Corona-statistieken gemeente Zuidplas

Informatie woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel:

Informatie woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Nieuwerkerk aan den IJssel, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel is tussen 2013 en 2020 met 40 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 21.835 in 2013 tot 21.795 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel

Woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.849 hectare, waarvan 1.716 land en 133 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel telt 11.139 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.534 adressen per km2. Er wonen 9.140 huishoudens en er zijn in totaal 9.043 woningen. De woonplaats telt 10.670 auto's en 2.085 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel ligt in de gemeente Zuidplas.

De brondata voor woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk 04 zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zuidplas. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 9.043 woningen in Nieuwerkerk aan den IJssel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel:

9.043 woningen & 11.130 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Nieuwerkerk aan den IJssel:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 11.130 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel telt in totaal 11.130 adressen, met 10.916 verblijfsobjecten, 181 standplaatsen en 33 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

9.043 woningen & 11.130 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel was in 2018 €29.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (2.085 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel.

Woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel telt in totaal 2.085 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.085aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij50aantal2019
B-F Nijverheid en energie285aantal2019
G+I Handel en horeca400aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie185aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed320aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening595aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten245aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners21.795aantal2020
Mannen10.725aantal2020
Vrouwen11.070aantal2020
0 tot 15 jaar3.730aantal2020
15 tot 25 jaar2.570aantal2020
25 tot 45 jaar4.790aantal2020
45 tot 65 jaar6.490aantal2020
65 jaar of ouder4.220aantal2020
Ongehuwd9.420aantal2020
Gehuwd9.725aantal2020
Gescheiden1.710aantal2020
Verweduwd935aantal2020
Geboorte totaal200aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal135aantal2019
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.160gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.390gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.160gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.850gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.620gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.480gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.420gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.370gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.140aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.615aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.810aantal2020
Huishoudens met kinderen3.715aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  16.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.900Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.200Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen27%percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,30 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen28,60 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen30,10 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,40 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,00 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand350aantal2019
Personen per soort uitkering; AO650aantal2019
Personen per soort uitkering; WW250aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW3.680aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon18.150aantal2020
Westers totaal1.610aantal2020
Niet-westers totaal2.035aantal2020
Marokko405aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba165aantal2020
Suriname390aantal2020
Turkije80aantal2020
Overig niet-westers995aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school1,00gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km7,70gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1016CodeWP1016
RegionaamNieuwerkerk aan den IJsselNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.270aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte622gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.849hectaren2020
Oppervlakte land1.716hectaren2020
Oppervlakte water133hectaren2020
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.534gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10.670aantal2019
Personenautos brandstof benzine9.190aantal2019
Personenautos overige brandstof1.480aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen990aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.043aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€272.000Euro2019
Percentage eengezinswoning73%percentage2019
Percentage meergezinswoning27%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen69%percentage2019
Huurwoningen totaal31%percentage2019
In bezit woningcorporatie28%percentage2019
In bezit overige verhuurders3%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zuidplas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zuidplas. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zuidplas. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!