Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Volkel:

Informatie woonplaats Volkel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Volkel in de gemeente Uden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Volkel in de gemeente Uden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 3.386 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Volkel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Volkel, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Volkel is met 3.386 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Volkel
Kaart van de woonplaats volkel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Volkel binnen de gemeente Uden.

De naam Volkel wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Volkel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Volkel

Woonplaats Volkel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.613 hectare, waarvan 1.585 land en 28 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Volkel telt 2.015 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 242 adressen per km2. Er wonen 1.406 huishoudens en er zijn in totaal 1.446 woningen. De woonplaats telt 1.951 auto's en 431 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Volkel ligt in de gemeente Uden.

De brondata voor woonplaats Volkel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Volkel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Volkel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Volkel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Volkel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Uden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.446 woningen in de woonplaats Volkel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Uden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.446 woningen & 2.015 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 9% naar €313.691 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Volkel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Volkel, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Volkel is met €25.813 toegenomen van €287.877 in 2013 tot €313.691 in 2020 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.015 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Volkel telt in totaal 2.015 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Volkel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.446 woningen & 2.015 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Volkel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Uden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Volkel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Volkel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Volkel, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Volkel is met 94 personen gedaald van 3.233 in 2013 tot 3.139 in 2021 (dat is 2,90%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Volkel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Volkel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Volkel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Wervel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Wervel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Wervel is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de woonplaats Volkel. Stembureau De Wervel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Volkel ligt. De gemeente Uden telde bij deze verkiezingen in totaal 20 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Uden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Uden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.110)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Volkel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Volkel was in 2018 €24.110.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (431 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Volkel.

Woonplaats Volkel telt in totaal 431 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Volkel, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Volkel zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.219 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.219 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.204 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Volkel 144 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Volkel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Volkel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal431Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij34Aantal2020
B-F Nijverheid en energie88Aantal2020
G+I Handel en horeca97Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie21Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening74Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten56Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.386Aantal2021
Mannen1.712Aantal2021
Vrouwen1.674Aantal2021
0 tot 15 jaar497Aantal2021
15 tot 25 jaar398Aantal2021
25 tot 45 jaar652Aantal2021
45 tot 65 jaar1.005Aantal2021
65 jaar of ouder818Aantal2021
Ongehuwd1.499Aantal2021
Gehuwd1.493Aantal2021
Gescheiden145Aantal2021
Verweduwd254Aantal2021
Westers totaal176Aantal2021
Geboorte totaal34Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal45Aantal2020
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid298Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag797Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.191Aantal2020
Opleidingsniveau hoog496Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura64Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2020
WMO cliënten199Aantal2020
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.997Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.944Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.118Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.616Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.303Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.812Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.921Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.571Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.143Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.184Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.033Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.491Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.703Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.406Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens419Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen481Aantal2021
Huishoudens met kinderen517Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,37Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.755Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.158Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.110Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,59%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen31,18%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen24,32%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,14%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€226x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO109Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW763Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.139Aantal2021
Niet-westers totaal71Aantal2021
Marokko10Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers45Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,87Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand5,57Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand5,57Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand5,57Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,79Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,04Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,58Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,56Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,58Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km41Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km2,01Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,73Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,69Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,74Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,24Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,74Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,96Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,62Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,14Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,99Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,43Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,99Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,19Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,37Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,95Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand18,11Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand29,18Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,87Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand25,96Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,24Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,37Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,94Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand1,78Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1848Code2021
RegionaamVolkelNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners13Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.613Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.585Aantal hectaren2021
Oppervlakte water28Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid242Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.888Aantal2021
Adressen totaal2.015Aantal2021
Panden1.799Aantal2021
Percelen1.359Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.951Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.566Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof385Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen284Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.446Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€313.691Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning85%Percentage2020
Percentage meergezinswoning15%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen72%Percentage2020
Huurwoningen totaal27%Percentage2020
In bezit woningcorporatie21%Percentage2020
In bezit overige verhuurders6%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200090%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Uden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Uden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Uden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!