Informatie wijk Noordwijkerhout:

Informatie wijk Noordwijkerhout:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 6% naar 12.720 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Noordwijkerhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Noordwijkerhout, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Noordwijkerhout is met 666 personen gestegen van 12.054 in 2013 tot 12.720 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Noordwijkerhout
Kaart van de Noordwijkerhout met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Noordwijkerhout met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Boekhorst, 2: In den Houte, 3: Mossenest Noord, 4: Noordwijkerhout Centrum, 5: Zeeburg ...Toon meer... Kaart van de Noordwijkerhout met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Boekhorst, 2: In den Houte, 3: Mossenest Noord, 4: Noordwijkerhout Centrum, 5: Zeeburg, 6: Mossenest Zuid, 7: Guldemond, 8: Victor Noord, 9: Victor Midden, 10: Victor Zuid, 11: Gravendam ...Toon minder...

Over wijk Noordwijkerhout

Wijk Noordwijkerhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 287 hectare, waarvan 284 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.381 adressen per km2. Er wonen 5.640 huishoudens in wijk Noordwijkerhout. Wijk Noordwijkerhout is een wijk in de gemeente Noordwijk.

De naam Noordwijkerhout wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de woonplaats Noordwijkerhout. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Noordwijk (gemeentecode GM0575) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeente Noordwijkerhout. Hierbij is de gemeente Noordwijkerhout volledig naar de nieuwe gemeente Noordwijk overgegaan. De gegevens van de wijk Noordwijkerhout voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 5.649 woningen in de wijk Noordwijkerhout
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordwijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

5.649 woningen & 7.086 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 20% naar €319.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Noordwijkerhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Noordwijkerhout, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Noordwijkerhout is met €52.343 toegenomen van €266.656 in 2013 tot €319.000 in 2021 (dat is 20%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 7.086 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De wijk Noordwijkerhout telt in totaal 7.086 adressen, met 7.059 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 19 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Noordwijkerhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Noordwijkerhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.649 woningen & 7.086 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Noordwijkerhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Noordwijkerhout, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Noordwijkerhout is met 198 personen toegenomen van 10.372 in 2013 tot 10.570 in 2021 (dat is 1,91%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Noordwijkerhout: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Noordwijkerhout.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordwijk: wijk Noordwijkerhout is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Noordwijkerhout is €27.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Wijk Noordwijkerhout telt 10.475 inkomensontvangers op 12.720 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,41% procent van de huishoudens in wijk Noordwijkerhout heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordwijk: wijk Noordwijkerhout is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.370 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Noordwijkerhout (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend, de gegevens over eerdere jaren zijn helaas niet beschikbaar).

Wijk Noordwijkerhout telt in totaal 1.370 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Noordwijkerhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Noordwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Noordwijkerhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Noordwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Noordwijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Parade


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Parade bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Parade is uitgebracht. Er liggen 6 stembureau's binnen de Noordwijkerhout. Stembureau De Parade is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Noordwijkerhout ligt. De gemeente Noordwijk telde bij deze verkiezingen in totaal 25 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordwijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Noordwijkerhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Noordwijkerhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Noordwijkerhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Noordwijkerhout. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Noordwijkerhout, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Noordwijkerhout zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 3.840 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.840 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.755 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Noordwijkerhout 355 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Noordwijkerhout.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Noordwijkerhout voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Noordwijkerhout ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Noordwijkerhout.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Noordwijkerhout: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Noordwijkerhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.370Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2021
B-F Nijverheid en energie260Aantal2021
G+I Handel en horeca280Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening295Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg185Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.720Aantal2021
Mannen6.395Aantal2021
Vrouwen6.325Aantal2021
0 tot 15 jaar1.995Aantal2021
15 tot 25 jaar1.415Aantal2021
25 tot 45 jaar3.010Aantal2021
45 tot 65 jaar3.520Aantal2021
65 jaar of ouder2.780Aantal2021
Ongehuwd6.015Aantal2021
Gehuwd4.980Aantal2021
Gescheiden1.050Aantal2021
Verweduwd675Aantal2021
Westers totaal1.475Aantal2021
Geboorte totaal116Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal131Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid4.482Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.755Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.393Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.576Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura424Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13,11%Percentage2020
WMO cliënten774Aantal2020
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.852Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.989Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.977Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.168Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.646Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.459Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.204Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.065Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement694Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.026Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.286Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.522Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.947Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning875Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.189Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.640Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.010Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.660Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.980Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers10.475Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,00%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen36,15%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen22,23%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,16%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,41%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,21%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,74%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€171x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand143Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO542Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW166Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.508Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10.570Aantal2021
Niet-westers totaal675Aantal2021
Marokko85Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2021
Suriname45Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers490Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,75Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand6,24Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,05Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand6,12Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand11,84Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,95Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,85Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,54Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,52Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km7,25Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km102Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,54Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,74Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,96Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,96Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,96Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,69Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,19Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,98Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,98Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,04Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,83Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,21Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand6,01Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand12,94Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,04Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,25Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand13,34Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand5,78Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand7,56Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand7,96Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand1,84Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK057503Code2021
RegionaamNoordwijkerhoutNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode05750300Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal287Aantal hectaren2021
Oppervlakte land284Aantal hectaren2021
Oppervlakte water4Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.381Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode7.070Aantal2021
Adressen totaal7.086Aantal2021
Panden5.045Aantal2021
Percelen3.922Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.110Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.427Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof689Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,04Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.143Aantal2020
Motorfietsen481Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.649Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€319.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning69%Percentage2021
Percentage meergezinswoning31%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen60%Percentage2021
Huurwoningen totaal40%Percentage2021
In bezit woningcorporatie30%Percentage2021
In bezit overige verhuurders10%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200073%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noordwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Noordwijkerhout voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Wijk Noordwijkerhout is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Noordwijk bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.