Corona-statistieken gemeente Noordwijk

Informatie woonplaats Noordwijkerhout:

Informatie woonplaats Noordwijkerhout:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (8% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Noordwijkerhout, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Noordwijkerhout is tussen 2013 en 2020 met 1.125 personen toegenomen (afgerond is dat 8%): van 13.689 in 2013 tot 14.814 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Noordwijkerhout
Kaart van de woonplaats noordwijkerhout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Noordwijkerhout binnen de gemeente Noordwijk.

De naam Noordwijkerhout wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Noordwijkerhout en voor de Noordwijkerhout. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Noordwijkerhout

Woonplaats Noordwijkerhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.938 hectare, waarvan 1.859 land en 78 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Noordwijkerhout telt 8.396 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 550 adressen per km2. Er wonen 6.584 huishoudens en er zijn in totaal 6.268 woningen. De woonplaats telt 7.489 auto's en 1.522 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Noordwijkerhout ligt in de gemeente Noordwijk.

De brondata voor woonplaats Noordwijkerhout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Noordwijkerhout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Noordwijkerhout valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Noordwijkerhout zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Noordwijkerhout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 6.268 woningen in de woonplaats Noordwijkerhout
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Noordwijkerhout:

6.268 woningen & 8.325 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Noordwijkerhout (€291.196 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Noordwijkerhout voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 8.325 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Noordwijkerhout telt in totaal 8.325 adressen, met 8.288 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 29 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Noordwijkerhout.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.268 woningen & 8.325 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Noordwijkerhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Noordwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Noordwijkerhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Noordwijkerhout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Noordwijkerhout was in 2018 €26.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.522 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Noordwijkerhout.

Woonplaats Noordwijkerhout telt in totaal 1.522 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Noordwijkerhout, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Noordwijkerhout zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.798 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.798 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.702 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Noordwijkerhout 466 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Noordwijkerhout.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Noordwijkerhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.522Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij168Aantal2019
B-F Nijverheid en energie247Aantal2019
G+I Handel en horeca371Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie78Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed146Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening362Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten168Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners14.814Aantal2020
Mannen7.453Aantal2020
Vrouwen7.352Aantal2020
0 tot 15 jaar2.204Aantal2020
15 tot 25 jaar1.758Aantal2020
25 tot 45 jaar3.448Aantal2020
45 tot 65 jaar4.255Aantal2020
65 jaar of ouder3.150Aantal2020
Ongehuwd6.982Aantal2020
Gehuwd5.932Aantal2020
Gescheiden1.179Aantal2020
Verweduwd741Aantal2020
Westers totaal1.882Aantal2020
Geboorte totaal133Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal120Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid796Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag3.148Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar5.206Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.918Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura450Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten885Aantal2019
Wmo-cliënten relatief61%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.939Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.134Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.522Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.479Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.312Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.325Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.184Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.085Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.373Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.598Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.104Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning949Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.584Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.361Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.984Aantal2020
Huishoudens met kinderen2.271Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2019
Percentage werknemers82%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  11.879Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,50 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen35,37 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,79 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,38 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,78 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO580Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW190Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.880Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.222Aantal2020
Niet-westers totaal710Aantal2020
Marokko80Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2020
Suriname55Aantal2020
Turkije10Aantal2020
Overig niet-westers520Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,85Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,48Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,38Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,82Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,85Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,21Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,26Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,27Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand11,86Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,48Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,07Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,95Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km27Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,54Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km7,64Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km103Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,38Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,82Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,02Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,02Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,03Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,73Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,66Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,18Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,94Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,94Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,07Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,91Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,98Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,89Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,48Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,07Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand5,88Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand12,96Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,73Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,38Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand13,93Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,59Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,57Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,03Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand1,92Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1927CodeWP1927
RegionaamNoordwijkerhoutNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.938Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.859Aantal hectaren2020
Oppervlakte water78Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid550Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.489Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.522Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof972Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen638Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.268Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€291.196Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning70%Percentage2019
Percentage meergezinswoning30%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen62%Percentage2019
Huurwoningen totaal37%Percentage2019
In bezit woningcorporatie29%Percentage2019
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200074%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Noordwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Noordwijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordwijk. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!