Bekijk ook: Sterke daling van de gasprijzen!

Statistieken wijk Kralingen-Crooswijk

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Kralingen-Crooswijk in de gemeente Rotterdam. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Kralingen-Crooswijk in de gemeente Rotterdam. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 122 gebieden Rotterdam / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 8% naar 54.725 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Kralingen-Crooswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de wijk Kralingen-Crooswijk, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Kralingen-Crooswijk is met 3.885 personen toegenomen van 50.840 in 2013 tot 54.725 in 2022 (dat is 8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Kralingen-Crooswijk
Kaart van de wijk Kralingen-Crooswijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kralingen-Crooswijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuw Crooswijk, 2: Kralingse Bos, 3: Oud Crooswijk, 4: Kralingen West, 5: Rubroek, 6: Kralingen Oost, 7: Struisenburg, 8: De Esch.

Over wijk Kralingen-Crooswijk

Wijk Kralingen-Crooswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.277 hectare, waarvan 1.042 land en 235 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.261 adressen per km2. Er wonen 31.680 huishoudens in wijk Kralingen-Crooswijk. Wijk Kralingen-Crooswijk is een wijk in de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. De gegevens van de wijk Kralingen-Crooswijk voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 28.273 woningen in de wijk Kralingen-Crooswijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

28.273 woningen & 31.943 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 66% naar €297.104 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Kralingen-Crooswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Kralingen-Crooswijk, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Kralingen-Crooswijk is met €118.569 gestegen van €178.534 in 2013 tot €297.104 in 2021 (dat is 66%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 31.943 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Kralingen-Crooswijk telt in totaal 31.943 adressen, met 31.889 verblijfsobjecten, 28 standplaatsen en 26 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Kralingen-Crooswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Kralingen-Crooswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

28.273 woningen & 31.943 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Kralingen-Crooswijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Kralingen-Crooswijk is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 28 stembureaus in de wijk Kralingen-Crooswijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 28 stembureaus in de wijk Kralingen-Crooswijk.

De gemeente Rotterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 363 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Kralingen-Crooswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Kralingen-Crooswijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Kralingen-Crooswijk is met 384 personen afgenomen van 24.959 in 2013 tot 24.575 in 2022 (dat is 1,54%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Kralingen-Crooswijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.235)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Kralingen-Crooswijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Rotterdam (wijk Kralingen-Crooswijk is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Kralingen-Crooswijk is €28.235. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.914. Wijk Kralingen-Crooswijk telt 41.200 inkomensontvangers op 54.725 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14,22% procent van de huishoudens in wijk Kralingen-Crooswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Rotterdam (wijk Kralingen-Crooswijk is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (6.870 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Kralingen-Crooswijk (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Kralingen-Crooswijk zijn in totaal 6.870 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 6.870 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.860 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Kralingen-Crooswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Kralingen-Crooswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Kralingen-Crooswijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Kralingen-Crooswijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Kralingen-Crooswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Kralingen-Crooswijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Kralingen-Crooswijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Kralingen-Crooswijk, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de wijk Kralingen-Crooswijk zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 43.652 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 43.652 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 42.868 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Kralingen-Crooswijk 3.854 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Kralingen-Crooswijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Kralingen-Crooswijk
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Kralingen-Crooswijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Kralingen-Crooswijk vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Kralingen-Crooswijk voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Kralingen-Crooswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Kralingen-Crooswijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Kralingen-Crooswijk: 8.950 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Kralingen-Crooswijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Kralingen-Crooswijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Kralingen-Crooswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.870Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2021
B-F Nijverheid en energie550Aantal2021
G+I Handel en horeca1.020Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie610Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed575Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening2.040Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.180Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten870Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners54.725Aantal2022
Mannen26.170Aantal2022
Vrouwen28.560Aantal2022
0 tot 15 jaar6.970Aantal2022
15 tot 25 jaar11.570Aantal2022
25 tot 45 jaar17.210Aantal2022
45 tot 65 jaar11.140Aantal2022
65 jaar of ouder7.830Aantal2022
Ongehuwd36.175Aantal2022
Gehuwd12.005Aantal2022
Gescheiden4.765Aantal2022
Verweduwd1.785Aantal2022
Westers totaal9.460Aantal2022
Geboorte totaal575Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal530Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid5.254,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag10.650Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar14.440Aantal2020
Opleidingsniveau hoog18.790Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura585Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg3,91%Percentage2020
WMO cliënten3.835Aantal2020
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.095Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.956Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.386Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.155Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.517Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.915Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.476Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal668Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement607Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.161Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.913Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.504Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning606Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning755Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming30%Percentage2020
Energielabels Definitief22.064Aantal2022
Energielabels Voorlopig7.488Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.367Aantal2022
Energielabels A+++++1Aantal2022
Energielabels A++++2Aantal2022
Energielabels A+++48Aantal2022
Energielabels A++121Aantal2022
Energielabels A+98Aantal2022
Energielabels A4.600Aantal2022
Energielabels B5.469Aantal2022
Energielabels C8.950Aantal2022
Energielabels D2.694Aantal2022
Energielabels E2.701Aantal2022
Energielabels F1.274Aantal2022
Energielabels G3.594Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel Eenzaam39%percentage2020
Sociaal Eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal31.680Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens18.700Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen6.555Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.420Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers41.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.914Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.235Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen46,69%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen21,32%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,77%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen57,59%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,86%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen13,32%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14,22%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18,94%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22,53%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€83x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand3.160Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.820Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW810Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.970Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon24.575Aantal2022
Niet-westers totaal20.690Aantal2022
Marokko5.455Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.300Aantal2022
Suriname3.470Aantal2022
Turkije3.035Aantal2022
Overig niet-westers7.435Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.725Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven349Aantal2021
Milieu overtredingen11Aantal2021
Oplichting534Aantal2021
Verkeersovertredingen665Aantal2021
Vernieling337Aantal2021
Overige misdrijven146Aantal2021
Totaal misdrijven3.853Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,53Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km55Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,62Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,53Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,49Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,45Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km80Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km30Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km210Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km435Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,15Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,35Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km15Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km138Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km291Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,29Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km256Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km473Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km30Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km314Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km564Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km55,95Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km73Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km117Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,33Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km56Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km146Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,46Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km35Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km102Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,48Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km59Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km84Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,88Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km65Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,01Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,37Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,37Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,49Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,36Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,66Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,03Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,51Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,59Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,77Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,79Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,47Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,82Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,86Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,28Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,28Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand2,74Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,41Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,72Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,45Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,73Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK059908Code2022
RegionaamKralingen-CrooswijkNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode05990800Code2022
Oppervlakte totaal1.277Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.042Aantal hectaren2022
Oppervlakte water235Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid5.261Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode31.919Aantal2022
Adressen totaal31.943Aantal2022
Adressen met woonfunctie28.909Aantal2022
Panden6.649Aantal2022
Percelen5.248Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19001.325Aantal2022
Panden 1900 tot 19254.563Aantal2022
Panden 1925 tot 19504.329Aantal2022
Panden 1950 tot 19703.319Aantal2022
Panden 1970 tot 19802.397Aantal2022
Panden 1980 tot 19909.577Aantal2022
Panden 1990 tot 20002.909Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.051Aantal2022
Panden 2010 en later1.781Aantal2020
Panden 2010 tot 20201.725Aantal2022
Panden 2020 en later322Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade95Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade336Aantal2021
Verkeersongevallen totaal431Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal16.145Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine13.415Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.725Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,52Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.549Aantal2020
Motorfietsen740Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28.273Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€297.104Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning8%Percentage2021
Percentage meergezinswoning92%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen25%Percentage2021
Huurwoningen totaal74%Percentage2021
In bezit woningcorporatie48%Percentage2021
In bezit overige verhuurders26%Percentage2021
Eigendom onbekend2%Percentage2021
Bouwjaar voor 200091%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Kralingen-Crooswijk voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Wijk Kralingen-Crooswijk is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Rotterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.