Statistieken gemeente Wassenaar

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 4,89% naar 27.093 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Wassenaar. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar is met 1.263 personen toegenomen van 25.830 in 1995 tot 27.093 in 2023 (dat is 4,89%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Wassenaar

De gemeente Wassenaar is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Wassenaar heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.240 hectare, waarvan 5.118 land en 1.123 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.445 adressen per km2. Er wonen 12.008 huishoudens in de gemeente Wassenaar en de gemeente telt 1 woonplaats, 2 wijken en 21 buurten.

De naam Wassenaar wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Wassenaar. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Wassenaar

Vlag van de gemeente Wassenaar

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Wassenaar
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Wassenaar met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noordoostelijk deel der gemeente, 2: Zuidwestelijk deel der gemeente.

Woningkenmerken
Er zijn 12.241 woningen in de gemeente Wassenaar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wassenaar in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 43% naar €731.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Wassenaar. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Wassenaar, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Wassenaar is met €219.000 gestegen van €512.000 in 2005 tot €731.000 in 2023 (dat is 43%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Wassenaar.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Wassenaar is €731.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 12.241 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 2 wijken (oranje) en 19 buurten (blauw). De gemeente Wassenaar wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Wassenaar: er zijn 4.139 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Wassenaar.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 14.493 totaal in de gemeente Wassenaar

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Wassenaar telt in totaal 14.493 adressen, met 14.238 verblijfsobjecten, 248 standplaatsen en 7 ligplaatsen. 99% van de adressen in gemeente Wassenaar ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Wassenaar
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Wassenaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Wassenaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Wassenaar

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Wassenaar. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Wassenaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wassenaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Wassenaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Wassenaar. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Wassenaar, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Wassenaar is met 2.030 personen gedaald van 19.359 in 1996 tot 17.329 in 2022 (dat is 10%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wassenaar naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Wassenaar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Wassenaar in 2022 zijn Westers (5.975 inwoners) en Overig (2.917 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Wassenaar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Wassenaar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Wassenaar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wassenaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wassenaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Wassenaar zijn C (2.752 adressen) en A (2.140 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Wassenaar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Wassenaar: 2.752 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wassenaar bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Wassenaar
Er waren 341 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Wassenaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Wassenaar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Wassenaar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Wassenaar.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Wassenaar voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Wassenaar ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

48 stembureaus

Er zijn 48 stembureaus in de gemeente Wassenaar. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Wassenaar
Opkomst: 82,7%
Verkiezingsuitslagen gemeente Wassenaar
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Wassenaar.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€46.000) gemeente Wassenaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Wassenaar.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Kieviet heeft met €107.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wassenaar. En buurt Oostdorp heeft met €24.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wassenaar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Wassenaar is €46.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €60.800. Gemeente Wassenaar telt 19.700 inkomensontvangers op 27.093 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,4% procent van de huishoudens in gemeente Wassenaar heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Wassenaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Wassenaar is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Wassenaar is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Wassenaar. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Wassenaar
Er zijn 573 elektrische auto’s in november 2023 in de gemeente Wassenaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Wassenaar op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 573 elektrische auto’s in de gemeente Wassenaar. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Wassenaar die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.777 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Wassenaar in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Wassenaar geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18.001 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Wassenaar (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.769 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Wassenaar in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Wassenaar geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Wassenaar. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.124 misdrijven in de gemeente Wassenaar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Wassenaar, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Wassenaar zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 11.801 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de gemeente Wassenaar 1.124 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Wassenaar in 2022 zijn Onder invloed (weg) (157 delicten) en Ongevallen (weg) (140 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Wassenaar.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 80 misdrijven in de gemeente Wassenaar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Wassenaar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Wassenaar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wassenaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Wassenaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Wassenaar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Wassenaar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Wassenaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Wassenaar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Wassenaar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Wassenaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Wassenaar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Wassenaar. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Wassenaar geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Wassenaar heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Wassenaar sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Wassenaar heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Wassenaar heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Wassenaar heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Wassenaar voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Wassenaar heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Wassenaar doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wassenaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wassenaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Wassenaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.810Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie330Aantal2023
G+I Handel en horeca535Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie210Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed540Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg685Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten340Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners27.093Aantal2023
Mannen12.899Aantal2023
Vrouwen14.194Aantal2023
0 tot 15 jaar4.440Aantal2023
15 tot 25 jaar3.178Aantal2023
25 tot 45 jaar4.581Aantal2023
45 tot 65 jaar8.024Aantal2023
65 jaar of ouder6.870Aantal2023
Ongehuwd11.955Aantal2023
Gehuwd11.386Aantal2023
Gescheiden2.097Aantal2023
Verweduwd1.655Aantal2023
Geboorte totaal155Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal415Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid529Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.690Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar6.650Aantal2021
Opleidingsniveau hoog8.500Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura640Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2021
WMO cliënten1.275Aantal2021
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.380Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.580Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.500Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.900Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.260Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief7.549Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.926Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.001Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++55Aantal2023
Energielabels A++94Aantal2023
Energielabels A+72Aantal2023
Energielabels A2.140Aantal2023
Energielabels B1.435Aantal2023
Energielabels C2.752Aantal2023
Energielabels D1.236Aantal2023
Energielabels E1.262Aantal2023
Energielabels F1.456Aantal2023
Energielabels G1.972Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht46%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.008Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.343Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.414Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.251Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2021
Percentage werknemers76%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers19.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€60.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€46.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar51%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€232x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand370Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO610Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW130Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW6.290Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland16.513Aantal2023
Herkomst Europa4.469Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.111Aantal2023
Geboren in Nederland16.513Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.361Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.127Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.108Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.984Aantal2023
Autochtoon17.329Aantal2022
Westers totaal5.975Aantal2022
Niet-westers totaal3.811Aantal2022
Marokko172Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba193Aantal2022
Suriname285Aantal2022
Turkije244Aantal2022
Overig niet-westers2.917Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal368Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven107Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting151Aantal2022
Verkeersovertredingen357Aantal2022
Vernieling103Aantal2022
Overige misdrijven37Aantal2022
Totaal misdrijven1.124Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km47Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km171Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km36Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km52Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0629Code2023
RegionaamWassenaarNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode06290000Code2023
Oppervlakte totaal6.240Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.118Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.123Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.445Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal14.493Aantal2023
Adressen met postcode14.476Aantal2023
Adressen met woonfunctie12.523Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom14.335Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom158Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom12.424Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom99Aantal2023
Percelen8.564Aantal2023
Panden10.504Aantal2023
Adressen met panden14.172Aantal2023
Panden voor 170013Aantal2023
Panden 1700 tot 1900206Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.363Aantal2023
Panden 1925 tot 19503.363Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.718Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.987Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.332Aantal2023
Panden 1990 tot 2000684Aantal2023
Panden 2000 tot 2010847Aantal2023
Panden 2010 tot 2020367Aantal2023
Panden 2020 en later292Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade114Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade227Aantal2022
Verkeersongevallen totaal341Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.652Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine11.300Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.400Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte268Aantal2022
Motorfietsen791Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.241Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€731.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2022
Percentage meergezinswoning28%Percentage2022
Percentage bewoond93%Percentage2022
Percentage onbewoond7%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal42%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders17%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022
Appartement3.572Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4.139Aantal2023
Hoekwoning1.778Aantal2023
Tweeonder1kap1.470Aantal2023
Vrijstaande woning1.564Aantal2023
Ligplaats7Aantal2023
Standplaats251Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend30Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.712Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wassenaar. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Wassenaar
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Wassenaar: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 135 patiënten in de gemeente Wassenaar met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 28 november 2023, week 48 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Wassenaar
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Wassenaar.

Gemiddeld overleden 6,78 personen per week in de gemeente Wassenaar. Het aantal sterftes in de gemeente Wassenaar is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 46 (13 tot en met 19 november) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Wassenaar: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.810 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Wassenaar (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Wassenaar zijn in totaal 3.810 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.810 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.815 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 25 wijken en buurten in gemeente Wassenaar. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Wassenaar als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Wassenaar als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities