Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken Zuidzijdebuurt

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Zuidzijdebuurt in de gemeente Velsen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Zuidzijdebuurt in de gemeente Velsen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 81 gebieden Velsen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine toename van 1,82% naar 280 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de Zuidzijdebuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de Zuidzijdebuurt, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de Zuidzijdebuurt is met 5 personen gestegen van 275 in 2013 tot 280 in 2022 (dat is 1,82%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Zuidzijdebuurt
Kaart van de wijk IJmuiden-West met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk IJmuiden-West met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud-IJmuiden, 2: Vissersbuurt, 3: Moerbergbuurt, 4: Zuidzijdebuurt.

Over de Zuidzijdebuurt

Zuidzijdebuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 307 hectare, waarvan 297 land en 10 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.005 adressen per km2. Er wonen 175 huishoudens in Zuidzijdebuurt. Postcode 1976 is de meest voorkomende postcode in Zuidzijdebuurt. Zuidzijdebuurt ligt binnen Wijk IJmuiden-West in de gemeente Velsen. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de Zuidzijdebuurt: het duingebied Middenreep en het eiland Forteiland.

Kenmerken van de 146 woningen in de Zuidzijdebuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Velsen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

146 woningen & 1.900 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 44% naar €377.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Zuidzijdebuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de Zuidzijdebuurt, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de Zuidzijdebuurt is met €115.000 toegenomen van €262.000 in 2013 tot €377.000 in 2021 (dat is 44%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.900 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De Zuidzijdebuurt telt in totaal 1.900 adressen, met 1.464 verblijfsobjecten en 436 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Zuidzijdebuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Zuidzijdebuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

146 woningen & 1.900 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureau IJmuider Zee en Havenmuseum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in IJmuider Zee en Havenmuseum is uitgebracht. IJmuider Zee en Havenmuseum was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Zuidzijdebuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau IJmuider Zee en Havenmuseum bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 26 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in de Zuidzijdebuurt stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Velsen telde bij deze verkiezingen in totaal 33 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Velsen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Zuidzijdebuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk IJmuiden-West (Zuidzijdebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk IJmuiden-West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Zuidzijdebuurt is €34.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.100. Zuidzijdebuurt telt 300 inkomensontvangers op 280 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,60% procent van de huishoudens in Zuidzijdebuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk IJmuiden-West (Zuidzijdebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk IJmuiden-West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (610 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Zuidzijdebuurt (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Zuidzijdebuurt zijn in totaal 610 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Zuidzijdebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Velsen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Zuidzijdebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Velsen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Velsen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Velsen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Zuidzijdebuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Zuidzijdebuurt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Zuidzijdebuurt is met 32 personen gedaald van 212 in 2013 tot 180 in 2022 (dat is 15%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Zuidzijdebuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Zuidzijdebuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Zuidzijdebuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Zuidzijdebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de Zuidzijdebuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Zuidzijdebuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Zuidzijdebuurt, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de Zuidzijdebuurt zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.255 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.255 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.230 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de Zuidzijdebuurt 97 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, Zuidzijdebuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Zuidzijdebuurt
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Zuidzijdebuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Zuidzijdebuurt vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Zuidzijdebuurt voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Zuidzijdebuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Zuidzijdebuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Zuidzijdebuurt: 225 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Zuidzijdebuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Zuidzijdebuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Zuidzijdebuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal610Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie150Aantal2021
G+I Handel en horeca205Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners280Aantal2022
Mannen170Aantal2022
Vrouwen115Aantal2022
0 tot 15 jaar20Aantal2022
15 tot 25 jaar25Aantal2022
25 tot 45 jaar55Aantal2022
45 tot 65 jaar120Aantal2022
65 jaar of ouder65Aantal2022
Ongehuwd125Aantal2022
Gehuwd95Aantal2022
Gescheiden40Aantal2022
Verweduwd20Aantal2022
Westers totaal75Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid96,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag60Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2020
Opleidingsniveau hoog120Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2020
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.500Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.410Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.610Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.680Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.390Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning930Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief168Aantal2022
Energielabels Voorlopig315Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.270Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++2Aantal2022
Energielabels A+8Aantal2022
Energielabels A225Aantal2022
Energielabels B32Aantal2022
Energielabels C107Aantal2022
Energielabels D10Aantal2022
Energielabels E14Aantal2022
Energielabels F22Aantal2022
Energielabels G63Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam30%percentage2020
Sociaal Eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal175Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens105Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2022
Huishoudens met kinderen25Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers65%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 35%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.100Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.700Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen35,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen24,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar37,90%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen47,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,60%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€89x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon180Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal44Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting6Aantal2021
Verkeersovertredingen18Aantal2021
Vernieling8Aantal2021
Overige misdrijven3Aantal2021
Totaal misdrijven90Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2015
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand9,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand12,50Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand11,00Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand8,30Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04530303Code2022
RegionaamZuidzijdebuurtNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode04530303Code2022
Oppervlakte totaal307Aantal hectaren2022
Oppervlakte land297Aantal hectaren2022
Oppervlakte water10Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1976.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.005Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.753Aantal2022
Adressen totaal1.900Aantal2022
Adressen met woonfunctie145Aantal2022
Panden934Aantal2022
Percelen861Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19002Aantal2022
Panden 1900 tot 1925182Aantal2022
Panden 1925 tot 1950100Aantal2022
Panden 1950 tot 1970219Aantal2022
Panden 1970 tot 198096Aantal2022
Panden 1980 tot 1990100Aantal2022
Panden 1990 tot 2000229Aantal2022
Panden 2000 tot 2010258Aantal2022
Panden 2010 en later44Aantal2020
Panden 2010 tot 202043Aantal2022
Panden 2020 en later75Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2021
Verkeersongevallen totaal18Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal495Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine315Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof175Aantal2020
Personenauto's per huishouden2,30Aantal2014
Personenauto's naar oppervlakte159Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad146Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€377.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning23%Percentage2021
Percentage meergezinswoning77%Percentage2021
Percentage bewoond71%Percentage2021
Percentage onbewoond29%Percentage2021
Koopwoningen61%Percentage2021
Huurwoningen totaal39%Percentage2021
In bezit woningcorporatie0%Percentage2021
In bezit overige verhuurders39%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Velsen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Zuidzijdebuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Zuidzijdebuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Zuidzijdebuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Velsen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
1e Havenstraat1 - 91976CDIJmuiden
1e Industriedwarsstraat1 - 211976DDIJmuiden
2e Havenstraat3 - 61976CEIJmuiden
2e Industriedwarsstraat61976DEIJmuiden
3e Havenstraat1 - 101976CGIJmuiden

Toon alle 61 rijen met adressen...