Informatie Willibrordusbuurt:

Informatie Willibrordusbuurt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Willibrordusbuurt in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Willibrordusbuurt in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 5% naar 2.620 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de Willibrordusbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de Willibrordusbuurt, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de Willibrordusbuurt is met 125 personen gestegen van 2.495 in 2013 tot 2.620 in 2021 (dat is 5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Willibrordusbuurt
Kaart van de wijk Nieuwe Pijp met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwe Pijp met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Willibrordusbuurt, 2: Van der Helstpleinbuurt, 3: Lizzy Ansinghbuurt, 4: Cornelis Troostbuurt.

Over de Willibrordusbuurt

Willibrordusbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 12 hectare, waarvan 11 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 11.496 adressen per km2. Er wonen 1.780 huishoudens in Willibrordusbuurt. Postcode 1074 is de meest voorkomende postcode in Willibrordusbuurt. Willibrordusbuurt ligt binnen Wijk Nieuwe Pijp in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de Willibrordusbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.771 woningen in de Willibrordusbuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.771 woningen & 2.005 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 71% naar €406.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Willibrordusbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de Willibrordusbuurt, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de Willibrordusbuurt is met €168.000 toegenomen van €238.000 in 2013 tot €406.000 in 2020 (dat is 71%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.005 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De Willibrordusbuurt telt in totaal 2.005 adressen, met 1.992 verblijfsobjecten en 13 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Willibrordusbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Willibrordusbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.771 woningen & 2.005 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Willibrordusbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Nieuwe Pijp (Willibrordusbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Nieuwe Pijp is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Willibrordusbuurt is €34.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.700. Willibrordusbuurt telt 2.300 inkomensontvangers op 2.620 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14,90% procent van de huishoudens in Willibrordusbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Nieuwe Pijp (Willibrordusbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Nieuwe Pijp is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (465 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Willibrordusbuurt.

Willibrordusbuurt telt in totaal 465 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Willibrordusbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Willibrordusbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Pestana Amsterdam Riverside


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Pestana Amsterdam Riverside bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Pestana Amsterdam Riverside is uitgebracht. Stembureau Pestana Amsterdam Riverside is het enige stembureau binnen de Willibrordusbuurt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Willibrordusbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Willibrordusbuurt, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Willibrordusbuurt is met 152 personen afgenomen van 1.497 in 2013 tot 1.345 in 2021 (dat is 10%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Willibrordusbuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Willibrordusbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Willibrordusbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Willibrordusbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Willibrordusbuurt. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Willibrordusbuurt, 2012 tot en met 2020.

In de Willibrordusbuurt zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.679 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.679 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.660 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Willibrordusbuurt 174 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Willibrordusbuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Willibrordusbuurt voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Willibrordusbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Willibrordusbuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Willibrordusbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Willibrordusbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal465Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie20Aantal2020
G+I Handel en horeca65Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening175Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.620Aantal2021
Mannen1.205Aantal2021
Vrouwen1.415Aantal2021
0 tot 15 jaar185Aantal2021
15 tot 25 jaar290Aantal2021
25 tot 45 jaar1.180Aantal2021
45 tot 65 jaar550Aantal2021
65 jaar of ouder425Aantal2021
Ongehuwd1.815Aantal2021
Gehuwd475Aantal2021
Gescheiden245Aantal2021
Verweduwd100Aantal2021
Westers totaal645Aantal2021
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal20Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid24.506Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag320Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar590Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.290Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,50%Percentage2020
WMO cliënten295Aantal2020
WMO cliënten relatief111Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.900Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.570Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal750Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning850Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning720Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning860Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht62%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk53%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel Eenzaam38%percentage2020
Sociaal Eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren13%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.780Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.170Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen405Aantal2021
Huishoudens met kinderen200Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers79%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.700Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen24,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,60%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen60,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen14,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen12,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum19,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum24,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand130Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW400Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.345Aantal2021
Niet-westers totaal630Aantal2021
Marokko140Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2021
Suriname105Aantal2021
Turkije60Aantal2021
Overig niet-westers300Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km75Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km133Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km13Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km79Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km141Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km62Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km502Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km950Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km23Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km40Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km422Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km703Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km56Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km507Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km894Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km132Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km1.053Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km1.771Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km356,80Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km415Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km472Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km27Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km153Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km327Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km63Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km157Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km40Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km87Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km26Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km40Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km76Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km55Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km37Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km36Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km52Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km61Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03632500Code2021
RegionaamWillibrordusbuurtNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03632500Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners11Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal12Aantal hectaren2021
Oppervlakte land11Aantal hectaren2021
Oppervlakte water2Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1074.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid11.496Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.974Aantal2021
Adressen totaal2.005Aantal2021
Panden336Aantal2021
Percelen344Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal460Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine385Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof80Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.181Aantal2020
Motorfietsen60Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.771Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€406.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning1%Percentage2020
Percentage meergezinswoning99%Percentage2020
Percentage bewoond92%Percentage2020
Percentage onbewoond8%Percentage2020
Koopwoningen22%Percentage2020
Huurwoningen totaal77%Percentage2020
In bezit woningcorporatie34%Percentage2020
In bezit overige verhuurders44%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200091%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Willibrordusbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Willibrordusbuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Willibrordusbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Amsteldijk35 - 7211074HV - 1074JKAmsterdam
Ceintuurbaan402 - 4801074EA - 1074ECAmsterdam
Cullinanplein11074JNAmsterdam
Dora Tamanaplein1 - 931074JL - 1074JMAmsterdam
Jacob Israël de Haanstraat1 - 561074DA - 1074DBAmsterdam

Toon alle 15 rijen met adressen...

De gegevens van de Willibrordusbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan Willibrordusbuurt. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige Willibrordusbuurt danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU03632500100,00%100,00%BU03632500WillibrordusbuurtAmsterdam
2019-2020BU03632500100,00%100,00%BU03632500WillibrordusbuurtAmsterdam
2018-2019BU03632500100,00%100,00%BU03632500WillibrordusbuurtAmsterdam
2017-2018BU03632500100,00%100,00%BU03632500WillibrordusbuurtAmsterdam
2016-2017BU03632500100,00%100,00%BU03632500WillibrordusbuurtAmsterdam
2015-2016BU03632500100,00%22,32%BU03630425Nieuwe PijpAmsterdam
2014-2015BU03630425100,00%100,00%BU03630425Nieuwe PijpAmsterdam
2013-2014BU03630425100,00%100,00%BU03630425Nieuwe PijpAmsterdam

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Amsterdam):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Amsterdam eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.