Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken wijk Rotterdam Centrum

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Rotterdam Centrum in de gemeente Rotterdam. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Rotterdam Centrum in de gemeente Rotterdam. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 122 gebieden Rotterdam / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote groei van 27% naar 38.710 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Rotterdam Centrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de wijk Rotterdam Centrum, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Rotterdam Centrum is met 8.216 personen gestegen van 30.494 in 2013 tot 38.710 in 2022 (dat is 27%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Rotterdam Centrum
Kaart van de wijk Rotterdam Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Rotterdam Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cs Kwartier, 2: Stadsdriehoek, 3: Cool, 4: Oude Westen, 5: Dijkzigt, 6: Nieuwe Werk.

Over wijk Rotterdam Centrum

Wijk Rotterdam Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 488 hectare, waarvan 413 land en 75 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.306 adressen per km2. Er wonen 23.040 huishoudens in wijk Rotterdam Centrum. Wijk Rotterdam Centrum is een wijk in de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. De gegevens van de wijk Rotterdam Centrum voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 20.142 woningen in de wijk Rotterdam Centrum
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

20.142 woningen & 31.815 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote groei van 85% naar €322.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Rotterdam Centrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Rotterdam Centrum, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Rotterdam Centrum is met €147.504 toegenomen van €174.495 in 2013 tot €322.000 in 2021 (dat is 85%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 31.815 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Rotterdam Centrum telt in totaal 31.815 adressen, met 31.763 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 51 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Rotterdam Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Rotterdam Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

20.142 woningen & 31.815 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Rotterdam Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Rotterdam Centrum is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 23 stembureaus in de wijk Rotterdam Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 23 stembureaus in de wijk Rotterdam Centrum.

De gemeente Rotterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 363 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Rotterdam Centrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Rotterdam Centrum, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Rotterdam Centrum is met 2.227 personen toegenomen van 14.073 in 2013 tot 16.300 in 2022 (dat is 16%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Rotterdam Centrum: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Rotterdam Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Rotterdam (wijk Rotterdam Centrum is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Rotterdam Centrum is €35.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.500. Wijk Rotterdam Centrum telt 28.800 inkomensontvangers op 38.710 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11,40% procent van de huishoudens in wijk Rotterdam Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Rotterdam (wijk Rotterdam Centrum is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (10.730 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Rotterdam Centrum (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Rotterdam Centrum zijn in totaal 10.730 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Rotterdam Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Rotterdam Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Rotterdam Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Rotterdam Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Rotterdam Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Rotterdam Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Rotterdam Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Rotterdam Centrum, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de wijk Rotterdam Centrum zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 95.562 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 95.562 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 92.756 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Rotterdam Centrum 6.817 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Rotterdam Centrum.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Rotterdam Centrum
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Rotterdam Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Rotterdam Centrum vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Rotterdam Centrum voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Rotterdam Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Rotterdam Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Rotterdam Centrum: 7.394 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Rotterdam Centrum.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Rotterdam Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Rotterdam Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.730Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie535Aantal2021
G+I Handel en horeca2.190Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.100Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.070Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening3.535Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.080Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.215Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners38.710Aantal2022
Mannen20.175Aantal2022
Vrouwen18.535Aantal2022
0 tot 15 jaar3.190Aantal2022
15 tot 25 jaar6.950Aantal2022
25 tot 45 jaar16.135Aantal2022
45 tot 65 jaar7.765Aantal2022
65 jaar of ouder4.665Aantal2022
Ongehuwd26.820Aantal2022
Gehuwd7.920Aantal2022
Gescheiden3.095Aantal2022
Verweduwd875Aantal2022
Westers totaal7.505Aantal2022
Geboorte totaal415Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal300Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid9.365,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.580Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar9.870Aantal2020
Opleidingsniveau hoog15.660Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura305Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,20%Percentage2020
WMO cliënten2.200Aantal2020
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.700Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.270Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal300Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning790Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning250Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming64%Percentage2020
Energielabels Definitief18.127Aantal2022
Energielabels Voorlopig8.299Aantal2022
Energielabels Onbepaald5.386Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++28Aantal2022
Energielabels A++593Aantal2022
Energielabels A+623Aantal2022
Energielabels A7.394Aantal2022
Energielabels B5.114Aantal2022
Energielabels C6.426Aantal2022
Energielabels D1.366Aantal2022
Energielabels E2.337Aantal2022
Energielabels F431Aantal2022
Energielabels G2.113Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht57%percentage2020
Overgewicht40%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters58%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel Eenzaam38%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal23.040Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens13.850Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.950Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.245Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers28.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.500Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen29,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,20%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen50,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen16,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen10,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.640Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO980Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW630Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.140Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon16.300Aantal2022
Niet-westers totaal14.905Aantal2022
Marokko2.220Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.460Aantal2022
Suriname2.530Aantal2022
Turkije1.720Aantal2022
Overig niet-westers6.975Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.658Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven791Aantal2021
Milieu overtredingen19Aantal2021
Oplichting488Aantal2021
Verkeersovertredingen758Aantal2021
Vernieling368Aantal2021
Overige misdrijven435Aantal2021
Totaal misdrijven6.812Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km74Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km58Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km112Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km61Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km353Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km622Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km46Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km250Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km395Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km93Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km411Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km610Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km114Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km488Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km665Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km60,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km77Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km119Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km90Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km199Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km56Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km129Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km84Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km64Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,13Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,45Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,35Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,35Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,92Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,17Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,17Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,27Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,29Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,55Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km22Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km23Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK059901Code2022
RegionaamRotterdam CentrumNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode05990100Code2022
Oppervlakte totaal488Aantal hectaren2022
Oppervlakte land413Aantal hectaren2022
Oppervlakte water75Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2019
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid6.306Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode31.812Aantal2022
Adressen totaal31.815Aantal2022
Adressen met woonfunctie25.445Aantal2022
Panden2.931Aantal2022
Percelen2.309Aantal2022
Panden voor 17005Aantal2022
Panden 1700 tot 19003.023Aantal2022
Panden 1900 tot 19251.051Aantal2022
Panden 1925 tot 19502.220Aantal2022
Panden 1950 tot 19706.446Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.666Aantal2022
Panden 1980 tot 19906.718Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.944Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.215Aantal2022
Panden 2010 en later5.223Aantal2020
Panden 2010 tot 20203.939Aantal2022
Panden 2020 en later1.771Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade133Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade475Aantal2021
Verkeersongevallen totaal610Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal12.435Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine9.970Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.465Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.009Aantal2020
Motorfietsen600Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.142Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€322.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning1%Percentage2021
Percentage meergezinswoning99%Percentage2021
Percentage bewoond91%Percentage2021
Percentage onbewoond9%Percentage2021
Koopwoningen28%Percentage2021
Huurwoningen totaal72%Percentage2021
In bezit woningcorporatie31%Percentage2021
In bezit overige verhuurders40%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Rotterdam Centrum voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Wijk Rotterdam Centrum is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Rotterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.