Corona-statistieken gemeente Waterland

Informatie buurt Zuiderwoude:

Informatie buurt Zuiderwoude:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zuiderwoude in de gemeente Waterland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zuiderwoude in de gemeente Waterland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 5,00% naar 315 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Zuiderwoude. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Zuiderwoude, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Zuiderwoude is met 15 personen toegenomen van 300 in 2013 tot 315 in 2020 (dat is 5,00%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zuiderwoude
Kaart van de wijk Broek in Waterland met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Broek in Waterland met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Broek in Waterland, 2: Zuiderwoude, 3: Uitdam.

Over de buurt Zuiderwoude

Buurt Zuiderwoude heeft afgerond een totale oppervlakte van 660 hectare, waarvan 562 land en 98 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 51 adressen per km2. Er wonen 115 huishoudens in buurt Zuiderwoude. Postcode 1153 is de meest voorkomende postcode in buurt Zuiderwoude. Buurt Zuiderwoude ligt binnen Wijk Broek in Waterland in de gemeente Waterland. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Zuiderwoude: Binnengouw, Eiland, De Peereboom, Rijperweeren, Opperwoud, Mijsen Hemmen, Buitengouw en 't Eiland.

De naam Zuiderwoude wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Zuiderwoude. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 110 woningen in de buurt Zuiderwoude
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Zuiderwoude:

110 woningen & 135 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 21% naar €606.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Zuiderwoude. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuiderwoude, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuiderwoude is met €106.000 gestegen van €500.000 in 2013 tot €606.000 in 2019 (dat is 21%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 135 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Zuiderwoude telt in totaal 135 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Zuiderwoude.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

110 woningen & 135 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Zuiderwoude.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Waterland: Zuiderwoude is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Zuiderwoude is €35.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.900. Buurt Zuiderwoude telt 300 inkomensontvangers op 315 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,60% procent van de huishoudens in buurt Zuiderwoude heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Waterland: Zuiderwoude is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Zuiderwoude.

Buurt Zuiderwoude telt in totaal 85 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Zuiderwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Waterland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Zuiderwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Waterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Waterland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Waterland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Firma Lodder


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Firma Lodder bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Firma Lodder is uitgebracht. Stembureau Firma Lodder is het enige stembureau binnen de buurt Zuiderwoude. De gemeente Waterland telde bij deze verkiezingen in totaal 12 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Waterland. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Waterland.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Zuiderwoude. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Zuiderwoude, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Zuiderwoude is met 265 personen in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Zuiderwoude: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Zuiderwoude.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Zuiderwoude. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Zuiderwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Zuiderwoude. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Zuiderwoude, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Zuiderwoude zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 75 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 16 verschillende soorten delicten. In 2020 werden in de buurt Zuiderwoude 6 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2020, buurt Zuiderwoude.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Zuiderwoude voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Zuiderwoude ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Zuiderwoude.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Zuiderwoude: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Zuiderwoude voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners315Aantal2020
Mannen155Aantal2020
Vrouwen155Aantal2020
0 tot 15 jaar50Aantal2020
15 tot 25 jaar40Aantal2020
25 tot 45 jaar45Aantal2020
45 tot 65 jaar110Aantal2020
65 jaar of ouder65Aantal2020
Ongehuwd145Aantal2020
Gehuwd145Aantal2020
Gescheiden15Aantal2020
Verweduwd10Aantal2020
Westers totaal35Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid56Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag60Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2019
Opleidingsniveau hoog120Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten10Aantal2018
Wmo-cliënten relatief32Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.510Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.670Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.170Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.050Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.320Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.670Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.250Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker89%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn28%percentage2016
Overgewicht44%percentage2016
Obesitas9%percentage2016
Roker17%percentage2016
Sporter52%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam35%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2016
Moeite met rondkomen8%percentage2016
Vrijwilligerswerk38%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening28%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking4%percentage2016
Minstens één beperking9%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie32%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam5%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal115Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens20Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen45Aantal2020
Huishoudens met kinderen55Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2019
Percentage werknemers47%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 53%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.900Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.900Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar41,90%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen13,70%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen51,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,60%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€596x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon265Aantal2020
Niet-westers totaal15Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers15Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,00Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand9,40Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand9,50Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2019
Café afstand3,80Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km428Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand13,90Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand14,30Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand9,30Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand15,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,30Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km51Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,40Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km48Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand11,60Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand13,40Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08520301Code2020
RegionaamZuiderwoudeNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode08520301Code2020
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal660Aantal hectaren2020
Oppervlakte land562Aantal hectaren2020
Oppervlakte water98Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1153.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid51Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode134Aantal2021
Adressen totaal135Aantal2021
Panden132Aantal2021
Percelen129Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal155Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine110Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof45Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte28Aantal2020
Motorfietsen35Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad110Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€606.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning97%Percentage2020
Percentage meergezinswoning3%Percentage2020
Percentage bewoond93%Percentage2020
Percentage onbewoond7%Percentage2020
Koopwoningen85%Percentage2020
Huurwoningen totaal14%Percentage2020
In bezit woningcorporatie4%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200084%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waterland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Zuiderwoude. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Zuiderwoude

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Zuiderwoude. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Waterland.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aandammergouw1 - 191153PAZuiderwoude
Belmermeer11151EDBroek in Waterland
Dijkeinde1 - 81153PHZuiderwoude
Dwarsgouw1 - 141153PMZuiderwoude
Gouw1 - 181153PKZuiderwoude
Rijperweg5 - 121153PLZuiderwoude
Zeedijk9 - 131153PJZuiderwoude
Zuiderwouder Dorpsstraat1 - 781153PB - 1153PGZuiderwoude