Statistieken buurt Snel en Polanen

Aantal inwoners per jaar
(afname van 5,7% naar 5.750 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Snel en Polanen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Snel en Polanen is met 350 personen gedaald van 6.100 in 2013 tot 5.750 in 2023 (dat is 5,7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Snel en Polanen

Buurt Snel en Polanen heeft afgerond een totale oppervlakte van 112 hectare, waarvan 107 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.405 adressen per km2. Er wonen 2.260 huishoudens in de buurt Snel en Polanen. Postcode 3446 is de meest voorkomende postcode in de buurt Snel en Polanen. De buurt Snel en Polanen ligt binnen Woerden-Oost in de gemeente Woerden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Snel en Polanen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Woerden-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Waterrijk, 2: Snel en Polanen, 3: Middelland-Noord, 4: Bedrijventerrein Polanen, 5: Middelland-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 2.260 woningen in de buurt Snel en Polanen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Woerden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 39% naar €387.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Snel en Polanen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Snel en Polanen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Snel en Polanen is met €109.000 toegenomen van €278.000 in 2013 tot €387.000 in 2022 (dat is 39%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Snel en Polanen met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Woerden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Snel en Polanen is €387.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 2.260 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Woerden (geel), 4 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De buurt Snel en Polanen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Snel en Polanen: er zijn 1.093 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Snel en Polanen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.354 totaal in de buurt Snel en Polanen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Snel en Polanen telt in totaal 2.354 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Snel en Polanen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Woerden
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Snel en Polanen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Snel en Polanen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Snel en Polanen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Snel en Polanen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Snel en Polanen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Woerden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Snel en Polanen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Snel en Polanen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Snel en Polanen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Snel en Polanen is met 432 personen afgenomen van 5.307 in 2013 tot 4.875 in 2022 (dat is 8,1%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Woerden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Snel en Polanen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Snel en Polanen in 2022 zijn Westers (405 inwoners) en Overig (255 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Snel en Polanen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Snel en Polanen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Snel en Polanen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Woerden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Woerden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Snel en Polanen zijn B (1.421 adressen) en A (570 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Snel en Polanen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Snel en Polanen: 1.421 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woerden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Snel en Polanen
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Snel en Polanen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Snel en Polanen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Snel en Polanen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Snel en Polanen.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Snel en Polanen voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Snel en Polanen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Snel en Polanen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Snel en Polanen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Snel en Polanen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Woerden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Snel en Polanen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 53 stembureaus in de gemeente Woerden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Woerden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Woerden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Snel en Polanen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Woerden: Snel en Polanen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Snel en Polanen is €33.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.000. Buurt Snel en Polanen telt 4.600 inkomensontvangers op 5.750 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,20% procent van de huishoudens in buurt Snel en Polanen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Woerden: Snel en Polanen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (615 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Snel en Polanen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Snel en Polanen zijn in totaal 615 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Snel en Polanen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Snel en Polanen
Er zijn 175 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Snel en Polanen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Snel en Polanen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 175 elektrische auto’s in de buurt Snel en Polanen. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Snel en Polanen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.753 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Snel en Polanen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Snel en Polanen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.877 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Snel en Polanen (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.142 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Snel en Polanen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Snel en Polanen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Snel en Polanen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 180 misdrijven in de buurt Snel en Polanen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Snel en Polanen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Snel en Polanen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.663 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Snel en Polanen 180 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Snel en Polanen in 2022 zijn Horizontale fraude (40 delicten) en Ongevallen (weg) (35 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Snel en Polanen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 12 misdrijven in de buurt Snel en Polanen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Snel en Polanen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Snel en Polanen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Woerden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,04 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Snel en Polanen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Snel en Polanen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Snel en Polanen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Snel en Polanen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Snel en Polanen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Snel en Polanen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Snel en Polanen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Snel en Polanen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Snel en Polanen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Snel en Polanen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Snel en Polanen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Snel en Polanen sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Snel en Polanen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Snel en Polanen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
38% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Snel en Polanen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Snel en Polanen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Snel en Polanen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Snel en Polanen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Snel en Polanen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Snel en Polanen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Snel en Polanen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal615Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie65Aantal2022
G+I Handel en horeca75Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening200Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.750Aantal2023
Mannen2.825Aantal2023
Vrouwen2.920Aantal2023
0 tot 15 jaar1.010Aantal2023
15 tot 25 jaar835Aantal2023
25 tot 45 jaar1.170Aantal2023
45 tot 65 jaar1.935Aantal2023
65 jaar of ouder805Aantal2023
Ongehuwd2.905Aantal2023
Gehuwd2.270Aantal2023
Gescheiden405Aantal2023
Verweduwd175Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.386Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag940Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.620Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.840Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2021
WMO cliënten245Aantal2021
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.320Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.314Aantal2023
Energielabels Voorlopig996Aantal2023
Energielabels Onbepaald31Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+29Aantal2023
Energielabels A570Aantal2023
Energielabels B1.421Aantal2023
Energielabels C196Aantal2023
Energielabels D8Aantal2023
Energielabels E6Aantal2023
Energielabels F21Aantal2023
Energielabels G55Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht46%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.260Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens575Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen640Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.035Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen20%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen39%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,20%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,20%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€251x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW730Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.725Aantal2023
Herkomst Europa285Aantal2023
Herkomst buiten Europa735Aantal2023
Geboren in Nederland4.725Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa360Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa380Aantal2023
Autochtoon4.875Aantal2022
Westers totaal405Aantal2022
Niet-westers totaal525Aantal2022
Marokko100Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname130Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers255Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal75Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting48Aantal2022
Verkeersovertredingen38Aantal2022
Vernieling10Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven180Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,30Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km85Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06320303Code2023
RegionaamSnel en PolanenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06320303Code2023
Oppervlakte totaal112Aantal hectaren2023
Oppervlakte land107Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3446.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.405Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.354Aantal2023
Adressen met postcode2.341Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.261Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.354Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.261Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.705Aantal2023
Panden1.827Aantal2023
Adressen met panden2.340Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19004Aantal2023
Panden 1900 tot 192521Aantal2023
Panden 1925 tot 195073Aantal2023
Panden 1950 tot 19702Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19902Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.007Aantal2023
Panden 2000 tot 2010224Aantal2023
Panden 2010 tot 20206Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.485Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.025Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof460Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.322Aantal2022
Motorfietsen215Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.260Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€387.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning78%Percentage2022
Percentage meergezinswoning22%Percentage2022
Percentage bewoond99%Percentage2022
Percentage onbewoond1%Percentage2022
Koopwoningen82%Percentage2022
Huurwoningen totaal18%Percentage2022
In bezit woningcorporatie13%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022
Appartement506Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.093Aantal2023
Hoekwoning325Aantal2023
Tweeonder1kap201Aantal2023
Vrijstaande woning136Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend15Aantal2023
Woningtype n.v.t.93Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Woerden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Snel en Polanen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Snel en Polanen
Tabel met 2.354 adressen in de buurt Snel en Polanen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Snel en Polanen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Woerden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Alpenstraat1 t/m 843446DN t/m 3446DRWoerden44
Amsterdamlaan1 t/m 733446AKWoerden37
Andersenhof2 t/m 623446BS t/m 3446BVWoerden38
Andersenpad1 t/m 93446BWWoerden5
Anholtkade1 t/m 63446BMWoerden6
Annie M.G. Schmidtweg1 t/m 143446ZJWoerden14
Anton Tsjechovweg1 t/m 193446ZLWoerden10
Apenijnenstraat1 t/m 323446DHWoerden25
Athenelaan2 t/m 983446APWoerden49
Beaujolaisgaard1 t/m 203446WL t/m 3446WNWoerden16
Beneluxlaan2 t/m 33446GR t/m 3446GSWoerden5
Bergstraat1 t/m 483446DA t/m 3446DBWoerden48
Berlengakade1 t/m 523446BG t/m 3446BHWoerden45
Berlijnhof1 t/m 303446AMWoerden30
Borkumkade1 t/m 63446BLWoerden6
Brussellaan1 t/m 123446ALWoerden12
Champagnegaard2 t/m 223446WKWoerden11
Charles Dickensweg1 t/m 283446ZDWoerden16
Cheddarstraat--Woerden0
Chiantigaard1 t/m 483446WE t/m 3446WGWoerden47
Danablustraat--Woerden0
Dublinlaan1 t/m 183446ACWoerden18
Eilandenkade--Woerden0
Elbakade1 t/m 363446BBWoerden36
Emmentalerkade--Woerden0
Falsterkade1 t/m 63446BPWoerden6
Fetastraat--Woerden0
Forintdreef1 t/m 813446XP t/m 3446XSWoerden41
Franz Kafkaweg1 t/m 273446ZKWoerden21
Gebr. Grimmkade5 t/m 643446BZWoerden59
George Orwellweg1 t/m 283446ZGWoerden21
Godfried Bomansweg1 t/m 1163446ZM t/m 3446ZPWoerden74
Graskaasstraat--Woerden0
Guldendreef1 t/m 873446XD t/m 3446XHWoerden80
Harzstraat1 t/m 473446DL t/m 3446DMWoerden47
Hector Malotweg1 t/m 603446ZS t/m 3446ZTWoerden52
Helgolandkade--Woerden0
Helsinkilaan1 t/m 553446AG t/m 3446AHWoerden34
Henrik Ibsenweg1 t/m 393446ZHWoerden20
Ibizakade1 t/m 493446BDWoerden44
Jaap Bijzerweg1 t/m 293446CRWoerden39
Jan Ruijspad--Woerden0
Jerseykade1 t/m 263446BEWoerden26
Jonathan Swiftweg1 t/m 303446ZEWoerden22
Jules Vernehof1 t/m 403446ZVWoerden40
Jurastraat1 t/m 283446DGWoerden22
Karpatenstraat1 t/m 183446DKWoerden16
Kaukasusstraat1 t/m 163446DJWoerden14
Kretakade1 t/m 173446BAWoerden17
Kroondreef2 t/m 583446XJWoerden29
La Fontaineplein1 t/m 313446BXWoerden31
Lewiskade1 t/m 73446BJWoerden7
Linschoterweg2 t/m 403446GA t/m 3446GDWoerden45
Londenlaan1 t/m 493446AD t/m 3446AEWoerden34
Luxemburglaan2 t/m 463446AJWoerden23
Madridlaan1 t/m 353446AR t/m 3446ASWoerden35
Maltakade1 t/m 633446BCWoerden56
Manchegostraat--Woerden0
Miguel de Cervantesweg1 t/m 253446ZRWoerden13
Minkemalaan1 t/m 803446GLWoerden39
Muscatgaard--Woerden0
Nieheimerstraat--Woerden0
Nova Zemblakade1 t/m 333446BRWoerden33
Oeralstraat1 t/m 143446BT t/m 3446DTWoerden11
Oslolaan1 t/m 173446AAWoerden10
Parijslaan1 t/m 313446ATWoerden17
Pesetadreef1 t/m 673446XT t/m 3446XWWoerden52
Ponddreef1 t/m 883446XA t/m 3446XCWoerden68
Pyreneeënstraat1 t/m 403446DC t/m 3446DDWoerden37
Retsinagaard1 t/m 273446WH t/m 3446WJWoerden19
Rieslinggaard1 t/m 253446WPWoerden14
Riojagaard1 t/m 443446WC t/m 3446WDWoerden43
Roquefortstraat--Woerden0
Schillingdreef1 t/m 613446XK t/m 3446XNWoerden61
Schrijverspad1 t/m 763446ZW t/m 3446ZXWoerden76
Selma Lagerlöfweg1 t/m 1563446ZA t/m 3446ZBWoerden100
Sierra Nevadastraat1 t/m 243446DSWoerden24
Snellerpad--Woerden0
Stationsplein-Zuid1-Woerden1
Steinhagenseweg23446GPWoerden7
Stockholmlaan1 t/m 183446ABWoerden19
Terschellingkade1 t/m 993446BKWoerden96
Twarogstraat--Woerden0
Van der Valk Boumanlaan2 t/m 983446GE t/m 3446GKWoerden76
Vegakade1 t/m 63446BNWoerden6
Vogezenstraat1 t/m 183446DEWoerden13
Wijngaard1 t/m 513446WBWoerden46
Wijngaardpad--Woerden0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 88 openbare ruimtes en 2.354 adressen in de buurt Snel en Polanen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Snel en Polanen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Snel en Polanen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek34462341
WoonkernWoerden2354
WoonplaatsWoerden2369
WijkWoerden-Oost2369
GemeenteWoerden2369
ProvincieUtrecht2369
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden2354
LandNederland2369

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Snel en Polanen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Snel en Polanen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Snel en Polanen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Snel en Polanen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven