Informatie buurt Sportpark Middenmeer Noord:

Informatie buurt Sportpark Middenmeer Noord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote groei van 1266% naar 250 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Sportpark Middenmeer Noord, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Sportpark Middenmeer Noord is met 232 personen gestegen van 18 in 2013 tot 250 in 2021 (dat is 1266%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Sportpark Middenmeer Noord
Kaart van de wijk Middenmeer met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Middenmeer met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Science Park Noord, 2: Middenmeer Noord, 3: Linnaeusparkbuurt, 4: Science Park Zuid, 5: Middenmeer Zuid, 6: Sportpark Middenmeer Noord, 7: Sportpark Middenmeer Zuid, 8: Sportpark Voorland, 9: Park de Meer.

Over de buurt Sportpark Middenmeer Noord

Buurt Sportpark Middenmeer Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 25 hectare, waarvan 24 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.095 adressen per km2. Er wonen 240 huishoudens in buurt Sportpark Middenmeer Noord. Postcode 1098 is de meest voorkomende postcode in buurt Sportpark Middenmeer Noord. Buurt Sportpark Middenmeer Noord ligt binnen Wijk Middenmeer in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de buurt Sportpark Middenmeer Noord voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 251 woningen in de buurt Sportpark Middenmeer Noord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

251 woningen & 260 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote krimp van 76% naar €71.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Sportpark Middenmeer Noord, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Sportpark Middenmeer Noord is met €225.000 gedaald van €296.000 in 2013 tot €71.000 in 2020 (dat is 76%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 260 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Sportpark Middenmeer Noord telt in totaal 260 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

251 woningen & 260 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€15.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Sportpark Middenmeer Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Middenmeer (Sportpark Middenmeer Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Middenmeer is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Sportpark Middenmeer Noord is €15.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €16.100. Buurt Sportpark Middenmeer Noord telt 200 inkomensontvangers op 250 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
32,70% procent van de huishoudens in buurt Sportpark Middenmeer Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Middenmeer (Sportpark Middenmeer Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Middenmeer is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (20 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Sportpark Middenmeer Noord.

Buurt Sportpark Middenmeer Noord telt in totaal 20 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Sportpark Middenmeer Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Sportpark Middenmeer Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Scouting Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Scouting Oost bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Scouting Oost is uitgebracht. Stembureau Scouting Oost is het enige stembureau binnen de buurt Sportpark Middenmeer Noord. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Sportpark Middenmeer Noord, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Sportpark Middenmeer Noord is met 42 personen toegenomen van 13 in 2013 tot 55 in 2021 (dat is 329%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Sportpark Middenmeer Noord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Sportpark Middenmeer Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Sportpark Middenmeer Noord

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Sportpark Middenmeer Noord, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Sportpark Middenmeer Noord zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 230 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 230 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 225 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Sportpark Middenmeer Noord 24 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Sportpark Middenmeer Noord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Sportpark Middenmeer Noord voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Sportpark Middenmeer Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Sportpark Middenmeer Noord.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Sportpark Middenmeer Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Sportpark Middenmeer Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening1Aantal2015
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners250Aantal2021
Mannen165Aantal2021
Vrouwen80Aantal2021
0 tot 15 jaar5Aantal2021
15 tot 25 jaar155Aantal2021
25 tot 45 jaar95Aantal2021
45 tot 65 jaar5Aantal2021
65 jaar of ouder0Aantal2021
Ongehuwd240Aantal2021
Gehuwd15Aantal2021
Gescheiden5Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal20Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.049Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.370Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.680Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.640Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.450Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.060Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning620Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning510Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.080Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.010Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2015
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker71%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht4%percentage2020
Normaal gewicht67%percentage2020
Overgewicht31%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker30%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters64%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk73%percentage2020
Lopen naar school of werk47%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam70%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam26%percentage2020
Emotioneel Eenzaam52%percentage2020
Sociaal Eenzaam47%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen35%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger4%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen21%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie69%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie20%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken34%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal240Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens235Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2021
Huishoudens met kinderen5Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2020
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€16.100Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€15.800Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen76,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen1,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar13,90%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen97,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen0,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen47,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum32,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum41,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum48,80%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon55Aantal2021
Niet-westers totaal175Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname15Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers140Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km37Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km72Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km9Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km35Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km80Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km20Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km162Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km506Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km24Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2015
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km79Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km440Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km107Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km468Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km18Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km174Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km906Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km196,40Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km380Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km429Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km51Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km128Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km40Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km86Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km25Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km58Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km22Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km62Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km40Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km28Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km46Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km53Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03635604Code2021
RegionaamSportpark Middenmeer NoordNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03635604Code2021
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal25Aantal hectaren2021
Oppervlakte land24Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1098.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.095Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode260Aantal2021
Adressen totaal260Aantal2021
Panden10Aantal2021
Percelen4Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine10Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,00Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte41Aantal2020
Motorfietsen5Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad251Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€71.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning0%Percentage2020
Percentage meergezinswoning100%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen0%Percentage2020
Huurwoningen totaal100%Percentage2020
In bezit woningcorporatie100%Percentage2020
In bezit overige verhuurders0%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20000%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Sportpark Middenmeer Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Sportpark Middenmeer Noord

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Sportpark Middenmeer Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Kruislaan2441098SMAmsterdam
Middenmeerpad51098SMAmsterdam
Radioweg63 - 771098NGAmsterdam
Ringslangpad1 - 3641098SJAmsterdam
De gegevens van de buurt Sportpark Middenmeer Noord voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Sportpark Middenmeer Noord. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Sportpark Middenmeer Noord danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU03635604100,00%100,00%BU03635604Sportpark Middenmeer NoordAmsterdam
2019-2020BU03635604100,00%100,00%BU03635604Sportpark Middenmeer NoordAmsterdam
2018-2019BU03635604100,00%100,00%BU03635604Sportpark Middenmeer NoordAmsterdam
2017-2018BU03635604100,00%100,00%BU03635604Sportpark Middenmeer NoordAmsterdam
2016-2017BU03635604100,00%100,00%BU03635604Sportpark Middenmeer NoordAmsterdam
2015-2016BU03635604100,00%0,14%BU03630556MiddenmeerAmsterdam
2014-2015BU03630556100,00%100,00%BU03630556MiddenmeerAmsterdam
2013-2014BU03630556100,00%100,00%BU03630556MiddenmeerAmsterdam

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Amsterdam):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Amsterdam eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.