Corona-statistieken gemeente Bergen op Zoom

Informatie buurt Warande-Oost:

Informatie buurt Warande-Oost:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Warande-Oost in de gemeente Bergen op Zoom! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Warande-Oost in de gemeente Bergen op Zoom!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 8% naar 3.265 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Warande-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Warande-Oost, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Warande-Oost is met 245 personen gestegen van 3.020 in 2013 tot 3.265 in 2021 (dat is 8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Warande-Oost
Kaart van de wijk Bergen op Zoom-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bergen op Zoom-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied-Oost, 2: Lage Meren, 3: Gageldonk-Oost, 4: Gageldonk-West, 5: Warande-West, 6: Warande-Oost, 7: Langeweg, 8: Nieuw Borgvliet, 9: Verspreide huizen Heimolen.

Over de buurt Warande-Oost

Buurt Warande-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 98 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.991 adressen per km2. Er wonen 1.490 huishoudens in buurt Warande-Oost. Postcode 4624 is de meest voorkomende postcode in buurt Warande-Oost. Buurt Warande-Oost ligt binnen Wijk Bergen op Zoom-Oost in de gemeente Bergen op Zoom. Het bosgebied Mondaf valt gedeeltelijk binnen de buurt Warande-Oost. De volgende parken vallen binnen de buurt Warande-Oost: Cort Heijligerspark en AM de Jongpark.

Kenmerken van de 1.563 woningen in de buurt Warande-Oost
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bergen op Zoom in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.563 woningen & 1.879 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 30% naar €193.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Warande-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Warande-Oost, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Warande-Oost is met €45.000 toegenomen van €148.000 in 2013 tot €193.000 in 2020 (dat is 30%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.879 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Warande-Oost telt in totaal 1.879 adressen, met 1.875 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Warande-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Warande-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.563 woningen & 1.879 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Warande-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bergen op Zoom: Warande-Oost is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Warande-Oost is €20.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.200. Buurt Warande-Oost telt 2.500 inkomensontvangers op 3.265 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,70% procent van de huishoudens in buurt Warande-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bergen op Zoom: Warande-Oost is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Warande-Oost.

Buurt Warande-Oost telt in totaal 125 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Warande-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Bergen op Zoom bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Warande-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Bergen op Zoom:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Bergen op Zoom. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bergen op Zoom. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Ontmoetingscentrum Het Zonneplein


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Ontmoetingscentrum Het Zonneplein bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Ontmoetingscentrum Het Zonneplein is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de buurt Warande-Oost. Stembureau Ontmoetingscentrum Het Zonneplein is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Warande-Oost ligt. De gemeente Bergen op Zoom telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Warande-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Warande-Oost, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Warande-Oost is met 32 personen afgenomen van 1.782 in 2013 tot 1.750 in 2021 (dat is 1,78%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Warande-Oost: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Warande-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Warande-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Warande-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Warande-Oost. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Warande-Oost, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Warande-Oost zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.882 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.882 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.856 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Warande-Oost 192 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Warande-Oost.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Warande-Oost voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Warande-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Warande-Oost.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Warande-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Warande-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie20Aantal2020
G+I Handel en horeca25Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.265Aantal2021
Mannen1.530Aantal2021
Vrouwen1.735Aantal2021
0 tot 15 jaar490Aantal2021
15 tot 25 jaar340Aantal2021
25 tot 45 jaar610Aantal2021
45 tot 65 jaar810Aantal2021
65 jaar of ouder1.020Aantal2021
Ongehuwd1.200Aantal2021
Gehuwd1.445Aantal2021
Gescheiden285Aantal2021
Verweduwd340Aantal2021
Westers totaal335Aantal2021
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal65Aantal2020
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.327Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.010Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar820Aantal2020
Opleidingsniveau hoog370Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.790Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.160Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.270Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal670Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement200Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.740Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.960Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning390Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming38%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn62%percentage2020
Drinker58%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht37%percentage2020
Overgewicht62%percentage2020
Ernstig overgewicht22%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)22%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2020
Gehoorbeperking10%percentage2020
Gezichtsbeperking12%percentage2020
Mobiliteitsbeperking20%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen30%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.490Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens595Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen480Aantal2021
Huishoudens met kinderen425Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2019
Percentage werknemers89%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.200Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar24,20%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen51,80%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen9,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen9,90%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€20x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand130Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW980Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.750Aantal2021
Niet-westers totaal1.180Aantal2021
Marokko640Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname25Aantal2021
Turkije335Aantal2021
Overig niet-westers170Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km50Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km60Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km53Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km45Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km54Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km45Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km59Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km8,00Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand13,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand40,30Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07480203Code2021
RegionaamWarande-OostNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode07480203Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal98Aantal hectaren2021
Oppervlakte land98Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode4624.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.991Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.652Aantal2021
Adressen totaal1.879Aantal2021
Panden1.186Aantal2021
Percelen829Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.315Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.090Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof225Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.341Aantal2020
Motorfietsen50Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.563Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€193.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning58%Percentage2020
Percentage meergezinswoning42%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen37%Percentage2020
Huurwoningen totaal63%Percentage2020
In bezit woningcorporatie55%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200084%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Warande-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Warande-Oost

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Warande-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bergen op Zoom.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Argolaan1 - 314624ALBergen op Zoom
Ariëlstraat1 - 164624VNBergen op Zoom
Beukenlaan1 - 684624AE - 4624AHBergen op Zoom
Billrothstraat2 - 44624XPBergen op Zoom
Boerhaaveplein1 - 224624VT - 4624VVBergen op Zoom

Toon alle 58 rijen met adressen...