Corona-statistieken gemeente Wassenaar

Informatie woonplaats Wassenaar:

Informatie woonplaats Wassenaar:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wassenaar in de gemeente Wassenaar! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wassenaar in de gemeente Wassenaar!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wassenaar, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Wassenaar is tussen 2013 en 2020 met 650 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 25.655 in 2013 tot 26.305 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Wassenaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Wassenaar wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Wassenaar. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wassenaar

Woonplaats Wassenaar heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.240 hectare, waarvan 5.111 land en 1.130 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wassenaar telt 14.000 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.445 adressen per km2. Er wonen 11.529 huishoudens en er zijn in totaal 12.191 woningen. De woonplaats telt 14.285 auto's en 2.735 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wassenaar ligt in de gemeente Wassenaar.

De brondata voor woonplaats Wassenaar is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wassenaar zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Wassenaar bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Wassenaar zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wassenaar zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wassenaar. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 12.191 woningen in Wassenaar
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wassenaar:

12.191 woningen & 13.988 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Wassenaar.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Wassenaar:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 13.988 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Wassenaar telt in totaal 13.988 adressen, met 13.952 verblijfsobjecten, 29 standplaatsen en 7 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Wassenaar.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

12.191 woningen & 13.988 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€43.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Wassenaar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wassenaar was in 2018 €43.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (2.735 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wassenaar.

Woonplaats Wassenaar telt in totaal 2.735 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wassenaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.735aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij35aantal2019
B-F Nijverheid en energie275aantal2019
G+I Handel en horeca475aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie170aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed500aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening990aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten295aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners26.305aantal2020
Mannen12.443aantal2020
Vrouwen13.862aantal2020
0 tot 15 jaar4.351aantal2020
15 tot 25 jaar3.069aantal2020
25 tot 45 jaar4.245aantal2020
45 tot 65 jaar7.894aantal2020
65 jaar of ouder6.746aantal2020
Ongehuwd11.285aantal2020
Gehuwd11.335aantal2020
Gescheiden2.022aantal2020
Verweduwd1.663aantal2020
Geboorte totaal159aantal2019
Geboorte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal345aantal2019
Sterfte relatief13aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.310gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.950gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.310gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.670gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.560gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.510gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.830gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.820gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.430gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.770gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.760gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.940gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.290gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.180gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.529aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.050aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.336aantal2020
Huishoudens met kinderen4.143aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  18.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €58.600Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €43.500Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen33%percentage2018
Actieven 15-75 jaar53,90 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen32,40 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen35,40 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,50 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand430aantal2019
Personen per soort uitkering; AO590aantal2019
Personen per soort uitkering; WW240aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW6.310aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon17.293aantal2020
Westers totaal5.772aantal2020
Niet-westers totaal3.240aantal2020
Marokko145aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba181aantal2020
Suriname282aantal2020
Turkije175aantal2020
Overig niet-westers2.457aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,20gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km5,50gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1821CodeWP1821
RegionaamWassenaarNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid515aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte280gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal6.240hectaren2020
Oppervlakte land5.111hectaren2020
Oppervlakte water1.130hectaren2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.445gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.285aantal2019
Personenautos brandstof benzine11.735aantal2019
Personenautos overige brandstof2.550aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen760aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.191aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€570.000Euro2019
Percentage eengezinswoning72%percentage2019
Percentage meergezinswoning28%percentage2019
Percentage bewoond92%percentage2019
Percentage onbewoond8%percentage2019
Koopwoningen56%percentage2019
Huurwoningen totaal43%percentage2019
In bezit woningcorporatie26%percentage2019
In bezit overige verhuurders17%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200092%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20008%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Wassenaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wassenaar. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wassenaar. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!