Corona-statistieken gemeente Beek

Informatie woonplaats Spaubeek:

Informatie woonplaats Spaubeek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spaubeek in de gemeente Beek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spaubeek in de gemeente Beek!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Spaubeek, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Spaubeek is tussen 2013 en 2019 met 115 personen afgenomen (afgerond is dat 3%): van 3.470 in 2013 tot 3.355 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Spaubeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Spaubeek wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Spaubeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Spaubeek

Woonplaats Spaubeek heeft een totale oppervlakte van 536 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spaubeek telt 1.641 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 433 adressen per km2. Er wonen 1.525 huishoudens en er zijn in totaal 1.547 woningen. De woonplaats telt 2.035 auto's en 205 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spaubeek ligt in de gemeente Beek.

De brondata voor woonplaats Spaubeek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spaubeek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spaubeek valt precies samen met de buurt Spaubeek, de cijfers voor woonplaats Spaubeek en buurt Spaubeek zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spaubeek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beek. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.547 woningen in Spaubeek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Spaubeek:

1.547 woningen & 1.641 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Spaubeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Spaubeek:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 1.641 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Spaubeek telt in totaal 1.641 adressen, met 1.634 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Spaubeek.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.547 woningen & 1.641 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Spaubeek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spaubeek was in 2018 €27.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (205 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Spaubeek.

Woonplaats Spaubeek telt in totaal 205 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal205aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie35aantal2019
G+I Handel en horeca45aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie25aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed15aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening45aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten35aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.355aantal2019
Mannen1.670aantal2019
Vrouwen1.685aantal2019
0 tot 15 jaar390aantal2019
15 tot 25 jaar330aantal2019
25 tot 45 jaar685aantal2019
45 tot 65 jaar1.045aantal2019
65 jaar of ouder905aantal2019
Ongehuwd1.270aantal2019
Gehuwd1.655aantal2019
Gescheiden230aantal2019
Verweduwd200aantal2019
Geboorte totaal25aantal2018
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal15aantal2018
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.300gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.090gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.940gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.490gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.600gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.700gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.410gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.610gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.320gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.310gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.840gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.525aantal2019
Eenpersoonshuishoudens415aantal2019
Huishoudens zonder kinderen625aantal2019
Huishoudens met kinderen495aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  2.800aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.600Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.700Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,60 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen30,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,20 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,30 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand40aantal2019
Personen per soort uitkering; AO160aantal2019
Personen per soort uitkering; WW50aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW810aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.925aantal2019
Westers totaal330aantal2019
Niet-westers totaal100aantal2019
Marokko15aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba5aantal2019
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkije15aantal2019
Overig niet-westers75aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school0,80gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km5,70gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1671CodeWP1671
RegionaamSpaubeekNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid626aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte379gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal536hectaren2019
Oppervlakte land536hectaren2019
Oppervlakte watergeen datahectarengeen data
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid433gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.035aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.785aantal2019
Personenautos overige brandstof245aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen160aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.547aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€215.000Euro2019
Percentage eengezinswoning89%percentage2019
Percentage meergezinswoning11%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen75%percentage2019
Huurwoningen totaal25%percentage2019
In bezit woningcorporatie16%percentage2019
In bezit overige verhuurders9%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200096%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20004%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Beek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beek. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!