Statistieken buurt Spiegelzicht

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Spiegelzicht in de gemeente Gooise Meren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Spiegelzicht in de gemeente Gooise Meren. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 67 gebieden Gooise Meren / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 14% naar 1.105 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Spiegelzicht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Spiegelzicht, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Spiegelzicht is met 135 personen toegenomen van 970 in 2013 tot 1.105 in 2021 (dat is 14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Spiegelzicht
Kaart van de wijk Bussum Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bussum Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Raadhuisplein, 2: Verbindingslaan, 3: Brinklaan, 4: Batterijlaan, 5: Spiegelzicht, 6: Cereslaan, 7: Bijlstraat, 8: Laarderwegkwartier, 9: Nijverheidswerf.

Over de buurt Spiegelzicht

Buurt Spiegelzicht heeft afgerond een totale oppervlakte van 15 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.821 adressen per km2. Er wonen 555 huishoudens in buurt Spiegelzicht. Postcode 1406 is de meest voorkomende postcode in buurt Spiegelzicht. Buurt Spiegelzicht ligt binnen Wijk Bussum Centrum in de gemeente Gooise Meren.

Kenmerken van de 547 woningen in de buurt Spiegelzicht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gooise Meren in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

547 woningen & 695 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 10% naar €438.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Spiegelzicht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Spiegelzicht, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Spiegelzicht is met €38.000 gestegen van €400.000 in 2013 tot €438.000 in 2021 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 695 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Spiegelzicht telt in totaal 695 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Spiegelzicht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Spiegelzicht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

547 woningen & 695 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureau Majellakapel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Majellakapel is uitgebracht. Majellakapel was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Spiegelzicht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Majellakapel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in de buurt Spiegelzicht stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Gooise Meren telde bij deze verkiezingen in totaal 36 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gooise Meren. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€40.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Spiegelzicht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gooise Meren: Spiegelzicht is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Spiegelzicht is €40.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €50.900. Buurt Spiegelzicht telt 900 inkomensontvangers op 1.105 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,00% procent van de huishoudens in buurt Spiegelzicht heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gooise Meren: Spiegelzicht is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Spiegelzicht (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Spiegelzicht zijn in totaal 275 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Spiegelzicht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gooise Meren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Spiegelzicht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Gooise Meren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Gooise Meren. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gooise Meren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Spiegelzicht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Spiegelzicht, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Spiegelzicht is met 99 personen gestegen van 776 in 2013 tot 875 in 2021 (dat is 13%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Spiegelzicht: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Spiegelzicht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Spiegelzicht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Spiegelzicht


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Spiegelzicht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Spiegelzicht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Spiegelzicht, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Spiegelzicht zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 631 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 631 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 619 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Spiegelzicht 41 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Spiegelzicht.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Spiegelzicht voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Spiegelzicht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Spiegelzicht.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Spiegelzicht: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Spiegelzicht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal275Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca45Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.105Aantal2021
Mannen545Aantal2021
Vrouwen565Aantal2021
0 tot 15 jaar160Aantal2021
15 tot 25 jaar145Aantal2021
25 tot 45 jaar265Aantal2021
45 tot 65 jaar335Aantal2021
65 jaar of ouder210Aantal2021
Ongehuwd560Aantal2021
Gehuwd360Aantal2021
Gescheiden125Aantal2021
Verweduwd50Aantal2021
Westers totaal155Aantal2021
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid7.268Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag250Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar260Aantal2020
Opleidingsniveau hoog340Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,10%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.320Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.630Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.530Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.670Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.720Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.660Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.850Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht42%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters58%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal555Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens255Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen145Aantal2021
Huishoudens met kinderen155Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers74%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 26%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€50.900Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€40.200Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen31,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen31,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar46,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen30,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen30,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,30%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€200x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW170Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon875Aantal2021
Niet-westers totaal75Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers40Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km26Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km61Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km73Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km29Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km43Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km57Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km38Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km49Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km68Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km4,80Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km31Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km25Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand19,80Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19420008Code2021
RegionaamSpiegelzichtNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode19420008Code2021
Oppervlakte totaal15Aantal hectaren2021
Oppervlakte land15Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1406.0Naam2021
Dekkingspercentage3%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.821Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode658Aantal2021
Adressen totaal692Aantal2021
Panden401Aantal2021
Percelen371Aantal2021
Diefstal15Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting6Aantal2021
Verkeersovertredingen4Aantal2021
Vernieling11Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven41Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal520Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine435Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof85Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.466Aantal2020
Motorfietsen40Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad547Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€438.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning51%Percentage2021
Percentage meergezinswoning49%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen60%Percentage2021
Huurwoningen totaal40%Percentage2021
In bezit woningcorporatie11%Percentage2021
In bezit overige verhuurders29%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200090%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gooise Meren. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Spiegelzicht. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Spiegelzicht

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Spiegelzicht. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gooise Meren.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Beerensteinerhof1 - 351406NK - 1406NLBussum
Beerensteinerlaan1 - 291406NM - 1406NSBussum
Bensdorpplein2 - 121406PZBussum
Cacaostraat4 - 1641406PXBussum
Cornelis van Norrenstraat1 - 101406VABussum

Toon alle 20 rijen met adressen...