Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie Van der Pekbuurt:

Informatie Van der Pekbuurt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Van der Pekbuurt in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Van der Pekbuurt in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine toename van 1,68% naar 4.730 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de Van der Pekbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de Van der Pekbuurt, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de Van der Pekbuurt is met 78 personen gestegen van 4.652 in 2013 tot 4.730 in 2020 (dat is 1,68%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Van der Pekbuurt
Kaart van de wijk Volewijck met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Volewijck met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bloemenbuurt Noord, 2: Bloemenbuurt Zuid, 3: Van der Pekbuurt.

Over de Van der Pekbuurt

Van der Pekbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 58 hectare, waarvan 49 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.048 adressen per km2. Er wonen 2.535 huishoudens in Van der Pekbuurt. Postcode 1031 is de meest voorkomende postcode in Van der Pekbuurt. Van der Pekbuurt ligt binnen Wijk Volewijck in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de Van der Pekbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 2.470 woningen in de Van der Pekbuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Van der Pekbuurt:

2.470 woningen & 2.694 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 51% naar €233.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Van der Pekbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de Van der Pekbuurt, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de Van der Pekbuurt is met €78.985 gestegen van €154.014 in 2013 tot €233.000 in 2019 (dat is 51%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 2.694 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Van der Pekbuurt telt in totaal 2.694 adressen, met 2.653 verblijfsobjecten en 41 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Van der Pekbuurt.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.470 woningen & 2.694 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Van der Pekbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Volewijck (Van der Pekbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Volewijck is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Van der Pekbuurt is €19.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.300. Van der Pekbuurt telt 3.700 inkomensontvangers op 4.730 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
22,50% procent van de huishoudens in Van der Pekbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Volewijck (Van der Pekbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Volewijck is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (680 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Van der Pekbuurt.

Van der Pekbuurt telt in totaal 680 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Van der Pekbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Van der Pekbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Bunk Hotel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Bunk Hotel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Bunk Hotel is uitgebracht. Er liggen 3 stembureau's binnen de Van der Pekbuurt. Stembureau Bunk Hotel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Van der Pekbuurt ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 361 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Van der Pekbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Van der Pekbuurt, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Van der Pekbuurt is met 491 personen afgenomen van 2.326 in 2013 tot 1.835 in 2020 (dat is 21%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Van der Pekbuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Van der Pekbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Van der Pekbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Van der Pekbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Van der Pekbuurt. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Van der Pekbuurt, 2012 tot en met 2020.

In de Van der Pekbuurt zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.973 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.973 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.878 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Van der Pekbuurt 449 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Van der Pekbuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Van der Pekbuurt voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Van der Pekbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Van der Pekbuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Van der Pekbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Van der Pekbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal680Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie75Aantal2020
G+I Handel en horeca120Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening195Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten175Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.730Aantal2020
Mannen2.330Aantal2020
Vrouwen2.400Aantal2020
0 tot 15 jaar785Aantal2020
15 tot 25 jaar580Aantal2020
25 tot 45 jaar1.670Aantal2020
45 tot 65 jaar1.280Aantal2020
65 jaar of ouder430Aantal2020
Ongehuwd3.160Aantal2020
Gehuwd945Aantal2020
Gescheiden520Aantal2020
Verweduwd115Aantal2020
Westers totaal615Aantal2020
Geboorte totaal55Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal25Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid9.641Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.260Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.170Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.400Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura175Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2019
Wmo-cliënten505Aantal2019
Wmo-cliënten relatief104%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.750Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.020Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.130Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.000Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.010Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker64%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2016
Overgewicht48%percentage2016
Obesitas17%percentage2016
Roker32%percentage2016
Sporter43%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2016
Moeite met rondkomen41%percentage2016
Vrijwilligerswerk20%percentage2016
Mantelzorger9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening37%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking11%percentage2016
Mobiliteitsbeperking15%percentage2016
Minstens één beperking22%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.535Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.375Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen425Aantal2020
Huishoudens met kinderen745Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2019
Percentage werknemers79%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  3.700Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.300Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen55%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen9%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar21,90%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen67,90%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen5,80%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen24,00%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum22,50%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum30%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum35%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand500Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO280Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW370Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.835Aantal2020
Niet-westers totaal2.280Aantal2020
Marokko760Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2020
Suriname330Aantal2020
Turkije280Aantal2020
Overig niet-westers840Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km54Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km58Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km21Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km60Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km379Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km26Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km320Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km47Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km394Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km28Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km77Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km657Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km150,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km406Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km480Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km108Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km72Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km45Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km65Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km43Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand7,60Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km44Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km43Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,30Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03636000Code2020
RegionaamVan der PekbuurtNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03636000Code2020
Diefstal per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners17Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal58Aantal hectaren2020
Oppervlakte land49Aantal hectaren2020
Oppervlakte water9Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1031.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.048Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode2.694Aantal2021
Adressen totaal2.696Aantal2021
Panden1.189Aantal2021
Percelen276Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.100Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine865Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof235Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.245Aantal2020
Motorfietsen105Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.470Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€233.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning14%Percentage2020
Percentage meergezinswoning86%Percentage2020
Percentage bewoond93%Percentage2020
Percentage onbewoond7%Percentage2020
Koopwoningen8%Percentage2020
Huurwoningen totaal92%Percentage2020
In bezit woningcorporatie84%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200098%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Van der Pekbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Van der Pekbuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Van der Pekbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Anemoonstraat1 - 371031GT - 1031GXAmsterdam
Begoniastraat1 - 291031GK - 1031GMAmsterdam
Bremstraat1 - 841031EK - 1031ETAmsterdam
Buiksloterweg5 - 2551031CC - 1031DBAmsterdam
Distelachterstraat1 - 201031XAAmsterdam

Toon alle 50 rijen met adressen...

De gegevens van de Van der Pekbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan Van der Pekbuurt. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige Van der Pekbuurt danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU03636000100,00%100,00%BU03636000Van der PekbuurtAmsterdam
2018-2019BU03636000100,00%100,00%BU03636000Van der PekbuurtAmsterdam
2017-2018BU03636000100,00%100,00%BU03636000Van der PekbuurtAmsterdam
2016-2017BU03636000100,00%100,00%BU03636000Van der PekbuurtAmsterdam
2015-2016BU0363600099,96%50,54%BU03630660VolewijckAmsterdam
2015-2016BU036360000,04%0,04%BU03630671BuiksloterhamAmsterdam
2014-2015BU03630660100,00%100,00%BU03630660VolewijckAmsterdam
2014-2015BU03630671100,00%100,00%BU03630671BuiksloterhamAmsterdam
2013-2014BU03630660100,00%100,00%BU03630660VolewijckAmsterdam
2013-2014BU03630671100,00%100,00%BU03630671BuiksloterhamAmsterdam

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Amsterdam):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Amsterdam eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.