Corona-statistieken gemeente Boxtel

Informatie buurt Munsel Selissen:

Informatie buurt Munsel Selissen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Munsel Selissen in de gemeente Boxtel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Munsel Selissen in de gemeente Boxtel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Munsel Selissen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Munsel Selissen is met 25 inwoners afgenomen (afgerond is dat 0%): van 2.730 in 2013 tot 2.705 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Munsel Selissen
Kaart van de wijk Boxtel met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Boxtel met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide Huizen Hal en Heult, 2: Boxtel Noord, 3: Munsel Selissen, 4: Verspreide Huizen Langenberg, 5: Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena, 6: Boxtel Centrum, 7: Boxtel Oost, 8: Industrieterrein Boxtel, 9: Verspreide Huizen Roond, 10: Verspreide Huizen Kleinderliempde.

Over buurt Munsel Selissen

Buurt Munsel Selissen heeft afgerond een totale oppervlakte van 151 hectare, waarvan 150 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.327 adressen per km2. Er wonen 915 huishoudens in buurt Munsel Selissen. Postcode 5283 is de meest voorkomende postcode in buurt Munsel Selissen. Buurt Munsel Selissen ligt binnen Wijk Boxtel in de gemeente Boxtel.

Kenmerken van de 915 woningen in de buurt Munsel Selissen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Munsel Selissen:

915 woningen & 1.042 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Munsel Selissen (€348.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Munsel Selissen voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.042 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Munsel Selissen telt in totaal 1.042 adressen, met 1.028 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Munsel Selissen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

915 woningen & 1.042 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Munsel Selissen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Boxtel: Munsel Selissen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Munsel Selissen is €30.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.500. Buurt Munsel Selissen telt 1.900 inkomensontvangers op 2.705 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,40 % procent van de huishoudens in buurt Munsel Selissen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Boxtel: Munsel Selissen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Munsel Selissen.

Buurt Munsel Selissen telt in totaal 215 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Munsel Selissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - buurt Munsel Selissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Boxtel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Boxtel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Boxtel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Waterschap de Dommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Waterschap de Dommel.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Waterschap de Dommel is uitgebracht. Stembureau Waterschap de Dommel is het enige stembureau binnen buurt Munsel Selissen. De gemeente Boxtel telde bij deze verkiezingen in totaal 20 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Boxtel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Boxtel.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Munsel Selissen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Munsel Selissen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Munsel Selissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Munsel Selissen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Munsel Selissen, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Munsel Selissen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.270 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.270 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.217 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Munsel Selissen 148 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Munsel Selissen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Munsel Selissen naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Munsel Selissen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Munsel Selissen voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Munsel Selissen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Munsel Selissen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Munsel Selissen: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Munsel Selissen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal215Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie40Aantal2019
G+I Handel en horeca30Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.705Aantal2020
Mannen1.415Aantal2020
Vrouwen1.290Aantal2020
0 tot 15 jaar565Aantal2020
15 tot 25 jaar455Aantal2020
25 tot 45 jaar535Aantal2020
45 tot 65 jaar875Aantal2020
65 jaar of ouder275Aantal2020
Ongehuwd1.380Aantal2020
Gehuwd1.135Aantal2020
Gescheiden145Aantal2020
Verweduwd40Aantal2020
Westers totaal175Aantal2020
Geboorte totaal15Aantal2019
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag610Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar700Aantal2019
Opleidingsniveau hoog770Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten60Aantal2019
Wmo-cliënten relatief22%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners10Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.750Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.550Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.510Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.830Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.900Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.080Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2016
Overgewicht48%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter63%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam35%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2016
Moeite met rondkomen12%percentage2016
Vrijwilligerswerk31%percentage2016
Mantelzorger18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening27%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking5%percentage2016
Minstens één beperking10%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal915Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens160Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen280Aantal2020
Huishoudens met kinderen485Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid1.810Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie79%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.900Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €38.500Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.200Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar68,90 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen10,60 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen43,80 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen1,90 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,40 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW250Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.415Aantal2020
Niet-westers totaal115Aantal2020
Marokko10Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2020
Suriname30Aantal2020
Turkije10Aantal2020
Overig niet-westers40Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,00Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand11,70Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand11,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,80Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand11,80Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand14,40Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand8,10Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand8,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand15,10Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07570003Code2020
RegionaamMunsel SelissenNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode07570003Code2020
Oppervlakte totaal151Aantal hectaren2020
Oppervlakte land150Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode5283.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.327Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.340Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.020Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof325Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte897Aantal2020
Motorfietsen90Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad915Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€348.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning93%Percentage2019
Percentage meergezinswoning7%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen90%Percentage2019
Huurwoningen totaal7%Percentage2019
In bezit woningcorporatie3%Percentage2019
In bezit overige verhuurders3%Percentage2019
Eigendom onbekend3%Percentage2019
Bouwjaar voor 200055%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200045%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Boxtel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Munsel Selissen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in buurt Munsel Selissen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Munsel Selissen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Boxtel.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Arendsdaalder1 - 45283PRBoxtel
Bieakker1 - 175283TABoxtel
Bosscheweg56 - 745283WBBoxtel
Braspenning2 - 85283PTBoxtel
Brundtlandstraat1 - 55283JABoxtel

Toon alle 57 rijen met adressen...