Statistieken buurt Cool

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 54% naar 6.660 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Cool. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Cool is met 2.342 personen gestegen van 4.318 in 2013 tot 6.660 in 2023 (dat is 54%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Cool

Buurt Cool heeft afgerond een totale oppervlakte van 61 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.710 adressen per km2. Er wonen 3.925 huishoudens in de buurt Cool. Postcode 3012 is de meest voorkomende postcode in de buurt Cool. De buurt Cool ligt binnen Rotterdam Centrum in de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Cool voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Cool
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Rotterdam Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cs Kwartier, 2: Stadsdriehoek, 3: Cool, 4: Oude Westen, 5: Dijkzigt, 6: Nieuwe Werk.

Woningkenmerken
Er zijn 3.758 woningen in de buurt Cool.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 123% naar €332.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Cool. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Cool, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Cool is met €183.000 gestegen van €149.000 in 2013 tot €332.000 in 2022 (dat is 123%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Cool met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Cool is €332.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 10% en er zijn 3.758 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen), wijk Rotterdam Centrum (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Cool wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Cool: er zijn 4.453 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Cool.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 6.304 totaal in de buurt Cool

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Cool telt in totaal 6.304 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Cool liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Cool. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Cool. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Cool

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Cool. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Cool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Cool


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Cool. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Cool, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Cool is met 394 personen gestegen van 2.116 in 2013 tot 2.510 in 2022 (dat is 19%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Cool
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Cool in 2022 zijn Westers (1.435 inwoners) en Overig (1.220 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Cool: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Cool.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Cool. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Cool zijn A (1.719 adressen) en C (1.022 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Cool. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Cool: 1.719 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Cool
Er waren 132 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Cool.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Cool. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Cool vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Cool.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Cool voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Cool ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Cool

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Cool. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Cool. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Cool.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Cool.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Rotterdam Centrum (Cool is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Rotterdam Centrum is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Cool is €39.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.600. Buurt Cool telt 4.700 inkomensontvangers op 6.660 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,5% procent van de huishoudens in buurt Cool heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Rotterdam Centrum (Cool is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Rotterdam Centrum is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Cool (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Cool zijn in totaal 2.195 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.195 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.190 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Cool. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Cool
Er zijn 463 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Cool.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Cool op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 463 elektrische auto’s in de buurt Cool. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Cool die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.238 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Cool in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Cool geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.471 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Cool (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.635 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Cool in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Cool geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Cool. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.611 misdrijven in de buurt Cool geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Cool, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Cool zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 37.386 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Cool 3.611 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Cool in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (615 delicten) en Winkeldiefstal (509 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Cool.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 273 misdrijven in de buurt Cool geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Cool met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Cool over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 324,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Cool.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Cool.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Cool. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Cool.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Cool.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Cool genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Cool.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Cool.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Cool. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Cool geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Cool heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Cool sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Cool heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Cool heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Cool heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Cool voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Cool heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Cool doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cool. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cool is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Cool voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.195Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie100Aantal2022
G+I Handel en horeca665Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie205Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening630Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg200Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten240Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.660Aantal2023
Mannen3.500Aantal2023
Vrouwen3.165Aantal2023
0 tot 15 jaar470Aantal2023
15 tot 25 jaar1.150Aantal2023
25 tot 45 jaar3.200Aantal2023
45 tot 65 jaar1.170Aantal2023
65 jaar of ouder670Aantal2023
Ongehuwd4.915Aantal2023
Gehuwd1.105Aantal2023
Gescheiden515Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.920Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag710Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.640Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.080Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg3,0%Percentage2021
WMO cliënten390Aantal2021
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.580Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.650Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.330Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.010Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning250Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming70%Percentage2021
Energielabels Definitief3.846Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.158Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.300Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++14Aantal2023
Energielabels A++36Aantal2023
Energielabels A+229Aantal2023
Energielabels A1.719Aantal2023
Energielabels B688Aantal2023
Energielabels C1.022Aantal2023
Energielabels D253Aantal2023
Energielabels E603Aantal2023
Energielabels F65Aantal2023
Energielabels G373Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht59%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam39%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.925Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.475Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen975Aantal2023
Huishoudens met kinderen480Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand200Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW590Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.355Aantal2023
Herkomst Europa1.280Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.025Aantal2023
Geboren in Nederland2.355Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.030Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.910Aantal2023
Autochtoon2.510Aantal2022
Westers totaal1.435Aantal2022
Niet-westers totaal2.385Aantal2022
Marokko290Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba240Aantal2022
Suriname415Aantal2022
Turkije220Aantal2022
Overig niet-westers1.220Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.164Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven437Aantal2022
Milieu overtredingen22Aantal2022
Oplichting141Aantal2022
Verkeersovertredingen313Aantal2022
Vernieling188Aantal2022
Overige misdrijven346Aantal2022
Totaal misdrijven3.611Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km60Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km118Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km364Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km634Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km42Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km225Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km362Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km89Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km410Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km593Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km107Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km510Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km679Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km64,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km80Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km121Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km77Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km193Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km90Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km85Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km65Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990112Code2023
RegionaamCoolNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990112Code2023
Oppervlakte totaal61Aantal hectaren2023
Oppervlakte land61Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3012.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid6.710Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.304Aantal2023
Adressen met postcode6.304Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.525Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom6.304Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.525Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen603Aantal2023
Panden695Aantal2023
Adressen met panden6.170Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.167Aantal2023
Panden 1900 tot 192584Aantal2023
Panden 1925 tot 1950249Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.020Aantal2023
Panden 1970 tot 1980256Aantal2023
Panden 1980 tot 1990818Aantal2023
Panden 1990 tot 2000364Aantal2023
Panden 2000 tot 201041Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.148Aantal2023
Panden 2020 en later23Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade31Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade101Aantal2022
Verkeersongevallen totaal132Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.990Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.395Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof595Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte6.541Aantal2022
Motorfietsen95Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.758Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€332.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning1%Percentage2022
Percentage meergezinswoning99%Percentage2022
Percentage bewoond88%Percentage2022
Percentage onbewoond12%Percentage2022
Koopwoningen16%Percentage2022
Huurwoningen totaal83%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders54%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022
Appartement4.453Aantal2023
Tussen of geschakelde woning45Aantal2023
Hoekwoning17Aantal2023
Tweeonder1kap3Aantal2023
Vrijstaande woning7Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.779Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Cool: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Cool
Tabel met 6.304 adressen in de buurt Cool.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Cool. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Westblaakhof1 t/m 143012KRRotterdam11
2e Westblaakhof2 t/m 123012KSRotterdam7
Aert van Neshof6 t/m 123012CSRotterdam4
Aert van Nesstraat4 t/m 993012CA t/m 3012CBRotterdam23
Ammanstraat--Rotterdam0
Beurstraverse69 t/m 1883012ATRotterdam47
Binnenwegplein2 t/m 683012KARotterdam44
Boomgaardhof1 t/m 733012JJRotterdam59
Boomgaardsstraat34 t/m 3083012XA t/m 3012XGRotterdam163
Coolsingel5 t/m 2453012AA t/m 3012AGRotterdam57
Crispijnstraat5 t/m 313012GBRotterdam7
Eendrachtsplein2 t/m 303012LARotterdam14
Eendrachtsstraat8 t/m 3263012XH t/m 3012XSRotterdam247
Eendrachtsweg19 t/m 913012LB t/m 3012LGRotterdam189
Hartmansstraat9 t/m 653012VARotterdam42
Hennekijnstraat1 t/m 2543012EBRotterdam111
Hermesplantsoen33014GWRotterdam1
Jacobusstraat4 t/m 2273012JL t/m 3012JPRotterdam136
Jan Evertsenplaats1 t/m 2553012HN t/m 3012HZRotterdam235
Joost Banckertsplaats1 t/m 2803012HA t/m 3012HMRotterdam268
Karel Doormanhof1 t/m 703012GCRotterdam36
Karel Doormanstraat1 t/m 5053012GD t/m 3012GRRotterdam506
Keerweer4 t/m 213012KBRotterdam13
Korte Lijnbaan1 t/m 263012EC t/m 3012EDRotterdam35
Kortenaerstraat1 t/m 653012VB t/m 3012VERotterdam100
Kromme Elleboog5 t/m 853012VMRotterdam21
Kruiskade2 t/m 3613012EE t/m 3012EHRotterdam195
Kruiskadehof3 t/m 403012EC t/m 3012EJRotterdam29
Kruisplein5 t/m 10483012CC t/m 3014DBRotterdam794
Kruisstraat1 t/m 193012CT t/m 3012CVRotterdam11
Lijnbaan30 t/m 1773012EK t/m 3012ERRotterdam123
Lijnbaanhof3 t/m 523012ESRotterdam19
Lijnbaanpassage--Rotterdam0
Mauritsplaats2 t/m 1463012CDRotterdam107
Mauritsstraat1 t/m 2553012CE t/m 3012CJRotterdam290
Mauritsweg2 t/m 663012JR t/m 3012JXRotterdam136
Oude Binnenweg32 t/m 1503012JA t/m 3012JHRotterdam209
Plaza2 t/m 293012CWRotterdam15
Schiedamse Vest45 t/m 1213012BD t/m 3012BHRotterdam72
Schiedamse Vesthof2 t/m 513012BJRotterdam41
Schiedamsesingel6 t/m 3373012BA t/m 3012BCRotterdam209
Schouwburgplein9 t/m 1013012CLRotterdam23
Sint-Luciastraat1 t/m 703012ETRotterdam33
Stadhuisplein1 t/m 393012AR t/m 3012ASRotterdam250
Tom Mandershof--Rotterdam0
Van Bijlandtplaats1 t/m 433012GARotterdam37
Van Brakelstraat1 t/m 1453012XT t/m 3012XZRotterdam130
Van Ghentstraat2 t/m 653012EARotterdam54
Van Oldenbarnevelthof--Rotterdam0
Van Oldenbarneveltplaats1 t/m 4523012AH t/m 3012APRotterdam239
Van Oldenbarneveltstraat90 t/m 1583012GS t/m 3012GXRotterdam120
Weena4 t/m 6963012CM t/m 3012NJRotterdam137
Weena-zuid21 t/m 1783012NA t/m 3012NHRotterdam45
Westblaak2 t/m 2323012KC t/m 3012KPRotterdam168
Westersingelbrug--Rotterdam0
William Boothlaan5 t/m 2143012VG t/m 3012VJRotterdam135
Witte de Withbrug--Rotterdam0
Witte de Withhof1 t/m 143012BVRotterdam9
Witte de Withstraat1 t/m 963012BK t/m 3012BTRotterdam195
Zoutmanstraat1 t/m 243012EVRotterdam19
Zwarte Paardenstraat8 t/m 1733012VK t/m 3012VLRotterdam84
het Landje--Rotterdam0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 62 openbare ruimtes en 6.304 adressen in de buurt Cool. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Cool. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Cool ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30125927
Postcode numeriek3014377
WoonkernRotterdam6304
WoonplaatsRotterdam6311
WijkRotterdam Centrum6311
GemeenteRotterdam6311
StadsdeelCentrum6304
ProvincieZuid-Holland6311
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard6304
LandNederland6311

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Cool ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Cool dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Cool ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Cool en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven