Statistieken wijk Zandweerd

Aantal inwoners per jaar
(kleine afname van 3,40% naar 11.520 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Zandweerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Zandweerd is met 405 personen gedaald van 11.925 in 2013 tot 11.520 in 2022 (dat is 3,40%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Zandweerd

Wijk Zandweerd heeft afgerond een totale oppervlakte van 222 hectare, waarvan 193 land en 30 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.361 adressen per km2. Er wonen 6.075 huishoudens in wijk Zandweerd. Wijk Zandweerd is een wijk in de gemeente Deventer.

De naam van deze wijk veranderde van Borgele en Platvoet in 2013 naar Zandweerd in 2014. De gegevens van de wijk Zandweerd voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Zandweerd
Kaart van de wijk Zandweerd met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zandweerd met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schrijversbuurt, 2: Zandweerd-Noord, 3: Zwolseweg, 4: Zandweerd-Zuid, 5: Noorderplein, 6: Lange Zandstraat.

Kenmerken van de 5.966 woningen in de wijk Zandweerd
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Deventer in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

5.966 woningen & 6.764 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 38% naar €225.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Zandweerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Zandweerd, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Zandweerd is met €61.535 toegenomen van €163.464 in 2013 tot €225.000 in 2022 (dat is 38%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 6.764 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Zandweerd telt in totaal 6.764 adressen, met 6.751 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 4 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Zandweerd. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Zandweerd. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.966 woningen & 6.764 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Zandweerd

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Zandweerd is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de wijk Zandweerd.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de wijk Zandweerd.

De gemeente Deventer telde bij deze verkiezingen in totaal 53 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Deventer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Deventer.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Zandweerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Zandweerd, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Zandweerd is met 476 personen afgenomen van 9.556 in 2013 tot 9.080 in 2022 (dat is 4,98%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Zandweerd: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Zandweerd.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Deventer (wijk Zandweerd is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Zandweerd is €22.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.523. Wijk Zandweerd telt 9.500 inkomensontvangers op 11.520 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8% procent van de huishoudens in wijk Zandweerd heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Deventer (wijk Zandweerd is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (920 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Zandweerd (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Zandweerd zijn in totaal 920 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Zandweerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Deventer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Zandweerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Deventer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Deventer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Deventer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Zandweerd.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Zandweerd. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Zandweerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Zandweerd.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Zandweerd. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Zandweerd, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Zandweerd zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.762 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.762 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.643 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Zandweerd 454 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Zandweerd.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Zandweerd
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Zandweerd. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Zandweerd vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Zandweerd voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Zandweerd ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Zandweerd. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de wijk Zandweerd: 1.209 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Deventer bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Zandweerd.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Zandweerd: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Zandweerd voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal920Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie95Aantal2021
G+I Handel en horeca160Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening225Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg205Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.520Aantal2022
Mannen5.650Aantal2022
Vrouwen5.875Aantal2022
0 tot 15 jaar1.640Aantal2022
15 tot 25 jaar1.230Aantal2022
25 tot 45 jaar3.395Aantal2022
45 tot 65 jaar3.245Aantal2022
65 jaar of ouder2.020Aantal2022
Ongehuwd6.275Aantal2022
Gehuwd3.535Aantal2022
Gescheiden1.210Aantal2022
Verweduwd500Aantal2022
Westers totaal1.060Aantal2022
Geboorte totaal125Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal90Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid5.981,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag2.430Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.690Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.010Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura240Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2020
WMO cliënten985Aantal2021
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.209Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.737Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.434Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.604Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.659Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.926Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.500Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.198Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement923Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.253Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.488Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.683Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.312Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.078Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.331Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.271Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.895Aantal2023
Energielabels Onbepaald598Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++4Aantal2023
Energielabels A++62Aantal2023
Energielabels A+24Aantal2023
Energielabels A972Aantal2023
Energielabels B625Aantal2023
Energielabels C1.048Aantal2023
Energielabels D500Aantal2023
Energielabels E956Aantal2023
Energielabels F1.209Aantal2023
Energielabels G765Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk44%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam33%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.075Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.905Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.565Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.605Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers9.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.523Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€347x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand410Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO710Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW140Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.850Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon9.080Aantal2022
Niet-westers totaal1.380Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba60Aantal2022
Suriname100Aantal2022
Turkije665Aantal2022
Overig niet-westers500Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal221Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting77Aantal2022
Verkeersovertredingen50Aantal2022
Vernieling51Aantal2022
Overige misdrijven15Aantal2022
Totaal misdrijven454Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,92Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,19Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,14Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,14Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,42Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km60Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km74Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,88Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,08Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,24Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km76Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km85Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,46Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km79Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km89Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km9,76Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,35Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,76Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand9,19Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,37Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,93Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,93Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,36Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,65Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,61Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,62Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,51Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,77Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,11Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,83Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,83Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,65Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,79Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,89Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,72Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,58Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,46Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,46Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK015003Code2022
RegionaamZandweerdNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode01500300Code2022
Oppervlakte totaal222Aantal hectaren2022
Oppervlakte land193Aantal hectaren2022
Oppervlakte water30Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.361Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal6.764Aantal2023
Adressen met postcode6.764Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.287Aantal2023
Panden4.517Aantal2023
Percelen3.607Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900313Aantal2023
Panden 1900 tot 1925831Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.277Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.731Aantal2023
Panden 1970 tot 198088Aantal2023
Panden 1980 tot 1990456Aantal2023
Panden 1990 tot 2000435Aantal2023
Panden 2000 tot 2010225Aantal2023
Panden 2010 tot 2020154Aantal2023
Panden 2020 en later235Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade44Aantal2021
Verkeersongevallen totaal50Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.970Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.185Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof785Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.579Aantal2022
Motorfietsen345Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.966Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€225.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning64%Percentage2022
Percentage meergezinswoning36%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen53%Percentage2022
Huurwoningen totaal47%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders19%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Deventer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Zandweerd voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Borgele en Platvoet in 2013 naar Zandweerd in 2014.

Wijk Zandweerd is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Deventer bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.