Statistieken buurt Voldijn

Aantal inwoners per jaar
(kleine toename van 3,39% naar 2.895 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Voldijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Voldijn is met 95 personen toegenomen van 2.800 in 2013 tot 2.895 in 2023 (dat is 3,39%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Voldijn

Buurt Voldijn heeft afgerond een totale oppervlakte van 108 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 881 adressen per km2. Er wonen 1.315 huishoudens in de buurt Voldijn. Postcode 5582 is de meest voorkomende postcode in de buurt Voldijn. De buurt Voldijn ligt binnen Waalre in de gemeente Waalre.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Voldijn
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Waalre met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Voldijn, 2: Ekenrooi, 3: Aalst, 4: Waalre, 5: Verspreide huizen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.356 woningen in de buurt Voldijn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Waalre in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 31% naar €351.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Voldijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Voldijn, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Voldijn is met €84.000 toegenomen van €267.000 in 2013 tot €351.000 in 2022 (dat is 31%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Voldijn met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Waalre.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Voldijn is €351.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 1.356 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Waalre (geel) en 4 buurten (blauw). De buurt Voldijn wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Voldijn: er zijn 551 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Voldijn.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.490 totaal in de buurt Voldijn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Voldijn telt in totaal 1.490 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Voldijn liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Waalre
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Voldijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Voldijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Voldijn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Voldijn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Voldijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Waalre bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Voldijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Voldijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Voldijn, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Voldijn is met 227 personen afgenomen van 2.352 in 2013 tot 2.125 in 2022 (dat is 9,7%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Waalre naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Voldijn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Voldijn in 2022 zijn Westers (320 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Voldijn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Voldijn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Voldijn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Waalre:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Waalre. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Voldijn zijn C (525 adressen) en D (312 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Voldijn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Voldijn: 525 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Waalre bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Voldijn
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Voldijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Voldijn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Voldijn vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Voldijn.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Voldijn voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Voldijn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Ontmoetingscentrum de Pracht in Waalre

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Ontmoetingscentrum de Pracht in Waalre is uitgebracht. Stembureau Ontmoetingscentrum de Pracht in Waalre was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Voldijn. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Waalre.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Ontmoetingscentrum de Pracht in Waalre bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Voldijn stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 13 stembureaus in de gemeente Waalre en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Waalre. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Waalre.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Voldijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Waalre: Voldijn is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Voldijn is €33.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.500. Buurt Voldijn telt 2.200 inkomensontvangers op 2.895 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,4% procent van de huishoudens in buurt Voldijn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Waalre: Voldijn is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (380 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Voldijn (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Voldijn zijn in totaal 380 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Voldijn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Voldijn
Er zijn 45 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Voldijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Voldijn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 45 elektrische auto’s in de buurt Voldijn. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Voldijn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.543 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Voldijn in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Voldijn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.002 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Voldijn (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.612 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Voldijn in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Voldijn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Voldijn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 123 misdrijven in de buurt Voldijn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Voldijn, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Voldijn zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.246 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Voldijn 123 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Voldijn in 2022 zijn Horizontale fraude (17 delicten) en Overige vermogensdelicten (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Voldijn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 8 misdrijven in de buurt Voldijn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Voldijn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Voldijn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Waalre.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Voldijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Voldijn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Voldijn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Voldijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Voldijn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Voldijn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Voldijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Voldijn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Voldijn. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voldijn geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voldijn heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voldijn sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voldijn heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voldijn heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voldijn heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voldijn voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voldijn heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voldijn doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voldijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voldijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Voldijn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal380Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca60Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.895Aantal2023
Mannen1.435Aantal2023
Vrouwen1.460Aantal2023
0 tot 15 jaar475Aantal2023
15 tot 25 jaar290Aantal2023
25 tot 45 jaar575Aantal2023
45 tot 65 jaar830Aantal2023
65 jaar of ouder725Aantal2023
Ongehuwd1.220Aantal2023
Gehuwd1.255Aantal2023
Gescheiden245Aantal2023
Verweduwd175Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.678Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag370Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar530Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.010Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2021
WMO cliënten200Aantal2021
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.790Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.610Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.030Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief728Aantal2023
Energielabels Voorlopig650Aantal2023
Energielabels Onbepaald111Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++29Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+10Aantal2023
Energielabels A129Aantal2023
Energielabels B152Aantal2023
Energielabels C525Aantal2023
Energielabels D312Aantal2023
Energielabels E153Aantal2023
Energielabels F41Aantal2023
Energielabels G27Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.315Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens455Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen415Aantal2023
Huishoudens met kinderen445Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.500Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,4%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€221x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW660Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.145Aantal2023
Herkomst Europa260Aantal2023
Herkomst buiten Europa485Aantal2023
Geboren in Nederland2.145Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa310Aantal2023
Autochtoon2.125Aantal2022
Westers totaal320Aantal2022
Niet-westers totaal335Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal68Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting20Aantal2022
Verkeersovertredingen9Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven123Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km78Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km105Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08660002Code2023
RegionaamVoldijnNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08660002Code2023
Oppervlakte totaal108Aantal hectaren2023
Oppervlakte land108Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode5582.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid881Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.490Aantal2023
Adressen met postcode1.489Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.336Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.489Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.335Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2023
Percelen1.075Aantal2023
Panden1.251Aantal2023
Adressen met panden1.489Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19004Aantal2023
Panden 1900 tot 19251Aantal2023
Panden 1925 tot 195032Aantal2023
Panden 1950 tot 1970423Aantal2023
Panden 1970 tot 1980674Aantal2023
Panden 1980 tot 199097Aantal2023
Panden 1990 tot 200093Aantal2023
Panden 2000 tot 201060Aantal2023
Panden 2010 tot 202017Aantal2023
Panden 2020 en later88Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.505Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.220Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof285Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.394Aantal2022
Motorfietsen80Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.356Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€351.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning84%Percentage2022
Percentage meergezinswoning16%Percentage2022
Percentage bewoond92%Percentage2022
Percentage onbewoond8%Percentage2022
Koopwoningen66%Percentage2022
Huurwoningen totaal34%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200095%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2022
Appartement191Aantal2023
Tussen of geschakelde woning551Aantal2023
Hoekwoning286Aantal2023
Tweeonder1kap178Aantal2023
Vrijstaande woning130Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.154Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waalre. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Voldijn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Voldijn
Tabel met 1.490 adressen in de buurt Voldijn.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Voldijn. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Waalre.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adriaen Poirterslaan1 t/m 295582EN t/m 5582EPWaalre28
Akeleilaan1 t/m 235582GGWaalre12
Alsemlaan2 t/m 505582CM t/m 5582CNWaalre41
Andoornlaan1 t/m 125582ARWaalre10
Anemonelaan1 t/m 165582GCWaalre14
Anjerpad2 t/m 45582BXWaalre2
Asterlaan1 t/m 155582EHWaalre12
Azalealaan2 t/m 305582EDWaalre22
Balsemienlaan1 t/m 385582AW t/m 5582AXWaalre27
Begonialaan6 t/m 185582AMWaalre9
Bolderiklaan4 t/m 805582AT t/m 5582AZWaalre68
Boomschillerij1 t/m 135582GVWaalre12
Bosranklaan1 t/m 265582ASWaalre18
Burgemeester Mollaan1 t/m 925582CJ t/m 5582CKWaalre77
Campanulalaan1 t/m 225582HZWaalre16
Chrysantlaan2 t/m 125582GKWaalre6
Clematislaan1 t/m 585582AH t/m 5582AJWaalre34
Clivialaan2 t/m 525582GAWaalre41
Crocuslaan1 t/m 125582GBWaalre12
Dahliapad--Waalre0
Edelweisslaan1 t/m 205582BWWaalre20
Ereprijslaan1 t/m 75582DAWaalre5
Ericalaan2 t/m 505582CAWaalre25
Fresialaan1 t/m 115582ACWaalre11
Fuchsialaan1 t/m 275582AKWaalre17
Geraniumlaan1 t/m 305582GDWaalre21
Gestelsestraat35 t/m 1135582HE t/m 5582HKWaalre43
Geumlaan1 t/m 135582BTWaalre13
Gladioluslaan8 t/m 625582CD t/m 5582CEWaalre39
Goudenregenlaan1 t/m 245582BAWaalre20
Hortensialaan1 t/m 165582CLWaalre8
Hostalaan1 t/m 245582BBWaalre16
Houtzagerij1 t/m 75582GWWaalre4
Hyacintlaan1 t/m 445582BN t/m 5582BPWaalre38
Irislaan1 t/m 85582EEWaalre8
Jasmijnlaan7 t/m 235582ERWaalre9
Juliana de Lannoylaan22 t/m 695582EA t/m 5582ECWaalre36
Klaprooslaan15 t/m 175582GNWaalre2
Laan van Diepenvoorde1 t/m 375582LAWaalre27
Laarhof1 t/m 205582HGWaalre20
Laarstraat1 t/m 635582HLWaalre47
Lavendellaan1 t/m 195582GEWaalre10
Leeuwenbeklaan1 t/m 475582CB t/m 5582CCWaalre45
Lelielaan1 t/m 145582GHWaalre13
Liatrislaan1 t/m 125582GJWaalre12
Lupinelaan1 t/m 575582CG t/m 5582CHWaalre50
Malvalaan2 t/m 3905582BC t/m 5582BLWaalre145
Mimosalaan3 t/m 205582AGWaalre16
Papaverlaan3 t/m 115582AL t/m 5582ANWaalre9
Petunialaan1 t/m 285582HAWaalre30
Phloxlaan1 t/m 205582EGWaalre9
Primulalaan1 t/m 465582GLWaalre22
Prunellalaan1 t/m 635582HBWaalre57
Ranonkelpad1 t/m 45582AEWaalre2
Resedalaan1 t/m 465582AA t/m 5582ABWaalre36
Salvialaan1 t/m 75582HDWaalre4
Schoonoordhof16 t/m 325582GZWaalre9
Sedumlaan3 t/m 245582BVWaalre11
Silenelaan1 t/m 145582BSWaalre14
Spirealaan1 t/m 515582BM t/m 5582BZWaalre33
Thebislaan1 t/m 205582ADWaalre13
Trolliuslaan1 t/m 825582GMWaalre43
Zonnebloemlaan1 t/m 185582BRWaalre17

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 63 openbare ruimtes en 1.490 adressen in de buurt Voldijn. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Voldijn. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Voldijn ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek55821489
WoonkernAalst1489
WoonplaatsWaalre1491
WijkWaalre1491
GemeenteWaalre1491
ProvincieNoord-Brabant1491
WaterschapWaterschap De Dommel1490
LandNederland1491

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Voldijn ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Voldijn dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Voldijn ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Voldijn en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven