopwoningen22%Percentage2015
Huurwoningen totaal77%Percentage2015
In bezit woningcorporatie66%Percentage2015
In bezit overige verhuurders12%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 200098%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2015

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Overbraker Binnenpolder

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Overbraker Binnenpolder. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Overbrakerpad2 - 101014AZAmsterdam
Spaarndammerdijk312 - 3201014AAAmsterdam
Transformatorweg1 - 101014AJ - 1014AKAmsterdam
De gegevens van de buurt Overbraker Binnenpolder voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Overbraker Binnenpolder. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Overbraker Binnenpolder danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU03631307100,00%100,00%BU03631307Overbraker BinnenpolderAmsterdam
2018-2019BU03631307100,00%100,00%BU03631307Overbraker BinnenpolderAmsterdam
2017-2018BU03631307100,00%100,00%BU03631307Overbraker BinnenpolderAmsterdam
2016-2017BU03631307100,00%100,00%BU03631307Overbraker BinnenpolderAmsterdam
2015-2016BU03631307100,00%0,27%BU03630213Spaarndammer en ZeeheldenbuurtAmsterdam
2014-2015BU03630213100,00%100,00%BU03630213Spaarndammer en ZeeheldenbuurtAmsterdam
2013-2014BU03630213100,00%100,00%BU03630213Spaarndammer en ZeeheldenbuurtAmsterdam

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Amsterdam):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Amsterdam eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.