Corona-statistieken gemeente Velsen

Informatie Zuidzijdebuurt:

Informatie Zuidzijdebuurt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Zuidzijdebuurt in de gemeente Velsen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Zuidzijdebuurt in de gemeente Velsen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (10% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zuidzijdebuurt, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in Zuidzijdebuurt is met 30 inwoners toegenomen (afgerond is dat 10%): van 275 in 2013 tot 305 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Zuidzijdebuurt
Kaart van de wijk IJmuiden West met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk IJmuiden West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud IJmuiden, 2: Vissersbuurt, 3: Moerbergbuurt, 4: Zuidzijdebuurt.

Over Zuidzijdebuurt

Zuidzijdebuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 324 hectare, waarvan 312 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 993 adressen per km2. Er wonen 180 huishoudens in Zuidzijdebuurt. Postcode 1976 is de meest voorkomende postcode in Zuidzijdebuurt. Zuidzijdebuurt ligt binnen Wijk IJmuiden West in de gemeente Velsen.

Kenmerken van de 143 woningen in de Zuidzijdebuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Zuidzijdebuurt:

143 woningen & 1.658 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Zuidzijdebuurt (€294.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de Zuidzijdebuurt voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.658 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Zuidzijdebuurt telt in totaal 1.658 adressen, met 1.258 verblijfsobjecten en 400 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Zuidzijdebuurt.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

143 woningen & 1.658 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Zuidzijdebuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk IJmuiden West (Zuidzijdebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk IJmuiden West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Zuidzijdebuurt is €39.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.900. Zuidzijdebuurt telt 300 inkomensontvangers op 305 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,50 % procent van de huishoudens in Zuidzijdebuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk IJmuiden West (Zuidzijdebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk IJmuiden West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (585 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Zuidzijdebuurt.

Zuidzijdebuurt telt in totaal 585 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt Zuidzijdebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - Zuidzijdebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Velsen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Velsen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Velsen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau IJmuider Zee en Havenmuseum


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau IJmuider Zee en Havenmuseum.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau IJmuider Zee en Havenmuseum is uitgebracht. Stembureau IJmuider Zee en Havenmuseum is het enige stembureau binnen Zuidzijdebuurt. De gemeente Velsen telde bij deze verkiezingen in totaal 73 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Velsen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Zuidzijdebuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Zuidzijdebuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Zuidzijdebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Zuidzijdebuurt. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Zuidzijdebuurt, 2012 tot en met 2020.

In de Zuidzijdebuurt zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.157 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.157 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.134 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Zuidzijdebuurt 130 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Zuidzijdebuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Zuidzijdebuurt naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Zuidzijdebuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Zuidzijdebuurt voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Zuidzijdebuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Zuidzijdebuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Zuidzijdebuurt: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Zuidzijdebuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal585Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie140Aantal2019
G+I Handel en horeca195Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners305Aantal2020
Mannen175Aantal2020
Vrouwen125Aantal2020
0 tot 15 jaar25Aantal2020
15 tot 25 jaar30Aantal2020
25 tot 45 jaar55Aantal2020
45 tot 65 jaar135Aantal2020
65 jaar of ouder65Aantal2020
Ongehuwd125Aantal2020
Gehuwd110Aantal2020
Gescheiden55Aantal2020
Verweduwd20Aantal2020
Westers totaal80Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag50Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2019
Opleidingsniveau hoog140Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten10Aantal2019
Wmo-cliënten relatief32%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners23Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners40Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.490Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.700Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning910Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker12%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn29%percentage2016
Overgewicht53%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker26%percentage2016
Sporter51%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen17%percentage2016
Vrijwilligerswerk25%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening33%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking6%percentage2016
Minstens één beperking12%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal180Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens105Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen50Aantal2020
Huishoudens met kinderen35Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid98Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers64%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 36%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  300Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €45.900Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €39.300Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,00 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen45,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,70 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,50 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon205Aantal2020
Niet-westers totaal20Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers10Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,30Gemiddeld afstand in km2015
Afstand tot grote supermarkt0,90Gemiddeld afstand in km2015
Afstand tot kinderdagverblijf2,60Gemiddeld afstand in km2015
Afstand tot school1,80Gemiddeld afstand in km2015
Scholen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijk afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand7,90Gemiddeld afstand in km2015
Apotheek afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand7,90Gemiddeld afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand7,90Gemiddeld afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2015
Café afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,20Gemiddeld afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddeld afstand in km2015
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,30Gemiddeld afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand9,00Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand3,00Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,00Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand6,10Gemiddeld afstand in km2015
Treinstation afstand7,10Gemiddeld afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand12,50Gemiddeld afstand in km2015
Bibliotheek afstand3,80Gemiddeld afstand in km2015
Zwembad afstand3,70Gemiddeld afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand11,00Gemiddeld afstand in km2015
Museum afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand8,30Gemiddeld afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand3,70Gemiddeld afstand in km2015
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04530303Code2020
RegionaamZuidzijdebuurtNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode04530303Code2020
Oppervlakte totaal324Aantal hectaren2020
Oppervlakte land312Aantal hectaren2020
Oppervlakte water12Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1976.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid993Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal495Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine315Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof175Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2014
Personenauto's naar oppervlakte158Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad143Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€294.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning23%Percentage2019
Percentage meergezinswoning77%Percentage2019
Percentage bewoond71%Percentage2019
Percentage onbewoond29%Percentage2019
Koopwoningen62%Percentage2019
Huurwoningen totaal36%Percentage2019
In bezit woningcorporatie0%Percentage2019
In bezit overige verhuurders36%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Velsen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Zuidzijdebuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in Zuidzijdebuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Zuidzijdebuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Velsen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
1E Havenstraat1 - 61976CDIJmuiden
1E Industriedwarsstraat1 - 211976DDIJmuiden
2E Havenstraat3 - 61976CEIJmuiden
2E Industriedwarsstraat61976DEIJmuiden
3E Havenstraat1 - 101976CGIJmuiden

Toon alle 61 rijen met adressen...