Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Halve Maan-Noord

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Halve Maan-Noord in de gemeente Utrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Halve Maan-Noord in de gemeente Utrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Utrecht / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 7% naar 1.740 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Halve Maan-Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Halve Maan-Noord, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Halve Maan-Noord is met 110 personen gestegen van 1.630 in 2013 tot 1.740 in 2022 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Halve Maan-Noord
Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Lageweide, 2: Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving, 3: Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving, 4: Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving, 5: Halve Maan-Noord ...Toon meer... Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Lageweide, 2: Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving, 3: Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving, 4: Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving, 5: Halve Maan-Noord, 6: Lombok-Oost, 7: Lombok-West, 8: Leidseweg en omgeving, 9: Oog in Al, 10: Halve Maan-Zuid, 11: Welgelegen Den Hommel ...Toon minder...

Over de buurt Halve Maan-Noord

Buurt Halve Maan-Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 25 hectare, waarvan 19 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.320 adressen per km2. Er wonen 880 huishoudens in buurt Halve Maan-Noord. Postcode 3533 is de meest voorkomende postcode in buurt Halve Maan-Noord. Buurt Halve Maan-Noord ligt binnen Wijk West in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 834 woningen in de buurt Halve Maan-Noord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

834 woningen & 945 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 44% naar €270.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Halve Maan-Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Halve Maan-Noord, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Halve Maan-Noord is met €82.000 gestegen van €188.000 in 2013 tot €270.000 in 2021 (dat is 44%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 945 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Halve Maan-Noord telt in totaal 945 adressen, met 936 verblijfsobjecten en 9 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Halve Maan-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Halve Maan-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

834 woningen & 945 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau PVC st. De Noordpunt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in PVC st. De Noordpunt is uitgebracht. PVC st. De Noordpunt was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Halve Maan-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau PVC st. De Noordpunt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Halve Maan-Noord stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Halve Maan-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk West (Halve Maan-Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Halve Maan-Noord is €25.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.800. Buurt Halve Maan-Noord telt 1.300 inkomensontvangers op 1.740 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13,40% procent van de huishoudens in buurt Halve Maan-Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk West (Halve Maan-Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Halve Maan-Noord (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Halve Maan-Noord zijn in totaal 170 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Halve Maan-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Halve Maan-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Halve Maan-Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Halve Maan-Noord, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Halve Maan-Noord is met 83 personen afgenomen van 848 in 2013 tot 765 in 2022 (dat is 10%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Halve Maan-Noord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Halve Maan-Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Halve Maan-Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Halve Maan-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Halve Maan-Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Halve Maan-Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Halve Maan-Noord, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Halve Maan-Noord zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 980 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 980 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 962 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Halve Maan-Noord 54 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Halve Maan-Noord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Halve Maan-Noord
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Halve Maan-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Halve Maan-Noord vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Halve Maan-Noord voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Halve Maan-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Halve Maan-Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel D komt het meeste voor in de buurt Halve Maan-Noord: 289 adressen hebben energielabel D. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Halve Maan-Noord.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Halve Maan-Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Halve Maan-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal170Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie10Aantal2021
G+I Handel en horeca20Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.740Aantal2022
Mannen835Aantal2022
Vrouwen900Aantal2022
0 tot 15 jaar310Aantal2022
15 tot 25 jaar235Aantal2022
25 tot 45 jaar605Aantal2022
45 tot 65 jaar420Aantal2022
65 jaar of ouder165Aantal2022
Ongehuwd1.145Aantal2022
Gehuwd420Aantal2022
Gescheiden150Aantal2022
Verweduwd30Aantal2022
Westers totaal180Aantal2022
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid9.368,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag360Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar420Aantal2020
Opleidingsniveau hoog600Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg22,30%Percentage2020
WMO cliënten100Aantal2020
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.590Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.690Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning930Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief759Aantal2022
Energielabels Voorlopig150Aantal2022
Energielabels Onbepaald34Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++24Aantal2022
Energielabels A+++24Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A12Aantal2022
Energielabels B62Aantal2022
Energielabels C263Aantal2022
Energielabels D289Aantal2022
Energielabels E150Aantal2022
Energielabels F42Aantal2022
Energielabels G43Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker66%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht46%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel Eenzaam38%percentage2020
Sociaal Eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal880Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens450Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen175Aantal2022
Huishoudens met kinderen250Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.800Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.100Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen42,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar28,40%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen49,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen13,50%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand130Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW140Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon765Aantal2022
Niet-westers totaal795Aantal2022
Marokko350Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije70Aantal2022
Overig niet-westers320Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal29Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting3Aantal2021
Verkeersovertredingen4Aantal2021
Vernieling5Aantal2021
Overige misdrijven2Aantal2021
Totaal misdrijven54Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km75Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km99Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km259Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km107Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km108Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km279Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km151Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km450Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km33,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km67Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km45Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km150Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km103Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km68Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440114Code2022
RegionaamHalve Maan-NoordNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03440114Code2022
Oppervlakte totaal25Aantal hectaren2022
Oppervlakte land19Aantal hectaren2022
Oppervlakte water6Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3533.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.320Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode943Aantal2022
Adressen totaal945Aantal2022
Adressen met woonfunctie884Aantal2022
Panden322Aantal2022
Percelen110Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19251Aantal2022
Panden 1925 tot 195032Aantal2022
Panden 1950 tot 1970767Aantal2022
Panden 1970 tot 19800Aantal2022
Panden 1980 tot 19900Aantal2022
Panden 1990 tot 20000Aantal2022
Panden 2000 tot 201060Aantal2022
Panden 2010 en later49Aantal2020
Panden 2010 tot 20201Aantal2022
Panden 2020 en later48Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2021
Verkeersongevallen totaal3Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal490Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine385Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof105Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.579Aantal2020
Motorfietsen40Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad834Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€270.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning9%Percentage2021
Percentage meergezinswoning91%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen32%Percentage2021
Huurwoningen totaal68%Percentage2021
In bezit woningcorporatie56%Percentage2021
In bezit overige verhuurders11%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200093%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Halve Maan-Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Halve Maan-Noord

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Halve Maan-Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Calderónlaan1 - 353533BC - 3533BGUtrecht
Cervanteslaan1 - 1153533HN - 3533HTUtrecht
Dickenslaan1 - 603533BR - 3533BZUtrecht
Dickensplaats13 - 493533CCUtrecht
Everard Meijsterlaan1033533CLUtrecht

Toon alle 15 rijen met adressen...