Corona-statistieken gemeente Steenbergen

Informatie buurt Verspreide huizen in het Westen:

Informatie buurt Verspreide huizen in het Westen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen in het Westen in de gemeente Steenbergen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen in het Westen in de gemeente Steenbergen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (krimp van 15% naar 205 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Verspreide huizen in het Westen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Verspreide huizen in het Westen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen in het Westen is met 35 personen gedaald van 240 in 2013 tot 205 in 2021 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen in het Westen
Kaart van de wijk Dinteloord met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Dinteloord met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dinteloord, 2: Verspreide huizen in het Westen, 3: Verspreide huizen in het Oosten, 4: Boompjesdijk.

Over de buurt Verspreide huizen in het Westen

Buurt Verspreide huizen in het Westen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.278 hectare, waarvan 2.227 land en 51 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 22 adressen per km2. Er wonen 95 huishoudens in buurt Verspreide huizen in het Westen. Postcode 4671 is de meest voorkomende postcode in buurt Verspreide huizen in het Westen. Buurt Verspreide huizen in het Westen ligt binnen Wijk Dinteloord in de gemeente Steenbergen. De volgende polders vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen in het Westen: Driebroederspolder, Drievriendenpolder, Karolinapolder, Kleine Karolinapolder en Nassaupolder.

Kenmerken van de 73 woningen in de buurt Verspreide huizen in het Westen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Steenbergen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

73 woningen & 89 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 89% naar €417.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Verspreide huizen in het Westen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen in het Westen, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen in het Westen is met €196.000 gestegen van €221.000 in 2013 tot €417.000 in 2020 (dat is 89%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 89 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Verspreide huizen in het Westen telt in totaal 89 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Verspreide huizen in het Westen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

73 woningen & 89 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€47.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen in het Westen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Steenbergen: Verspreide huizen in het Westen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen in het Westen is €47.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €55.300. Buurt Verspreide huizen in het Westen telt 200 inkomensontvangers op 205 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,00% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen in het Westen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Steenbergen: Verspreide huizen in het Westen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (60 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Verspreide huizen in het Westen.

Buurt Verspreide huizen in het Westen telt in totaal 60 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Verspreide huizen in het Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Steenbergen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Verspreide huizen in het Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Steenbergen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Steenbergen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Steenbergen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Buitelstee


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Buitelstee bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Buitelstee is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Verspreide huizen in het Westen geen stembureau. Stembureau De Buitelstee is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Verspreide huizen in het Westen ligt. De gemeente Steenbergen telde bij deze verkiezingen in totaal 11 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Steenbergen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Steenbergen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Verspreide huizen in het Westen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Verspreide huizen in het Westen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Verspreide huizen in het Westen is met 38 personen afgenomen van 228 in 2013 tot 190 in 2021 (dat is 17%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Verspreide huizen in het Westen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Verspreide huizen in het Westen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen in het Westen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Verspreide huizen in het Westen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Verspreide huizen in het Westen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen in het Westen, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Verspreide huizen in het Westen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 109 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. In 2020 werden in de buurt Verspreide huizen in het Westen 7 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen in het Westen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Verspreide huizen in het Westen voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Verspreide huizen in het Westen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen in het Westen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Verspreide huizen in het Westen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen in het Westen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners205Aantal2021
Mannen110Aantal2021
Vrouwen90Aantal2021
0 tot 15 jaar20Aantal2021
15 tot 25 jaar20Aantal2021
25 tot 45 jaar20Aantal2021
45 tot 65 jaar95Aantal2021
65 jaar of ouder40Aantal2021
Ongehuwd70Aantal2021
Gehuwd100Aantal2021
Gescheiden25Aantal2021
Verweduwd10Aantal2021
Westers totaal10Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid9Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag60Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2019
Opleidingsniveau hoog30Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.800Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.520Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.440Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk16%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel Eenzaam20%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal95Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen35Aantal2021
Huishoudens met kinderen30Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2019
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers200Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€55.300Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€47.700Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar61,10%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen31,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen36,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen8,00%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,00%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€291x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW40Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon190Aantal2021
Niet-westers totaal5Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers0Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpost afstand19,50Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuis met poli afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuis afstand19,10Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2017
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Warenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2017
Café afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Cafetaria afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Restaurant afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2017
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 5 km0,70Gemiddelde afstand in km2017
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijf afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand17,80Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Treinstation afstand18,00Gemiddelde afstand in km2017
Belangrijk overstapstation afstand18,60Gemiddelde afstand in km2017
Bibliotheek afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Zwembad afstand12,10Gemiddelde afstand in km2017
Kunstijsbaan afstand37,90Gemiddelde afstand in km2017
Museum afstand16,80Gemiddelde afstand in km2017
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten afstand17,10Gemiddelde afstand in km2017
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2017
Bioscoop afstand18,60Gemiddelde afstand in km2017
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2017
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2017
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2017
Attractie afstand15,90Gemiddelde afstand in km2017
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2017
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08510309Code2021
RegionaamVerspreide huizen in het WestenNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode08510309Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.278Aantal hectaren2021
Oppervlakte land2.227Aantal hectaren2021
Oppervlakte water51Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode4671.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid22Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode85Aantal2021
Adressen totaal89Aantal2021
Panden84Aantal2021
Percelen82Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal135Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine90Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof45Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte6Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad73Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€417.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning90%Percentage2020
Percentage meergezinswoning10%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen86%Percentage2020
Huurwoningen totaal14%Percentage2020
In bezit woningcorporatie0%Percentage2020
In bezit overige verhuurders14%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200085%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Steenbergen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen in het Westen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Verspreide huizen in het Westen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Verspreide huizen in het Westen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Steenbergen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Annaweg4 - 124671TCDinteloord
Bloemendijk2 - 404671PNDinteloord
Boompjesdijk124 - 1264671PTDinteloord
Kleinedijk1 - 144671TBDinteloord
Koningsoorddijk2 - 44671PZDinteloord

Toon alle 19 rijen met adressen...