Corona-statistieken gemeente Rotterdam

Informatie woonplaats Rotterdam:

Informatie woonplaats Rotterdam:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rotterdam in de gemeente Rotterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rotterdam in de gemeente Rotterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Rotterdam, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Rotterdam is tussen 2013 en 2019 met 26.705 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 554.897 in 2013 tot 581.602 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Rotterdam wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Rotterdam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Rotterdam

Woonplaats Rotterdam heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.085 hectare, waarvan 11.246 land en 1.845 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rotterdam telt 338.157 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.631 adressen per km2. Er wonen 295.303 huishoudens en er zijn in totaal 281.851 woningen. De woonplaats telt 193.508 auto's en 57.728 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rotterdam ligt in de gemeente Rotterdam.

De brondata voor woonplaats Rotterdam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rotterdam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rotterdam valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 80 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Rotterdam zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rotterdam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 281.851 woningen in Rotterdam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Rotterdam:

281.851 woningen & 338.157 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Rotterdam:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 338.157 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Rotterdam telt in totaal 338.157 adressen, met 337.682 verblijfsobjecten, 147 standplaatsen en 328 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Rotterdam.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

281.851 woningen & 338.157 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.028)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Rotterdam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rotterdam was in 2018 €24.028.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (57.728 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rotterdam.

Woonplaats Rotterdam telt in totaal 57.728 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal57.728aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij235aantal2019
B-F Nijverheid en energie7.802aantal2019
G+I Handel en horeca11.390aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie6.608aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed4.687aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening18.043aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten8.863aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners581.602aantal2019
Mannen287.004aantal2019
Vrouwen294.459aantal2019
0 tot 15 jaar93.950aantal2019
15 tot 25 jaar79.135aantal2019
25 tot 45 jaar182.424aantal2019
45 tot 65 jaar140.909aantal2019
65 jaar of ouder85.404aantal2019
Ongehuwd339.108aantal2019
Gehuwd163.053aantal2019
Gescheiden56.850aantal2019
Verweduwd23.055aantal2019
Geboorte totaal6.975aantal2018
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal4.840aantal2018
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners9aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.300gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.059gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.049gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.117gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.885gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.578gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.058gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.698gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal878gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement805gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.165gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.349gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.784gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.335gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning832gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning941gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming39%percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal295.303aantal2019
Eenpersoonshuishoudens145.524aantal2019
Huishoudens zonder kinderen64.574aantal2019
Huishoudens met kinderen85.814aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte1,94gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  443.200aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.078Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.028Euro2018
40% personen met laagste inkomen45%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,63 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen54,46 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen13,37 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen15,17 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14,80 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand34.790aantal2019
Personen per soort uitkering; AO23.240aantal2019
Personen per soort uitkering; WW8.930aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW79.190aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon268.437aantal2019
Westers totaal77.155aantal2019
Niet-westers totaal236.010aantal2019
Marokko44.070aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba22.670aantal2019
Suriname48.950aantal2019
Turkije46.215aantal2019
Overig niet-westers73.795aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,58gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,51gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,35gemiddeld km2019
Afstand tot school0,46gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km24,64gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3086CodeWP3086
RegionaamRotterdamNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid5.435aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal13.085hectaren2019
Oppervlakte land11.246hectaren2019
Oppervlakte water1.845hectaren2019
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid2.631gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal193.508aantal2019
Personenautos brandstof benzine160.511aantal2019
Personenautos overige brandstof33.012aantal2019
Personenautos per huishouden0,64gemiddeld2019
Motorfietsen10.399aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad281.851aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€194.866Euro2019
Percentage eengezinswoning21%percentage2019
Percentage meergezinswoning79%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen34%percentage2019
Huurwoningen totaal65%percentage2019
In bezit woningcorporatie45%percentage2019
In bezit overige verhuurders20%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200088%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200012%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!