Informatie buurt Langeland:

Informatie buurt Langeland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Langeland in de gemeente Krimpen aan den IJssel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Langeland in de gemeente Krimpen aan den IJssel!
Aantal inwoners per jaar (kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Langeland, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Langeland is met 20 inwoners afgenomen (afgerond is dat 0%): van 7.065 in 2013 tot 7.045 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Krimpen aan den IJssel
(buurt Langeland is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Krimpen aan den IJssel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Langeland

Langeland heeft een totale oppervlakte van 234 hectare, waarvan 223 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.680 adressen per km2. Er wonen 2.860 huishoudens in Langeland. Postcode 2925 is de meest voorkomende postcode in de buurt Langeland. Langeland ligt binnen de wijk Krimpen aan den IJssel in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Kenmerken van de 2.849 woningen in Langeland
Informatie over de 2.849 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Krimpen aan den IJssel. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Langeland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Langeland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Langeland:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 26.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Langeland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Krimpen aan den IJssel: Langeland is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Langeland is € 26.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 33.600. Langeland telt 5.500 inkomensontvangers op 7.045 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,50 % procent van de huishoudens in Langeland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Krimpen aan den IJssel: Langeland is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (385 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Langeland.

Langeland telt in totaal 385 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Langeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Langeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Langeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Langeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Langeland. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Langeland naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Langeland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Langeland voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Langeland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Langeland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Krimpen aan den IJssel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Krimpen aan den IJssel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Met verschillende handige overzichten voor alle 8 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Langeland voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Langeland
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Acacia1 - 302925CAKrimpen aan den IJssel
Allegro1 - 1392925BA - 2925BGKrimpen aan den IJssel
Amaniet1 - 252925DMKrimpen aan den IJssel
Andante1 - 422925AA - 2925ABKrimpen aan den IJssel
Anemoon1 - 562925EA - 2925EBKrimpen aan den IJssel
Anjelier1 - 422925EC - 2925EDKrimpen aan den IJssel
Aster1 - 442925EEKrimpen aan den IJssel
Bazielkruid1 - 912925SL - 2925SMKrimpen aan den IJssel
Berk1 - 152925CBKrimpen aan den IJssel
Breekade19 - 202924LA - 2924LBKrimpen aan den IJssel
Brinkweg1 - 472925DE - 2925DGKrimpen aan den IJssel
Burgemeester Lepelaarssingel1 - 782925ESKrimpen aan den IJssel
Cantharel1 - 522925DJKrimpen aan den IJssel
Cg Roosweg202925LCKrimpen aan den IJssel
Chrysant1 - 242925EGKrimpen aan den IJssel
Da Capo1 - 312925BHKrimpen aan den IJssel
De Brink12925VPKrimpen aan den IJssel
Edisonstraat12925LAKrimpen aan den IJssel
Els2 - 242925CCKrimpen aan den IJssel
Fresia1 - 2152925EH - 2925EMKrimpen aan den IJssel
Fuga2 - 1422925BZKrimpen aan den IJssel
Gipskruid6 - 302925DAKrimpen aan den IJssel
Goud Es2 - 42925CDKrimpen aan den IJssel
Heidekruid1 - 122925DHKrimpen aan den IJssel
Hyacint1 - 602925EN - 2925EPKrimpen aan den IJssel
Iris1 - 232925ERKrimpen aan den IJssel
Kamille2 - 82925TGKrimpen aan den IJssel
Krimpenerbosweg12925LBKrimpen aan den IJssel
Landszoom1 - 522925AWKrimpen aan den IJssel
Lavendel2 - 1282925VA - 2925VEKrimpen aan den IJssel
Lelie1 - 512925XBKrimpen aan den IJssel
Lijsterbes1 - 482925CHKrimpen aan den IJssel
Linde1 - 842925CE - 2925CGKrimpen aan den IJssel
Lotus1 - 62925THKrimpen aan den IJssel
Lupine1 - 542925ETKrimpen aan den IJssel
Melodie1 - 552925BJ - 2925BKKrimpen aan den IJssel
Moderato1 - 132925BLKrimpen aan den IJssel
Narcis1 - 512925XCKrimpen aan den IJssel
Oesterzwam1 - 92925DKKrimpen aan den IJssel
Oleander1 - 142925TAKrimpen aan den IJssel
Olm1 - 92925CJKrimpen aan den IJssel
Orchidee1 - 892925XD - 2925XEKrimpen aan den IJssel
Plataan1 - 52925CKKrimpen aan den IJssel
Pluim Es1 - 1122925CL - 2925CNKrimpen aan den IJssel
Populierenlaan1 - 2272925CP - 2925CVKrimpen aan den IJssel
Ranonkel1 - 122925TDKrimpen aan den IJssel
Ridderspoor1 - 182925TBKrimpen aan den IJssel
Rondo1 - 1542925AC - 2925AHKrimpen aan den IJssel
Roos1 - 622925XG - 2925XHKrimpen aan den IJssel
Rozemarijn1 - 82925TCKrimpen aan den IJssel
Sluierkruid1 - 242925DBKrimpen aan den IJssel
Spiritoso1 - 602925BM - 2925BNKrimpen aan den IJssel
Staccato1 - 652925BP - 2925BRKrimpen aan den IJssel
Tijm1 - 522925SN - 2925SPKrimpen aan den IJssel
Toccata2 - 1302925BS - 2925BVKrimpen aan den IJssel
Tulp1 - 752925EV - 2925EXKrimpen aan den IJssel
Una Corda1 - 412925BW - 2925BXKrimpen aan den IJssel
Vederkruid1 - 422925DC - 2925DDKrimpen aan den IJssel
Veld Iep3 - 362925CWKrimpen aan den IJssel
Vijverlaan441 - 6502925VG - 2925VNKrimpen aan den IJssel
Vingerhoedskruid1 - 162925SKKrimpen aan den IJssel
Violier1 - 122925TEKrimpen aan den IJssel
Volkstuintjespad12925DNKrimpen aan den IJssel
Waterkers1 - 402925TJKrimpen aan den IJssel
Weidechampignon2 - 42925DLKrimpen aan den IJssel
Zomereik19 - 1182925CX - 2925CZKrimpen aan den IJssel
Zonnebloem1 - 1092925EZKrimpen aan den IJssel
Zwanenkade2 - 1482925AN - 2925AVKrimpen aan den IJssel
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]