Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Welgelegen Den Hommel

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Welgelegen Den Hommel in de gemeente Utrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Welgelegen Den Hommel in de gemeente Utrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Utrecht / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (zeer grote groei van 87% naar 1.855 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel is met 865 personen gestegen van 990 in 2013 tot 1.855 in 2022 (dat is 87%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Welgelegen Den Hommel
Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Lageweide, 2: Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving, 3: Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving, 4: Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving, 5: Halve Maan-Noord ...Toon meer... Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Lageweide, 2: Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving, 3: Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving, 4: Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving, 5: Halve Maan-Noord, 6: Lombok-Oost, 7: Lombok-West, 8: Leidseweg en omgeving, 9: Oog in Al, 10: Halve Maan-Zuid, 11: Welgelegen Den Hommel ...Toon minder...

Over de buurt Welgelegen Den Hommel

Buurt Welgelegen Den Hommel heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare, waarvan 36 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.670 adressen per km2. Er wonen 1.130 huishoudens in buurt Welgelegen Den Hommel. Postcode 3533 is de meest voorkomende postcode in buurt Welgelegen Den Hommel. Buurt Welgelegen Den Hommel ligt binnen Wijk West in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 909 woningen in de buurt Welgelegen Den Hommel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

909 woningen & 1.146 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 48% naar €316.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Welgelegen Den Hommel, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Welgelegen Den Hommel is met €102.000 toegenomen van €214.000 in 2013 tot €316.000 in 2020 (dat is 48%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.146 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Welgelegen Den Hommel telt in totaal 1.146 adressen, met 1.131 verblijfsobjecten en 15 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

909 woningen & 1.146 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Park Welgelegen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Park Welgelegen is uitgebracht. Park Welgelegen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Welgelegen Den Hommel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Park Welgelegen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Welgelegen Den Hommel stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Welgelegen Den Hommel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk West (Welgelegen Den Hommel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Welgelegen Den Hommel is €33.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.400. Buurt Welgelegen Den Hommel telt 1.200 inkomensontvangers op 1.855 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,20% procent van de huishoudens in buurt Welgelegen Den Hommel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk West (Welgelegen Den Hommel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (270 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Welgelegen Den Hommel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Welgelegen Den Hommel zijn in totaal 270 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 270 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 265 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Welgelegen Den Hommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Welgelegen Den Hommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Welgelegen Den Hommel, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel is met 618 personen gestegen van 842 in 2013 tot 1.460 in 2022 (dat is 73%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Welgelegen Den Hommel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Welgelegen Den Hommel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Welgelegen Den Hommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Welgelegen Den Hommel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Welgelegen Den Hommel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Welgelegen Den Hommel, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Welgelegen Den Hommel zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.859 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.859 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.813 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Welgelegen Den Hommel 144 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Welgelegen Den Hommel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Welgelegen Den Hommel
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Welgelegen Den Hommel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Welgelegen Den Hommel vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Welgelegen Den Hommel voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Welgelegen Den Hommel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Welgelegen Den Hommel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Welgelegen Den Hommel: 406 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Welgelegen Den Hommel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Welgelegen Den Hommel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Welgelegen Den Hommel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal270Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie5Aantal2021
G+I Handel en horeca30Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.855Aantal2022
Mannen895Aantal2022
Vrouwen960Aantal2022
0 tot 15 jaar200Aantal2022
15 tot 25 jaar270Aantal2022
25 tot 45 jaar785Aantal2022
45 tot 65 jaar240Aantal2022
65 jaar of ouder365Aantal2022
Ongehuwd1.270Aantal2022
Gehuwd345Aantal2022
Gescheiden120Aantal2022
Verweduwd125Aantal2022
Westers totaal230Aantal2022
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal30Aantal2020
Sterfte relatief22Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid5.165,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag100Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar330Aantal2020
Opleidingsniveau hoog950Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,20%Percentage2020
WMO cliënten165Aantal2020
WMO cliënten relatief113Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.080Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.770Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal430Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.210Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning190Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning590Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming66%Percentage2020
Energielabels Definitief655Aantal2022
Energielabels Voorlopig287Aantal2022
Energielabels Onbepaald195Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++1Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+2Aantal2022
Energielabels A406Aantal2022
Energielabels B64Aantal2022
Energielabels C157Aantal2022
Energielabels D68Aantal2022
Energielabels E168Aantal2022
Energielabels F33Aantal2022
Energielabels G43Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht64%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters66%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk55%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)31%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)25%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.130Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens695Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen300Aantal2022
Huishoudens met kinderen130Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.400Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.100Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen34,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen29,80%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,30%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen54,00%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€39x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW340Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.460Aantal2022
Niet-westers totaal165Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers100Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal85Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2021
Milieu overtredingen3Aantal2021
Oplichting18Aantal2021
Verkeersovertredingen15Aantal2021
Vernieling11Aantal2021
Overige misdrijven2Aantal2021
Totaal misdrijven143Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km71Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km121Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km259Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km60Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km110Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km140Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km284Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km240Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km463Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km34,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km41Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km66Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km43Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km144Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km110Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km70Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440111Code2022
RegionaamWelgelegen Den HommelNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03440111Code2022
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2022
Oppervlakte land36Aantal hectaren2022
Oppervlakte water3Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3533.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.670Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.137Aantal2022
Adressen totaal1.146Aantal2022
Adressen met woonfunctie942Aantal2022
Panden344Aantal2022
Percelen247Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190013Aantal2022
Panden 1900 tot 192544Aantal2022
Panden 1925 tot 195011Aantal2022
Panden 1950 tot 1970601Aantal2022
Panden 1970 tot 19801Aantal2022
Panden 1980 tot 1990102Aantal2022
Panden 1990 tot 200060Aantal2022
Panden 2000 tot 201036Aantal2022
Panden 2010 en later237Aantal2020
Panden 2010 tot 2020237Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2021
Verkeersongevallen totaal24Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal495Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine340Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof155Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.375Aantal2020
Motorfietsen40Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad909Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€316.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning21%Percentage2021
Percentage meergezinswoning79%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen44%Percentage2021
Huurwoningen totaal56%Percentage2021
In bezit woningcorporatie0%Percentage2021
In bezit overige verhuurders56%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200070%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Welgelegen Den Hommel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Welgelegen Den Hommel

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Welgelegen Den Hommel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
24 Oktoberplein13533KAUtrecht
Bartóklaan2 - 903533JAUtrecht
Bizetlaan1 - 243533KCUtrecht
Brucknerlaan16 - 1103533KD - 3533KGUtrecht
Deliuslaan2 - 1163533JS - 3533JVUtrecht

Toon alle 19 rijen met adressen...