Corona-statistieken gemeente Nissewaard

Informatie woonplaats Simonshaven:

Informatie woonplaats Simonshaven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Simonshaven in de gemeente Nissewaard! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Simonshaven in de gemeente Nissewaard!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Simonshaven, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Simonshaven is tussen 2013 en 2020 met 5 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 549 in 2013 tot 544 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Simonshaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Simonshaven wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Simonshaven. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Simonshaven

Woonplaats Simonshaven heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.045 hectare, waarvan 936 land en 109 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Simonshaven telt 451 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 289 adressen per km2. Er wonen 258 huishoudens en er zijn in totaal 340 woningen. De woonplaats telt 347 auto's en 59 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Simonshaven ligt in de gemeente Nissewaard.

De brondata voor woonplaats Simonshaven is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Simonshaven zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Simonshaven valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Simonshaven zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Simonshaven zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 340 woningen in de woonplaats Simonshaven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Simonshaven:

340 woningen & 444 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Simonshaven (€212.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Simonshaven voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 444 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Simonshaven telt in totaal 444 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Simonshaven.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

340 woningen & 444 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.808)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Simonshaven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Simonshaven was in 2017 €31.808.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (59 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Simonshaven.

Woonplaats Simonshaven telt in totaal 59 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Simonshaven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal59aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij15aantal2019
B-F Nijverheid en energie10aantal2019
G+I Handel en horeca10aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie0aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed5aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening10aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners544aantal2020
Mannen297aantal2020
Vrouwen247aantal2020
0 tot 15 jaar54aantal2020
15 tot 25 jaar54aantal2020
25 tot 45 jaar124aantal2020
45 tot 65 jaar223aantal2020
65 jaar of ouder104aantal2020
Ongehuwd217aantal2020
Gehuwd232aantal2020
Gescheiden60aantal2020
Verweduwd15aantal2020
Geboorte totaal15aantal2019
Geboorte relatief19aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5aantal2019
Sterfte relatief4aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.919gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.550gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.420gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.610gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.300gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.614gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.315gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.350gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.050gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.180gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal258aantal2020
Eenpersoonshuishoudens85aantal2020
Huishoudens zonder kinderen94aantal2020
Huishoudens met kinderen74aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  397aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.868Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €31.808Euro2017
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%percentage2018
Actieven 15-75 jaar66,58 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen36,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen14,80 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,30 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,10 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW89aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon504aantal2020
Westers totaal25aantal2020
Niet-westers totaal15aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba5aantal2020
Suriname5aantal2020
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataaantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,56gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt2,55gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf2,56gemiddeld km2019
Afstand tot school2,41gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,55gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1389CodeWP1389
RegionaamSimonshavenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid59aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.045hectaren2020
Oppervlakte land936hectaren2020
Oppervlakte water109hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid289gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal347aantal2020
Personenautos brandstof benzine287aantal2020
Personenautos overige brandstof59aantal2020
Personenautos per huishouden1,33gemiddeld2020
Motorfietsen45aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad340aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€212.000Euro2019
Percentage eengezinswoning88%percentage2019
Percentage meergezinswoning12%percentage2019
Percentage bewoond69%percentage2019
Percentage onbewoond31%percentage2019
Koopwoningen62%percentage2019
Huurwoningen totaal38%percentage2019
In bezit woningcorporatie24%percentage2019
In bezit overige verhuurders14%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200054%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200046%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nissewaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nissewaard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!