Statistieken gemeente Stein

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Stein. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Stein. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 20 gebieden Stein / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (krimp van 7% naar 24.803 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Stein. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Stein, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Stein is met 1.809 personen gedaald van 26.612 in 1996 tot 24.803 in 2022 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Stein
Kaart van de gemeente Stein met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Stein met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Urmond, 2: Stein, 3: Elsloo.

Over de gemeente Stein

De gemeente Stein is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Stein heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.280 hectare, waarvan 2.092 land en 188 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 905 adressen per km2. Er wonen 11.577 huishoudens in de gemeente Stein en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 3 wijken en 13 buurten.

De naam Stein wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Stein en voor de wijk Stein. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Stein

Vlag van de gemeente Stein

Kenmerken van de 11.812 woningen in de gemeente Stein
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stein in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.812 woningen & 13.100 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 29% naar €234.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Stein. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Stein, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Stein is met €53.000 toegenomen van €181.000 in 2005 tot €234.000 in 2021 (dat is 29%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 13.100 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Stein telt in totaal 13.100 adressen, met 13.062 verblijfsobjecten en 38 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Stein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Stein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.812 woningen & 13.100 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Stein bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Stein
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Stein: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 12.259 personen uit de gemeente Stein positief op Corona getest, er zijn 185 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 29 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 10 augustus 2022, week 32 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Stein
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Stein.

Gemiddeld overleden 5,84 personen per week uit de gemeente Stein (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 29 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300) gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Stein.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Catsop heeft met €32.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Stein. En buurt Nieuwdorp heeft met €23.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Stein.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Stein is €27.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.200. Gemeente Stein telt 21.000 inkomensontvangers op 24.803 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,00% procent van de huishoudens in gemeente Stein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Stein is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Stein is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Stein voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Stein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Stein.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Stein. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Stein, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Stein is met 1.538 personen afgenomen van 22.880 in 1997 tot 21.342 in 2021 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Stein: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Stein
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Stein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Stein:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein)4.10037,52%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Communiceren Met Burgers (CMB)3.47031,75%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Politieke vereniging Steins Belang1.0559,65%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA8547,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA7446,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7056,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV3.24119,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD3.21919,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.71710,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.64610,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.4138,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.3608,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.3168,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD5693,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks4943,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3372,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213221,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2091,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB930,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU830,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje590,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter540,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots400,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1290,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK280,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten280,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst250,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG220,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA180,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP150,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.53032,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.14814,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.10714,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6658,47%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD6388,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3935,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3474,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3154,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2983,80%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662603,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt780,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP330,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio150,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK130,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen70,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft30,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.17919,33%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.04918,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.97617,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP9308,25%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD9128,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks7206,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA5935,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5685,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665334,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3733,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg3222,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU860,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK320,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek5.94357,19%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD9859,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk7677,38%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg7517,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7156,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3253,13%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland2422,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg2362,27%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht1561,50%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad920,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo920,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal510,49%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen250,24%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel110,11%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Stein. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Stein: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Stein.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Stein het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stein van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.220 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Stein (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Stein zijn in totaal 2.220 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.220 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.215 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Stein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Stein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Stein, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Stein zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 9.883 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 9.883 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.736 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Stein 797 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Stein.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Stein


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Stein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Stein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 20 wijken en buurten in gemeente Stein. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Stein als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Stein als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Stein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Stein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.220Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2021
B-F Nijverheid en energie320Aantal2021
G+I Handel en horeca410Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie140Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed130Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening450Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg395Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten335Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.803Aantal2022
Mannen12.274Aantal2022
Vrouwen12.529Aantal2022
0 tot 15 jaar2.965Aantal2022
15 tot 25 jaar2.420Aantal2022
25 tot 45 jaar4.931Aantal2022
45 tot 65 jaar7.508Aantal2022
65 jaar of ouder6.979Aantal2022
Ongehuwd9.479Aantal2022
Gehuwd11.550Aantal2022
Gescheiden1.986Aantal2022
Verweduwd1.788Aantal2022
Westers totaal2.649Aantal2021
Geboorte totaal189Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal307Aantal2020
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.180Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag5.970Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar8.270Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.660Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura580Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,60%Percentage2020
WMO cliënten1.690Aantal2020
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk25%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.577Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens3.620Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen4.358Aantal2021
Huishoudens met kinderen3.599Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers21.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen17,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen36,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,40%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€117x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand300Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.420Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.320Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.342Aantal2021
Niet-westers totaal884Aantal2021
Marokko204Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba37Aantal2021
Suriname31Aantal2021
Turkije33Aantal2021
Overig niet-westers579Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand7,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km44Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km3,40Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km151Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand9,20Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand6,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand9,00Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand8,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand7,90Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0971Code2021
RegionaamSteinNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode09710000Code2021
Oppervlakte totaal2.280Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.092Aantal hectaren2022
Oppervlakte water188Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid905Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode12.572Aantal2021
Adressen totaal13.099Aantal2021
Panden10.946Aantal2021
Percelen9.721Aantal2021
Diefstal261Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven64Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting190Aantal2021
Verkeersovertredingen127Aantal2021
Vernieling101Aantal2021
Overige misdrijven39Aantal2021
Totaal misdrijven797Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal14.915Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine13.260Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.655Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte708Aantal2020
Motorfietsen1.415Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.812Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€234.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning82%Percentage2021
Percentage meergezinswoning18%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen72%Percentage2021
Huurwoningen totaal28%Percentage2021
In bezit woningcorporatie22%Percentage2021
In bezit overige verhuurders6%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200090%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stein. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Stein:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Stein. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Stein. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!