Corona-statistieken gemeente Teylingen

Informatie wijk Sassenheim buiten:

Informatie wijk Sassenheim buiten:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Sassenheim buiten in de gemeente Teylingen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Sassenheim buiten in de gemeente Teylingen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote groei van 65% naar 80 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Sassenheim buiten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Sassenheim buiten, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Sassenheim buiten is met 32 personen toegenomen van 48 in 2013 tot 80 in 2021 (dat is 65%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Sassenheim buiten
Kaart van de wijk Sassenheim buiten met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Sassenheim buiten met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Sassenheim buitengebied Noord, 2: Sassenheim buitengebied Oost, 3: Sassenheim buitengebied Zuid.

Over wijk Sassenheim buiten

Wijk Sassenheim buiten heeft afgerond een totale oppervlakte van 234 hectare, waarvan 226 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 529 adressen per km2. Er wonen 25 huishoudens in wijk Sassenheim buiten. Wijk Sassenheim buiten is een wijk in de gemeente Teylingen.

De gegevens van de wijk Sassenheim buiten voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 14 woningen in de wijk Sassenheim buiten
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Teylingen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

14 woningen & 53 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 8% naar €295.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Sassenheim buiten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Sassenheim buiten, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Sassenheim buiten is met €22.000 toegenomen van €273.000 in 2013 tot €295.000 in 2019 (dat is 8%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 53 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Sassenheim buiten telt in totaal 53 adressen, met 37 verblijfsobjecten en 16 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor wijk Sassenheim buiten.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

14 woningen & 53 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Sassenheim buiten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Sassenheim buiten, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Sassenheim buiten is met 18 personen gestegen van 37 in 2013 tot 55 in 2021 (dat is 50%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Sassenheim buiten: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Sassenheim buiten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Teylingen: wijk Sassenheim buiten is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Sassenheim buiten is €30.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.800. Wijk Sassenheim buiten telt 30 inkomensontvangers op 80 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in wijk Sassenheim buiten heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Teylingen: wijk Sassenheim buiten is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (15 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Sassenheim buiten.

Wijk Sassenheim buiten telt in totaal 15 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Sassenheim buiten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Teylingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Sassenheim buiten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Teylingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Teylingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Teylingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sportcentrum De Wasbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sportcentrum De Wasbeek bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sportcentrum De Wasbeek is uitgebracht. Er ligt binnen wijk Sassenheim buiten geen stembureau. Stembureau Sportcentrum De Wasbeek is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Sassenheim buiten ligt. De gemeente Teylingen telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Teylingen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Teylingen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Sassenheim buiten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Sassenheim buiten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Sassenheim buiten


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Sassenheim buiten. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Sassenheim buiten, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Sassenheim buiten zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 829 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 829 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 802 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Sassenheim buiten 81 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Sassenheim buiten.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Sassenheim buiten voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Sassenheim buiten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Sassenheim buiten.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Sassenheim buiten: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Sassenheim buiten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij1Aantal2019
B-F Nijverheid en energie5Aantal2019
G+I Handel en horeca6Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie2Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed2Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening9Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners80Aantal2021
Mannen45Aantal2021
Vrouwen35Aantal2021
0 tot 15 jaar5Aantal2021
15 tot 25 jaar20Aantal2021
25 tot 45 jaar10Aantal2021
45 tot 65 jaar20Aantal2021
65 jaar of ouder15Aantal2021
Ongehuwd40Aantal2021
Gehuwd35Aantal2021
Gescheiden5Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal5Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid36Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag9Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar14Aantal2019
Opleidingsniveau hoog4Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura6Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg50%Percentage2019
WMO cliënten0Aantal2019
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.927Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.879Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.031Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.858Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.770Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.437Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.819Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel Eenzaam22%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal25Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens10Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2021
Huishoudens met kinderen10Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers30Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.800Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.000Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar34,10%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen33,00%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen25,80%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,60%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€97x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon55Aantal2021
Niet-westers totaal20Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers10Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand7,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km35Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2020
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km4,50Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km44Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km97Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,89Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,89Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,65Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,64Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,33Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand9,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand5,60Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand5,80Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK152515Code2021
RegionaamSassenheim buitenNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode15251500Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners58Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners70Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal234Aantal hectaren2021
Oppervlakte land226Aantal hectaren2021
Oppervlakte water8Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage2%Percentage2019
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid529Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode52Aantal2021
Adressen totaal53Aantal2021
Panden36Aantal2021
Percelen32Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal20Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine15Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2019
Personenauto's naar oppervlakte8Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€295.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning88%Percentage2019
Percentage meergezinswoning12%Percentage2019
Percentage bewoond86%Percentage2019
Percentage onbewoond14%Percentage2019
Koopwoningen65%Percentage2019
Huurwoningen totaal32%Percentage2019
In bezit woningcorporatie10%Percentage2019
In bezit overige verhuurders21%Percentage2019
Eigendom onbekend3%Percentage2019
Bouwjaar voor 200076%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Teylingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Sassenheim buiten voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Wijk Sassenheim buiten is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Teylingen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.