Corona-statistieken gemeente Rotterdam

Informatie wijk Delfshaven:

Informatie wijk Delfshaven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Delfshaven in de gemeente Rotterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Delfshaven in de gemeente Rotterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners wijk Delfshaven, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in wijk Delfshaven is met 2.503 inwoners toegenomen (afgerond is dat 3%): van 74.352 in 2013 tot 76.855 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Delfshaven
Kaart van de wijk Delfshaven met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Delfshaven met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud Mathenesse, 2: Spangen, 3: Middelland, 4: Nieuwe Westen, 5: Witte Dorp, 6: Tussendijken, 7: Bospolder, 8: Delfshaven, 9: Schiemond.

Over wijk Delfshaven

Wijk Delfshaven heeft afgerond een totale oppervlakte van 596 hectare, waarvan 516 land en 81 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.623 adressen per km2. Er wonen 39.250 huishoudens in wijk Delfshaven. Wijk Delfshaven is een wijk in de gemeente Rotterdam.

De naam Delfshaven wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Delfshaven. Zie ook dit overzicht van gebieden. Gemeente Rotterdam is in 2010 groter geworden door toevoeging van de gemeente Rozenburg. De gegevens van de wijk Delfshaven voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 34.972 woningen in de wijk Delfshaven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Delfshaven:

34.972 woningen & 39.878 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Delfshaven (€166.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Delfshaven voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 39.878 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Delfshaven telt in totaal 39.878 adressen, met 39.846 verblijfsobjecten en 32 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Delfshaven.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

34.972 woningen & 39.878 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Delfshaven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Rotterdam (wijk Delfshaven is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Delfshaven is €20.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.200. Wijk Delfshaven telt 58.000 inkomensontvangers op 76.855 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
19,20 % procent van de huishoudens in wijk Delfshaven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Rotterdam (wijk Delfshaven is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (7.500 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Delfshaven.

Wijk Delfshaven telt in totaal 7.500 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in wijk Delfshaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - wijk Delfshaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Delfshaven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Delfshaven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Delfshaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Delfshaven. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in wijk Delfshaven naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in wijk Delfshaven: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Delfshaven voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Delfshaven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Delfshaven.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Delfshaven: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Delfshaven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.500Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2019
B-F Nijverheid en energie940Aantal2019
G+I Handel en horeca1.210Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie820Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed345Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening2.495Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.630Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners76.855Aantal2020
Mannen39.020Aantal2020
Vrouwen37.830Aantal2020
0 tot 15 jaar12.365Aantal2020
15 tot 25 jaar11.805Aantal2020
25 tot 45 jaar27.140Aantal2020
45 tot 65 jaar17.895Aantal2020
65 jaar of ouder7.650Aantal2020
Ongehuwd49.275Aantal2020
Gehuwd18.515Aantal2020
Gescheiden7.340Aantal2020
Verweduwd1.725Aantal2020
Westers totaal10.975Aantal2020
Geboorte totaal920Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal375Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag21.760Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar21.200Aantal2019
Opleidingsniveau hoog18.520Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura1.750Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten5.050Aantal2019
Wmo-cliënten relatief66%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.710Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal890Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning920Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker62%percentage2016
Zware drinker10%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn54%percentage2016
Overgewicht48%percentage2016
Obesitas17%percentage2016
Roker31%percentage2016
Sporter44%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2016
Moeite met rondkomen37%percentage2016
Vrijwilligerswerk20%percentage2016
Mantelzorger8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening37%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2016
Gehoorbeperking7%percentage2016
Gezichtsbeperking13%percentage2016
Mobiliteitsbeperking16%percentage2016
Minstens één beperking23%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid64%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal39.250Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens20.220Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen7.710Aantal2020
Huishoudens met kinderen11.325Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid14.908Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  58.000Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.200Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €20.600Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar52,80 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen60,10 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen9,80 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen19,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand5.820Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.080Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.610Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.850Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon23.665Aantal2020
Niet-westers totaal42.215Aantal2020
Marokko9.955Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba2.660Aantal2020
Suriname7.065Aantal2020
Turkije9.435Aantal2020
Overig niet-westers13.100Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,30Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,30Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km31Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km71Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km41Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km102Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km51Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km259Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km573Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km48Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,20Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km30Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km191Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km391Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km32Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km259Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km564Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,20Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km27Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km257Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km573Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km49,30Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km67Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km109Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km14Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km73Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km171Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km113Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km30Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km71Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km36Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km78Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km62Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km31Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,36Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,91Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand3,71Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,32Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,69Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,97Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,18Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,19Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,42Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,72Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,73Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,08Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km28Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,00Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK059903Code2020
RegionaamDelfshavenNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode05990300Code2020
Oppervlakte totaal596Aantal hectaren2020
Oppervlakte land516Aantal hectaren2020
Oppervlakte water81Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentage2%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid5.623Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal19.710Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine15.785Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.925Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.823Aantal2020
Motorfietsen930Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad34.972Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€166.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning4%Percentage2019
Percentage meergezinswoning96%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen28%Percentage2019
Huurwoningen totaal72%Percentage2019
In bezit woningcorporatie48%Percentage2019
In bezit overige verhuurders24%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200090%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle 114 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
De gegevens van de wijk Delfshaven voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

De naam van wijk WK059903 veranderde van Wijk 03 Delfshaven in 2014 naar Delfshaven in 2015.

Wijk Delfshaven is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Rotterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.