Statistieken woonplaats Klarenbeek

Aantal inwoners per jaar
(groei van 11% naar 1.777 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Klarenbeek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Klarenbeek is met 174 personen toegenomen van 1.603 in 2013 tot 1.777 in 2023 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Klarenbeek

Woonplaats Klarenbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.761 hectare, waarvan 1.755 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Klarenbeek telt 757 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 82 adressen per km2. Er wonen 724 huishoudens en er zijn in totaal 672 woningen. De woonplaats telt 1.053 auto's en 300 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Klarenbeek ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Klarenbeek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Klarenbeek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Klarenbeek (Apeldoorn) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Klarenbeek (Apeldoorn) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Klarenbeek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Klarenbeek
Kaart van de woonplaats Klarenbeek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Klarenbeek binnen de gemeente Apeldoorn.

Woningkenmerken
Er zijn 672 woningen in de woonplaats Klarenbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 39% naar €428.905 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Klarenbeek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Klarenbeek, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Klarenbeek is met €121.175 toegenomen van €307.730 in 2013 tot €428.905 in 2022 (dat is 39%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Klarenbeek is €428.906, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 672 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 11 woonplaatsen (groen) en 16 wijken (oranje). De woonplaats Klarenbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Klarenbeek: er zijn 371 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Klarenbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 757 totaal in de woonplaats Klarenbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Klarenbeek telt in totaal 757 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 42% van de adressen in woonplaats Klarenbeek ligt binnen de bebouwde kom en 58% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Klarenbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Klarenbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Klarenbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Klarenbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Klarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Klarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Klarenbeek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Klarenbeek, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Klarenbeek is met 134 personen toegenomen van 1.546 in 2013 tot 1.680 in 2022 (dat is 8,7%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Klarenbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Klarenbeek in 2022 zijn Westers (81 inwoners) en Turkije (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Klarenbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Klarenbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Klarenbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Klarenbeek zijn G (189 adressen) en A (167 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Klarenbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Klarenbeek: 189 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Klarenbeek
Er waren 106 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Klarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Klarenbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Klarenbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau De Dalk Klarenbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau De Dalk Klarenbeek is uitgebracht. Stembureau De Dalk Klarenbeek was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Klarenbeek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Apeldoorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Dalk Klarenbeek bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de woonplaats Klarenbeek stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 194 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.571)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Klarenbeek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Klarenbeek was in 2020 €28.571.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Klarenbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Klarenbeek zijn in totaal 300 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 300 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Klarenbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Klarenbeek
Er zijn 22 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Klarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Klarenbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 22 elektrische auto’s in de woonplaats Klarenbeek. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Klarenbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.278 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Klarenbeek in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Klarenbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.120 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Klarenbeek (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.121 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Klarenbeek in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Klarenbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Klarenbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 72 misdrijven in de woonplaats Klarenbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Klarenbeek, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Klarenbeek zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 868 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Klarenbeek 72 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Klarenbeek in 2022 zijn Onder invloed (weg) (14 delicten) en Weg (overig) (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Klarenbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 9 misdrijven in de woonplaats Klarenbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Klarenbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Klarenbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,25 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Klarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Klarenbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Klarenbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Klarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Klarenbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Klarenbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Klarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Klarenbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Klarenbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal300Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij41Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca46Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening61Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.777Aantal2023
Mannen891Aantal2023
Vrouwen886Aantal2023
0 tot 15 jaar242Aantal2023
15 tot 25 jaar214Aantal2023
25 tot 45 jaar358Aantal2023
45 tot 65 jaar614Aantal2023
65 jaar of ouder345Aantal2023
Ongehuwd779Aantal2023
Gehuwd807Aantal2023
Gescheiden96Aantal2023
Verweduwd96Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid101Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag386Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar659Aantal2021
Opleidingsniveau hoog315Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,3%Percentage2021
WMO cliënten86Aantal2021
WMO cliënten relatief49Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.826Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.340Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.493Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.466Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.915Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.389Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.656Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.236Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.973Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief267Aantal2023
Energielabels Voorlopig419Aantal2023
Energielabels Onbepaald58Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A168Aantal2023
Energielabels B120Aantal2023
Energielabels C79Aantal2023
Energielabels D53Aantal2023
Energielabels E13Aantal2023
Energielabels F61Aantal2023
Energielabels G190Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal724Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens187Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen264Aantal2023
Huishoudens met kinderen273Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,45Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2021
Percentage werknemers76%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.418Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.522Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.571Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,96%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,26%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€504x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO61Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW304Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.665Aantal2023
Herkomst Europa67Aantal2023
Herkomst buiten Europa51Aantal2023
Geboren in Nederland1.660Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa26Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa21Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon1.680Aantal2022
Westers totaal82Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting7Aantal2022
Verkeersovertredingen36Aantal2022
Vernieling3Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven72Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,98Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,62Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand2,03Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,62Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,62Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,83Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,72Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,32Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,88Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,52Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,57Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,47Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,47Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,47Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,62Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,05Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,17Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,69Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,21Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,74Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,46Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,77Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,39Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,12Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,55Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,71Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,71Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,89Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,94Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,11Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,65Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2248CodeWP2248
RegionaamKlarenbeekNaamKlarenbeek
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.761Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.755Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid82Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal757Aantal2023
Adressen met postcode742Aantal2023
Adressen met woonfunctie675Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom319Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom438Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom282Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom395Aantal2023
Panden720Aantal2023
Percelen639Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190044Aantal2023
Panden 1900 tot 1925119Aantal2023
Panden 1925 tot 195099Aantal2023
Panden 1950 tot 197085Aantal2023
Panden 1970 tot 198047Aantal2023
Panden 1980 tot 199051Aantal2023
Panden 1990 tot 200096Aantal2023
Panden 2000 tot 201088Aantal2023
Panden 2010 tot 2020102Aantal2023
Panden 2020 en later8Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade102Aantal2021
Verkeersongevallen totaal106Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.053Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine864Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof189Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,49Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen113Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad672Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€428.905Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning93%Percentage2022
Percentage meergezinswoning7%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen76%Percentage2022
Huurwoningen totaal24%Percentage2022
In bezit woningcorporatie10%Percentage2022
In bezit overige verhuurders15%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022
Appartement52Aantal2023
Tussen of geschakelde woning36Aantal2023
Hoekwoning48Aantal2023
Tweeonder1kap170Aantal2023
Vrijstaande woning371Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.80Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!