Corona-statistieken gemeente Rijswijk

Informatie buurt Plaspoelpolder:

Informatie buurt Plaspoelpolder:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Plaspoelpolder in de gemeente Rijswijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Plaspoelpolder in de gemeente Rijswijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (347% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Plaspoelpolder, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Plaspoelpolder is met 955 inwoners toegenomen (afgerond is dat 347%): van 275 in 2013 tot 1.230 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Plaspoelpolder
Kaart van de Wijk 05 met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 05 met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Plaspoelpolder.

Over buurt Plaspoelpolder

Buurt Plaspoelpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 126 hectare, waarvan 123 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.453 adressen per km2. Er wonen 520 huishoudens in buurt Plaspoelpolder. Postcode 2288 is de meest voorkomende postcode in buurt Plaspoelpolder. Buurt Plaspoelpolder ligt binnen Wijk 05 in de gemeente Rijswijk.

Kenmerken van de 525 woningen in buurt Plaspoelpolder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Plaspoelpolder:

525 woningen & 1.128 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Plaspoelpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 1.128 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Plaspoelpolder telt in totaal 1.128 adressen, met 1.127 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Plaspoelpolder.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

525 woningen & 1.128 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Plaspoelpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rijswijk: Plaspoelpolder is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Plaspoelpolder is €30.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.300. Buurt Plaspoelpolder telt 700 inkomensontvangers op 1.230 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30 % procent van de huishoudens in buurt Plaspoelpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rijswijk: Plaspoelpolder is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (765 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Plaspoelpolder.

Buurt Plaspoelpolder telt in totaal 765 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Plaspoelpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Plaspoelpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Rijswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rijswijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle 43 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Plaspoelpolder. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Plaspoelpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Plaspoelpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Plaspoelpolder. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Plaspoelpolder naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Plaspoelpolder: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Plaspoelpolder voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Plaspoelpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Plaspoelpolder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Plaspoelpolder: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Plaspoelpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal765aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij5aantal2019
B-F Nijverheid en energie100aantal2019
G+I Handel en horeca155aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie90aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed85aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening270aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten60aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.230aantal2020
Mannen690aantal2020
Vrouwen540aantal2020
0 tot 15 jaar190aantal2020
15 tot 25 jaar185aantal2020
25 tot 45 jaar500aantal2020
45 tot 65 jaar215aantal2020
65 jaar of ouder135aantal2020
Ongehuwd715aantal2020
Gehuwd395aantal2020
Gescheiden95aantal2020
Verweduwd30aantal2020
Geboorte totaal35aantal2019
Geboorte relatief30aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0aantal2019
Sterfte relatief3aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners9aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners15aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners27aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.240gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.620gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal590gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning460gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning810gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming13%percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker80%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2016
Overgewicht44%percentage2016
Obesitas11%percentage2016
Roker25%percentage2016
Sporter53%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen24%percentage2016
Vrijwilligerswerk20%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening31%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking7%percentage2016
Minstens één beperking11%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal520aantal2020
Eenpersoonshuishoudens275aantal2020
Huishoudens zonder kinderen145aantal2020
Huishoudens met kinderen110aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.300Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.500Euro2017
40% personen met laagste inkomen32%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,50 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen41,60 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen12,90 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,90 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2019
Personen per soort uitkering; AO20aantal2019
Personen per soort uitkering; WW20aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW120aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon360aantal2020
Westers totaal170aantal2020
Niet-westers totaal700aantal2020
Marokko25aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba30aantal2020
Suriname115aantal2020
Turkije55aantal2020
Overig niet-westers475aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km19,00gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06030581Code2020
RegionaamPlaspoelpolderNaam2020
Soort regioBuurtType2020
Bevolkingsdichtheid996aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte1.300gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal126hectaren2020
Oppervlakte land123hectaren2020
Oppervlakte water3hectaren2020
Meest voorkomende postcode2288.0postcode2020
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.453gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.600aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.040aantal2019
Personenautos overige brandstof555aantal2019
Personenautos per huishoudengeen datagemiddeldgeen data
Motorfietsen65aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad525aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€266.000Euro2019
Percentage eengezinswoning2%percentage2019
Percentage meergezinswoning98%percentage2019
Percentage bewoond70%percentage2019
Percentage onbewoond30%percentage2019
Koopwoningen34%percentage2019
Huurwoningen totaal66%percentage2019
In bezit woningcorporatie37%percentage2019
In bezit overige verhuurders29%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200038%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200062%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rijswijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Plaspoelpolder

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Plaspoelpolder. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rijswijk.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Burgemeester Elsenlaan156 - 3292282MZ - 2288BHRijswijk
Cobbenhagenstraat1 - 262288ETRijswijk
Cort van der Lindenstr1 - 252288EVRijswijk
De Bruyn Kopsstraat1 - 152288EC - 2288EDRijswijk
Diepenhorstlaan1 - 272288EWRijswijk

Toon alle 28 rijen met adressen...