Statistieken buurt Oud-IJmuiden

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 18% naar 2.765 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Oud-IJmuiden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is met 425 personen gestegen van 2.340 in 2013 tot 2.765 in 2023 (dat is 18%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Oud-IJmuiden

Buurt Oud-IJmuiden heeft afgerond een totale oppervlakte van 211 hectare, waarvan 109 land en 102 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.985 adressen per km2. Er wonen 1.465 huishoudens in de buurt Oud-IJmuiden. Postcode 1975 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oud-IJmuiden. De buurt Oud-IJmuiden ligt binnen IJmuiden-West in de gemeente Velsen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oud-IJmuiden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk IJmuiden-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud-IJmuiden, 2: Vissersbuurt, 3: Moerbergbuurt, 4: Zuidzijdebuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 1.535 woningen in de buurt Oud-IJmuiden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Velsen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 47% naar €243.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oud-IJmuiden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud-IJmuiden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud-IJmuiden is met €78.000 gestegen van €165.000 in 2013 tot €243.000 in 2022 (dat is 47%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oud-IJmuiden met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Velsen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud-IJmuiden is €243.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 1.535 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Velsen (geel), 7 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 59 buurten (blauw). De buurt Oud-IJmuiden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oud-IJmuiden: er zijn 1.139 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oud-IJmuiden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.922 totaal in de buurt Oud-IJmuiden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Oud-IJmuiden telt in totaal 1.922 adressen, met 1.902 verblijfsobjecten en 20 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 97% van de adressen in buurt Oud-IJmuiden ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Velsen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oud-IJmuiden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Oud-IJmuiden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Oud-IJmuiden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oud-IJmuiden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oud-IJmuiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Velsen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oud-IJmuiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oud-IJmuiden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oud-IJmuiden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is met 113 personen gestegen van 1.872 in 2013 tot 1.985 in 2022 (dat is 6%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Velsen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oud-IJmuiden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oud-IJmuiden in 2022 zijn Westers (345 inwoners) en Overig (265 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oud-IJmuiden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Oud-IJmuiden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oud-IJmuiden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Velsen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Velsen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oud-IJmuiden zijn A (644 adressen) en C (280 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oud-IJmuiden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Oud-IJmuiden: 644 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Oud-IJmuiden
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Oud-IJmuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oud-IJmuiden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oud-IJmuiden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oud-IJmuiden.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oud-IJmuiden voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oud-IJmuiden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Buurthuis de Brulboei in IJmuiden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Buurthuis de Brulboei in IJmuiden is uitgebracht. Stembureau Buurthuis de Brulboei in IJmuiden was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Oud-IJmuiden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Velsen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buurthuis de Brulboei in IJmuiden bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Oud-IJmuiden stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 54 stembureaus in de gemeente Velsen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Velsen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oud-IJmuiden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk IJmuiden-West (Oud-IJmuiden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk IJmuiden-West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oud-IJmuiden is €25.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.500. Buurt Oud-IJmuiden telt 2.200 inkomensontvangers op 2.765 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Oud-IJmuiden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk IJmuiden-West (Oud-IJmuiden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk IJmuiden-West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (270 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oud-IJmuiden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oud-IJmuiden zijn in totaal 270 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oud-IJmuiden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Oud-IJmuiden
Er zijn 18 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Oud-IJmuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oud-IJmuiden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 18 elektrische auto’s in de buurt Oud-IJmuiden. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oud-IJmuiden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.563 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oud-IJmuiden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud-IJmuiden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.942 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oud-IJmuiden (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.279 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oud-IJmuiden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud-IJmuiden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oud-IJmuiden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 87 misdrijven in de buurt Oud-IJmuiden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oud-IJmuiden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oud-IJmuiden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.432 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Oud-IJmuiden 87 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oud-IJmuiden in 2022 zijn Horizontale fraude (16 delicten) en Ongevallen (weg) (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Oud-IJmuiden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 10 misdrijven in de buurt Oud-IJmuiden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oud-IJmuiden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oud-IJmuiden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Velsen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,13 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Oud-IJmuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Oud-IJmuiden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oud-IJmuiden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oud-IJmuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oud-IJmuiden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oud-IJmuiden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 27 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oud-IJmuiden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oud-IJmuiden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Oud-IJmuiden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-IJmuiden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud-IJmuiden heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-IJmuiden voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-IJmuiden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud-IJmuiden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-IJmuiden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
55% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Oud-IJmuiden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud-IJmuiden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud-IJmuiden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud-IJmuiden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud-IJmuiden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oud-IJmuiden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal270Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie60Aantal2022
G+I Handel en horeca55Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.765Aantal2023
Mannen1.465Aantal2023
Vrouwen1.305Aantal2023
0 tot 15 jaar415Aantal2023
15 tot 25 jaar285Aantal2023
25 tot 45 jaar810Aantal2023
45 tot 65 jaar760Aantal2023
65 jaar of ouder500Aantal2023
Ongehuwd1.480Aantal2023
Gehuwd800Aantal2023
Gescheiden330Aantal2023
Verweduwd155Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief27Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.540Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag840Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar950Aantal2021
Opleidingsniveau hoog300Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten290Aantal2021
WMO cliënten relatief105Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning3.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.208Aantal2023
Energielabels Voorlopig387Aantal2023
Energielabels Onbepaald316Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++17Aantal2023
Energielabels A+15Aantal2023
Energielabels A644Aantal2023
Energielabels B273Aantal2023
Energielabels C280Aantal2023
Energielabels D98Aantal2023
Energielabels E59Aantal2023
Energielabels F74Aantal2023
Energielabels G133Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk36%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel eenzaam35%percentage2020
Sociaal eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.465Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens775Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen290Aantal2023
Huishoudens met kinderen405Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.500Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen9%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen11%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO180Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW460Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.930Aantal2023
Herkomst Europa330Aantal2023
Herkomst buiten Europa505Aantal2023
Geboren in Nederland1.930Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa275Aantal2023
Autochtoon1.985Aantal2022
Westers totaal345Aantal2022
Niet-westers totaal445Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers265Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting21Aantal2022
Verkeersovertredingen16Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven87Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km82Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04530302Code2023
RegionaamOud-IJmuidenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04530302Code2023
Oppervlakte totaal211Aantal hectaren2023
Oppervlakte land109Aantal hectaren2023
Oppervlakte water102Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1975.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.985Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.922Aantal2023
Adressen met postcode1.911Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.679Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.855Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom67Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.657Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom22Aantal2023
Panden793Aantal2023
Percelen536Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900109Aantal2023
Panden 1900 tot 1925188Aantal2023
Panden 1925 tot 195014Aantal2023
Panden 1950 tot 1970214Aantal2023
Panden 1970 tot 1980226Aantal2023
Panden 1980 tot 1990224Aantal2023
Panden 1990 tot 2000110Aantal2023
Panden 2000 tot 2010192Aantal2023
Panden 2010 tot 2020461Aantal2023
Panden 2020 en later148Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2021
Verkeersongevallen totaal9Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.205Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.025Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof180Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.106Aantal2022
Motorfietsen150Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.535Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€243.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning33%Percentage2022
Percentage meergezinswoning67%Percentage2022
Percentage bewoond92%Percentage2022
Percentage onbewoond8%Percentage2022
Koopwoningen28%Percentage2022
Huurwoningen totaal72%Percentage2022
In bezit woningcorporatie62%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200057%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200043%Percentage2022
Appartement1.139Aantal2023
Tussen of geschakelde woning405Aantal2023
Hoekwoning113Aantal2023
Tweeonder1kap11Aantal2023
Vrijstaande woning11Aantal2023
Ligplaats20Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.223Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Velsen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oud-IJmuiden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oud-IJmuiden
Tabel met 1.922 adressen in de buurt Oud-IJmuiden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oud-IJmuiden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Velsen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Rijksbinnenhaven--IJmuiden0
1e Rijksbinnenhaven--IJmuiden0
Adrianastraat1 t/m 1501975EZIJmuiden87
Amstelstraat1 t/m 141975BMIJmuiden6
Bik- en Arnoldkade12 t/m 1081975CG t/m 1975CJIJmuiden91
Bloemstraat5 t/m 2111975EK t/m 1975ETIJmuiden148
Boelenstraat1 t/m 681975DEIJmuiden49
Braampad--IJmuiden0
Braamstraat--IJmuiden0
Breesaapstraat2 t/m 721975CA t/m 1975CCIJmuiden52
Carolinastraat3 t/m 171975DGIJmuiden6
Cronjéstraat1 t/m 91975EVIJmuiden4
De Geul--IJmuiden0
De Wetstraat1 t/m 281975DMIJmuiden20
Duinstraat1 t/m 191975CDIJmuiden12
Ericssonstraat1 t/m 211975BNIJmuiden3
Frogerstraat2 t/m 1331975BVIJmuiden72
Helmstraat1 t/m 121975DPIJmuiden12
Ir. Justus Dirksstraat5 t/m 121975BSIJmuiden8
Julianabrug--IJmuiden0
Jägerstraat--IJmuiden0
Kadestraat1 t/m 61975EWIJmuiden5
Kanaaldijk226 t/m 2421975AJIJmuiden9
Kanaalstraat1 t/m 2651975BA t/m 1975BKIJmuiden252
Keizer Wilhelmstraat1 t/m 481975EA t/m 1975EBIJmuiden167
Kerkstraat40 t/m 971975GGIJmuiden50
Koningin Emmastraat1 t/m 71975BLIJmuiden4
Koningin Wilhelminakade1 t/m 2651975GA t/m 1975GLIJmuiden137
Koningsplein1 t/m 441975DRIJmuiden24
Koningstraat1 t/m 71975DSIJmuiden6
Middensluisweg21975ALIJmuiden1
Neptunusstraat27 t/m 1681975CEIJmuiden40
Noordersluisweg1 t/m 301975AMIJmuiden27
Oranjestraat2 t/m 1251975DA t/m 1975DDIJmuiden98
President Krügerstraat1 t/m 461975ED t/m 1975EHIJmuiden45
President Steynstraat6 t/m 561975DH t/m 1975DJIJmuiden34
Prins Hendrikstraat46 t/m 1331975BPIJmuiden54
S.P. Kuijperplantsoen1 t/m 1061975DT t/m 1975DZIJmuiden77
Sam Vlessinghof1 t/m 841975BW t/m 1975BZIJmuiden84
Sluiseiland14 t/m 701975AA t/m 1975ACIJmuiden31
Sluisplein1 t/m 801975AE t/m 1975AGIJmuiden143
Steigerweg1 t/m 101975AHIJmuiden8
Thaliapad2 t/m 121975CPIJmuiden6
Thaliaplein31975CMIJmuiden1
Van de Pollstraat11975CNIJmuiden3
Visseringstraat1 t/m 461975BRIJmuiden25
Visstraat23 t/m 291975CKIJmuiden4
Willemsplein1 t/m 131975EXIJmuiden11
Zuidersluisweg1 t/m 141975AKIJmuiden6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 49 openbare ruimtes en 1.922 adressen in de buurt Oud-IJmuiden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oud-IJmuiden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oud-IJmuiden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek19751911
WoonkernIJmuiden1855
WoonplaatsIJmuiden1929
WijkIJmuiden-West1929
GemeenteVelsen1929
ProvincieNoord-Holland1929
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier28
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland1894
LandNederland1929

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oud-IJmuiden ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oud-IJmuiden dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oud-IJmuiden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oud-IJmuiden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven