Corona-statistieken gemeente Beek

Informatie woonplaats Maastricht Airport:

Informatie woonplaats Maastricht Airport:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Maastricht Airport in de gemeente Beek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Maastricht Airport in de gemeente Beek!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (33% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Maastricht Airport, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Maastricht Airport is tussen 2013 en 2019 met 9 personen toegenomen (afgerond is dat 33%): van 26 in 2013 tot 35 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Maastricht Airport


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Maastricht Airport

Woonplaats Maastricht Airport heeft een totale oppervlakte van 643 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Maastricht Airport telt 176 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 139 adressen per km2. Er wonen 9 huishoudens en er zijn in totaal 14 woningen. De woonplaats telt 136 auto's en 201 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Maastricht Airport ligt in de gemeente Beek.

De brondata voor woonplaats Maastricht Airport is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Maastricht Airport zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Maastricht Airport is een onderdeel van de buurt Lytsewierrum, de cijfers voor woonplaats Maastricht Airport zijn daarom afgeleid van de cijfers van buurt Lytsewierrum.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Maastricht Airport zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beek. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 14 woningen in Maastricht Airport
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Maastricht Airport:

14 woningen & 176 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Beek (voor de woonplaats Maastricht Airport zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Beek:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 176 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Maastricht Airport telt in totaal 176 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Maastricht Airport.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

14 woningen & 176 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal201aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij4aantal2019
B-F Nijverheid en energie31aantal2019
G+I Handel en horeca26aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie48aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed26aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening61aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten4aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners35aantal2019
Mannen18aantal2019
Vrouwen18aantal2019
0 tot 15 jaar9aantal2019
15 tot 25 jaargeen dataaantalgeen data
25 tot 45 jaar9aantal2019
45 tot 65 jaar4aantal2019
65 jaar of ouder9aantal2019
Ongehuwd18aantal2019
Gehuwd18aantal2019
Gescheidengeen dataaantalgeen data
Verweduwdgeen dataaantalgeen data
Geboorte totaalgeen dataaantalgeen data
Geboorte relatief0aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaalgeen dataaantalgeen data
Sterfte relatief0aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.430gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.460gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.430gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen datagemiddeld m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9aantal2019
Eenpersoonshuishoudens0aantal2019
Huishoudens zonder kinderen9aantal2019
Huishoudens met kinderen4aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte3,20gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  geen dataaantalgeen data
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataEurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner geen dataEurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen datapercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen datapercentagegeen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataaantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon26aantal2019
Westers totaal4aantal2019
Niet-westers totaal4aantal2019
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkije4aantal2019
Overig niet-westersgeen dataaantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,00gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,80gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,00gemiddeld km2019
Afstand tot school1,30gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km3,80gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1672CodeWP1672
RegionaamMaastricht AirportNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid6aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal643hectaren2019
Oppervlakte land643hectaren2019
Oppervlakte watergeen datahectarengeen data
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid139gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal136aantal2019
Personenautos brandstof benzine92aantal2019
Personenautos overige brandstof44aantal2019
Personenautos per huishoudengeen datagemiddeldgeen data
Motorfietsen13aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataEurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen datapercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen datapercentagegeen data
Percentage bewoondgeen datapercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen datapercentagegeen data
Koopwoningengeen datapercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen datapercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen datapercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen datapercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen datapercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen datapercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen datapercentagegeen data

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Beek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beek. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!