Statistieken Noordpolderbuurt

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Noordpolderbuurt in de gemeente Den Haag. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Noordpolderbuurt in de gemeente Den Haag. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 160 gebieden Den Haag / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 8.390 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de Noordpolderbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de Noordpolderbuurt, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de Noordpolderbuurt is met 8.390 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Noordpolderbuurt
Kaart van de Laakkwartier en Spoorwijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Laakkwartier en Spoorwijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Laakhaven-Oost, 2: Noordpolderbuurt, 3: Laakhaven-West, 4: Laakkwartier-Oost, 5: Laakkwartier-West, 6: Spoorwijk.

Over de Noordpolderbuurt

Noordpolderbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 49 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.533 adressen per km2. Er wonen 4.245 huishoudens in Noordpolderbuurt. Postcode 2516 is de meest voorkomende postcode in Noordpolderbuurt. Noordpolderbuurt ligt binnen Laakkwartier en Spoorwijk in de gemeente Den Haag.

Kenmerken van de 3.859 woningen in de Noordpolderbuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.859 woningen & 4.223 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 49% naar €165.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Noordpolderbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de Noordpolderbuurt, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de Noordpolderbuurt is met €54.000 toegenomen van €111.000 in 2013 tot €165.000 in 2021 (dat is 49%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 4.223 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De Noordpolderbuurt telt in totaal 4.223 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Noordpolderbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Noordpolderbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.859 woningen & 4.223 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de Noordpolderbuurt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de Noordpolderbuurt is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de Noordpolderbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de Noordpolderbuurt.

De gemeente Den Haag telde bij deze verkiezingen in totaal 258 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€17.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Noordpolderbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Laakkwartier en Spoorwijk (Noordpolderbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Laakkwartier en Spoorwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Noordpolderbuurt is €17.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €23.100. Noordpolderbuurt telt 6.300 inkomensontvangers op 8.390 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
20,00% procent van de huishoudens in Noordpolderbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Laakkwartier en Spoorwijk (Noordpolderbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Laakkwartier en Spoorwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Noordpolderbuurt (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Noordpolderbuurt zijn in totaal 1.140 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Noordpolderbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Noordpolderbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Noordpolderbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Noordpolderbuurt, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Noordpolderbuurt is met 206 personen afgenomen van 1.506 in 2013 tot 1.300 in 2021 (dat is 14%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Noordpolderbuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Noordpolderbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Noordpolderbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Noordpolderbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de Noordpolderbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Noordpolderbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Noordpolderbuurt, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 augustus 2022.

In de Noordpolderbuurt zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 7.015 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.015 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.843 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de Noordpolderbuurt 603 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, Noordpolderbuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Noordpolderbuurt voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Noordpolderbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Noordpolderbuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Noordpolderbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Noordpolderbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.140Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2021
B-F Nijverheid en energie480Aantal2021
G+I Handel en horeca140Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg125Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.390Aantal2021
Mannen4.355Aantal2021
Vrouwen4.030Aantal2021
0 tot 15 jaar1.405Aantal2021
15 tot 25 jaar1.435Aantal2021
25 tot 45 jaar2.815Aantal2021
45 tot 65 jaar2.000Aantal2021
65 jaar of ouder735Aantal2021
Ongehuwd5.490Aantal2021
Gehuwd1.905Aantal2021
Gescheiden810Aantal2021
Verweduwd190Aantal2021
Westers totaal1.965Aantal2021
Geboorte totaal110Aantal2020
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal30Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid17.054Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.960Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar2.810Aantal2020
Opleidingsniveau hoog990Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura260Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,10%Percentage2020
WMO cliënten635Aantal2020
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.030Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn60%percentage2020
Drinker57%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk63%percentage2020
Lopen naar school of werk40%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam64%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2020
Emotioneel Eenzaam45%percentage2020
Sociaal Eenzaam42%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen32%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk14%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking14%percentage2020
Mobiliteitsbeperking16%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen26%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie60%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken28%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.245Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.265Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen730Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.255Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2020
Percentage werknemers78%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers6.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€23.100Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€17.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen55,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen7,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar21,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen65,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen5,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen19,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum20,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum26,40%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum30,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand690Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO410Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW170Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW630Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.300Aantal2021
Niet-westers totaal5.125Aantal2021
Marokko1.300Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba495Aantal2021
Suriname1.150Aantal2021
Turkije700Aantal2021
Overig niet-westers1.480Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km35Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km96Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km41Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km91Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km40Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km257Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km610Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km26Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km50Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km15Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km149Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km345Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km17Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km230Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km448Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km18Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km280Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km610Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km35,20Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km98Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km154Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km14Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km83Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km230Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km48Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km129Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km33Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km87Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km28Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km74Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km55Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand8,10Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km32Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km51Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km37Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05183826Code2021
RegionaamNoordpolderbuurtNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode05183826Code2021
Oppervlakte totaal49Aantal hectaren2021
Oppervlakte land49Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode2516.0Naam2021
Dekkingspercentage4%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid5.533Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode4.208Aantal2021
Adressen totaal4.211Aantal2021
Panden786Aantal2021
Percelen710Aantal2021
Diefstal217Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven87Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting70Aantal2021
Verkeersovertredingen105Aantal2021
Vernieling81Aantal2021
Overige misdrijven23Aantal2021
Totaal misdrijven603Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.100Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.715Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof385Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.285Aantal2020
Motorfietsen95Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.859Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€165.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning4%Percentage2021
Percentage meergezinswoning96%Percentage2021
Percentage bewoond94%Percentage2021
Percentage onbewoond6%Percentage2021
Koopwoningen21%Percentage2021
Huurwoningen totaal78%Percentage2021
In bezit woningcorporatie49%Percentage2021
In bezit overige verhuurders30%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200094%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Noordpolderbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Noordpolderbuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Noordpolderbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Asstraat6 - 2412516KADen Haag
Broekslootkade2 - 1442516XG - 2516XKDen Haag
Cromvlietplein51 - 1202516KR - 2516KVDen Haag
Cylinderstraat1 - 242516XSDen Haag
Deimanstraat2 - 4062522BB - 2522EJDen Haag

Toon alle 38 rijen met adressen...