Informatie buurt Vogelwijk:

Informatie buurt Vogelwijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelwijk in de gemeente Den Haag! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelwijk in de gemeente Den Haag!

De naam Vogelwijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Vogelwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Aantal inwoners per jaar (6% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Vogelwijk, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Vogelwijk is met 330 inwoners toegenomen (afgerond is dat 6%): van 5.020 in 2013 tot 5.350 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Den Haag
(buurt Vogelwijk is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Den Haag. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Vogelwijk

Vogelwijk heeft een totale oppervlakte van 271 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.813 adressen per km2. Er wonen 2.045 huishoudens in Vogelwijk. Postcode 2566 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vogelwijk. Vogelwijk ligt binnen de wijk Vogelwijk in de gemeente Den Haag.

Kenmerken van de 2.125 woningen in Vogelwijk
Informatie over de 2.125 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Den Haag. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Vogelwijk:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Vogelwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Vogelwijk:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 44.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Vogelwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vogelwijk (Vogelwijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vogelwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Vogelwijk is € 44.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 63.000. Vogelwijk telt 3.600 inkomensontvangers op 5.350 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,50 % procent van de huishoudens in Vogelwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Vogelwijk (Vogelwijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Vogelwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (545 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Vogelwijk.

Vogelwijk telt in totaal 545 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Vogelwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Vogelwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Vogelwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Vogelwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Vogelwijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Vogelwijk naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Vogelwijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Vogelwijk voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Vogelwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Vogelwijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle 159 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Vogelwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Vogelwijk
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Baden Powellweg52583KTS Gravenhage
Boomkruiperlaan1 - 72566JHS Gravenhage
De Savornin Lohmanlaan457 - 5262566AL - 2566ANS Gravenhage
De Savornin Lohmanpad102566ANS Gravenhage
Distelvinkenplein2 - 122566GHS Gravenhage
Dr van Welylaan1 - 72566EP - 2566ERS Gravenhage
Duivelandsestraat2 - 102583KPS Gravenhage
Eendenlaan1 - 112566VZS Gravenhage
Eiberplein1 - 42566SGS Gravenhage
Eksterlaan2 - 152566JWS Gravenhage
Fazantplein1 - 212566VJS Gravenhage
Fitislaan2 - 62566EKS Gravenhage
Fuutlaan1 - 392566SB - 2566SES Gravenhage
Haanplein1 - 282566VD - 2566VHS Gravenhage
Haviklaan1 - 412566XA - 2566XJS Gravenhage
Hoenderlaan1 - 112566VLS Gravenhage
Houtrustlaan1 - 402566ZT - 2566ZWS Gravenhage
Houtrustweg1 - 1772566GJ - 2566HAS Gravenhage
IJsvogelplein1 - 242566VS - 2566VXS Gravenhage
Kanarielaan1 - 252566XX - 2566XZS Gravenhage
Kauwlaan1 - 192566VB - 2566VCS Gravenhage
Kiplaan1 - 302566SL - 2566SPS Gravenhage
Koekoeklaan1 - 262566JS - 2566JTS Gravenhage
Koetlaan1 - 102566VAS Gravenhage
Kolibrielaan1 - 92566XWS Gravenhage
Kraaienlaan1 - 982566RA - 2566RLS Gravenhage
Kramsvogellaan3 - 312566CA - 2566CCS Gravenhage
Kruisbeklaan1 - 592566CL - 2566CSS Gravenhage
Kwartellaan1 - 562566DR - 2566DZS Gravenhage
Kwikstaartlaan1 - 382566TP - 2566TTS Gravenhage
Laan van Poot6 - 4862566DA - 2566EVS Gravenhage
Leeuweriklaan1 - 352566JA - 2566JES Gravenhage
Leeuwerikplein1 - 172566JXS Gravenhage
Merellaan1 - 62566JVS Gravenhage
Mezenlaan1 - 1072566ZA - 2566ZJS Gravenhage
Mezenplein11 - 222566ZSS Gravenhage
Nachtegaallaan1 - 222566JJ - 2566JMS Gravenhage
Nachtegaalplein1 - 232566JN - 2566JPS Gravenhage
Nieboerweg193 - 2842566GA - 2566GGS Gravenhage
Ooievaarlaan1 - 332566WR - 2566WVS Gravenhage
Oude Buizerdlaan2 - 382566PR - 2566PWS Gravenhage
Papegaailaan1 - 442566XP - 2566XSS Gravenhage
Parkietlaan1 - 222566XT - 2566XVS Gravenhage
Patrijslaan1 - 322566XK - 2566XNS Gravenhage
Pauwenlaan1 - 1282566TA - 2566TNS Gravenhage
Rietzangerlaan1 - 302566SR - 2566SWS Gravenhage
Roodborstlaan1 - 262566ES - 2566ETS Gravenhage
Sijzenlaan1 - 1042566WB - 2566WNS Gravenhage
Sniplaan1 - 242566ENS Gravenhage
Sperwerlaan1 - 92566VMS Gravenhage
Sportlaan1 - 3652566GK - 2566KSS Gravenhage
Spotvogellaan1 - 1082566PA - 2566PPS Gravenhage
Spreeuwenlaan1 - 542566ZK - 2566ZRS Gravenhage
Sprietplein1 - 42566WPS Gravenhage
Talinglaan1 - 212566VN - 2566VRS Gravenhage
Tjalie Robinsonduin1 - 1132566HD - 2566HES Gravenhage
Tortellaan3 - 762566CD - 2566CKS Gravenhage
Tuinfluiterlaan1 - 392566SH - 2566SKS Gravenhage
Vliegenvangerlaan1 - 222566RM - 2566RNS Gravenhage
Wielewaalplein1 - 62566WXS Gravenhage
Wildhoeflaan1 - 452566RP - 2566RWS Gravenhage
Winterkoninglaan2 - 62566JGS Gravenhage
Zwaluwlaan1 - 102566JRS Gravenhage
Zwanenlaan1 - 292566EL - 2566EMS Gravenhage
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]