Corona-statistieken gemeente Haarlemmermeer

Informatie woonplaats Zwanenburg:

Informatie woonplaats Zwanenburg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zwanenburg, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Zwanenburg is tussen 2013 en 2020 met 350 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 7.540 in 2013 tot 7.890 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Zwanenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Zwanenburg wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Zwanenburg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Zwanenburg

Woonplaats Zwanenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 717 hectare, waarvan 695 land en 22 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zwanenburg telt 4.531 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.071 adressen per km2. Er wonen 3.495 huishoudens en er zijn in totaal 3.453 woningen. De woonplaats telt 4.240 auto's en 1.030 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zwanenburg ligt in de gemeente Haarlemmermeer.

De brondata voor woonplaats Zwanenburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zwanenburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zwanenburg valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Zwanenburg en wijk Zwanenburg zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zwanenburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.453 woningen in de woonplaats Zwanenburg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zwanenburg:

3.453 woningen & 4.019 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Zwanenburg (€252.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zwanenburg voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4.019 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Zwanenburg telt in totaal 4.019 adressen, met 4.014 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 4 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Zwanenburg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.453 woningen & 4.019 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Zwanenburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zwanenburg was in 2018 €26.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.030 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zwanenburg.

Woonplaats Zwanenburg telt in totaal 1.030 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zwanenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.030Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2019
B-F Nijverheid en energie245Aantal2019
G+I Handel en horeca285Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening200Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners7.890Aantal2020
Mannen3.930Aantal2020
Vrouwen3.955Aantal2020
0 tot 15 jaar1.195Aantal2020
15 tot 25 jaar880Aantal2020
25 tot 45 jaar1.915Aantal2020
45 tot 65 jaar2.285Aantal2020
65 jaar of ouder1.620Aantal2020
Ongehuwd3.755Aantal2020
Gehuwd3.120Aantal2020
Gescheiden580Aantal2020
Verweduwd445Aantal2020
Westers totaal795Aantal2020
Geboorte totaal80Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal65Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.136Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.850Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.860Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.280Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura140Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten320Aantal2019
Wmo-cliënten relatief41%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.420Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.440Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.240Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.390Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.590Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.160Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.170Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.495Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.205Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen970Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.325Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  6.400Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.900Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.600Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar64,50 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen33,30 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,80 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO270Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.500Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.310Aantal2020
Niet-westers totaal785Aantal2020
Marokko170Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname105Aantal2020
Turkije90Aantal2020
Overig niet-westers410Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand7,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand7,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand6,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km56Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km523Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand7,50Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand6,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand10,70Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand6,50Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km69Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,60Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km63Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,10Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1614CodeWP1614
RegionaamZwanenburgNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal717Aantal hectaren2020
Oppervlakte land695Aantal hectaren2020
Oppervlakte water22Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.071Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.240Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.660Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof585Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte610Aantal2020
Motorfietsen490Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.453Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€252.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning75%Percentage2019
Percentage meergezinswoning25%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen71%Percentage2019
Huurwoningen totaal29%Percentage2019
In bezit woningcorporatie20%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200096%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Haarlemmermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!