Statistieken wijk Lelystad-Haven

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 4.665 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de wijk Lelystad-Haven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de wijk Lelystad-Haven is met 4.665 personen in 2023 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Lelystad-Haven

Wijk Lelystad-Haven heeft afgerond een totale oppervlakte van 606 hectare, waarvan 444 land en 163 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 644 adressen per km2. De wijk Lelystad-Haven ligt in de gemeente Lelystad.

De gegevens van de wijk Lelystad-Haven voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Lelystad-Haven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Lelystad-Haven met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oostvaardersdijk Meerdijkhaven, 2: Lelystad-Haven Werkeiland, 3: Industrieterrein Noordersluis Oost, 4: Industrieterrein Noordersluis West, 5: Lelystad-Haven Oost, 6: Lelystad-Haven West, 7: Hollandse Hout (Villapark), 8: ’t Bovenwater, 9: Uilenweg.

Woningkenmerken
Er zijn 1.999 woningen in de wijk Lelystad-Haven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lelystad in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 54% naar €313.687 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Lelystad-Haven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Lelystad-Haven, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Lelystad-Haven is met €109.606 toegenomen van €204.080 in 2013 tot €313.687 in 2022 (dat is 54%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lelystad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Lelystad-Haven is €313.687, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 1.999 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Lelystad (geel), 10 wijken (oranje) en 87 buurten (blauw). De wijk Lelystad-Haven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Lelystad-Haven: er zijn 869 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Lelystad-Haven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 3.229 totaal in de wijk Lelystad-Haven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De wijk Lelystad-Haven telt in totaal 3.229 adressen, met 3.207 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 14 ligplaatsen. 99% van de adressen in wijk Lelystad-Haven ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Lelystad
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Lelystad-Haven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Lelystad-Haven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de wijk Lelystad-Haven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Lelystad-Haven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Lelystad-Haven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lelystad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Lelystad-Haven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Lelystad-Haven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Lelystad-Haven, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Lelystad-Haven is met 372 personen gedaald van 3.797 in 2013 tot 3.425 in 2022 (dat is 9,8%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lelystad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Lelystad-Haven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Lelystad-Haven in 2022 zijn Westers (605 inwoners) en Overig (250 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Lelystad-Haven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de wijk Lelystad-Haven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Lelystad-Haven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lelystad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lelystad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Lelystad-Haven zijn B (818 adressen) en C (778 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Lelystad-Haven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de wijk Lelystad-Haven: 818 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Lelystad-Haven
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Lelystad-Haven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Lelystad-Haven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Lelystad-Haven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Lelystad-Haven.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Lelystad-Haven voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Lelystad-Haven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Lelystad-Haven

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk Lelystad-Haven. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de wijk Lelystad-Haven. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Lelystad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk Lelystad-Haven.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Lelystad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lelystad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.388)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Lelystad-Haven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Lelystad (wijk Lelystad-Haven is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Lelystad-Haven is €31.388. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.090. Wijk Lelystad-Haven telt 3.900 inkomensontvangers op 4.665 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,05% procent van de huishoudens in wijk Lelystad-Haven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Lelystad (wijk Lelystad-Haven is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.095 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Lelystad-Haven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Lelystad-Haven zijn in totaal 1.095 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Lelystad-Haven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Lelystad-Haven
Er zijn 138 elektrische auto’s in november 2023 in de wijk Lelystad-Haven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Lelystad-Haven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 138 elektrische auto’s in de wijk Lelystad-Haven. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Lelystad-Haven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.511 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Lelystad-Haven in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Lelystad-Haven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.849 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Lelystad-Haven (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.514 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Lelystad-Haven in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Lelystad-Haven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Lelystad-Haven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 139 misdrijven in de wijk Lelystad-Haven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Lelystad-Haven, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Lelystad-Haven zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.115 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de wijk Lelystad-Haven 139 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Lelystad-Haven in 2022 zijn Horizontale fraude (26 delicten) en Overige vermogensdelicten (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Lelystad-Haven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 14 misdrijven in de wijk Lelystad-Haven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Lelystad-Haven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Lelystad-Haven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Lelystad-Haven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Lelystad-Haven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Lelystad-Haven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Lelystad-Haven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Lelystad-Haven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Lelystad-Haven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Lelystad-Haven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Lelystad-Haven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Lelystad-Haven. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Lelystad-Haven geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Lelystad-Haven heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Lelystad-Haven voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Lelystad-Haven heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Lelystad-Haven heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Lelystad-Haven heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Lelystad-Haven voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Lelystad-Haven heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Lelystad-Haven doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lelystad-Haven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lelystad-Haven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Lelystad-Haven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.095Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie220Aantal2022
G+I Handel en horeca295Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening210Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg110Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.665Aantal2023
Mannen2.460Aantal2023
Vrouwen2.205Aantal2023
0 tot 15 jaar645Aantal2023
15 tot 25 jaar560Aantal2023
25 tot 45 jaar1.175Aantal2023
45 tot 65 jaar1.550Aantal2023
65 jaar of ouder740Aantal2023
Ongehuwd2.300Aantal2023
Gehuwd1.815Aantal2023
Gescheiden420Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.051Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag890Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.600Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.190Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg6,8%Percentage2021
WMO cliënten150Aantal2021
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.338Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.136Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.962Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.069Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.060Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.627Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.493Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.307Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement889Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.126Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.256Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.471Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.698Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.198Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.334Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.214Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.098Aantal2023
Energielabels Onbepaald912Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++6Aantal2023
Energielabels A++8Aantal2023
Energielabels A+21Aantal2023
Energielabels A625Aantal2023
Energielabels B818Aantal2023
Energielabels C778Aantal2023
Energielabels D33Aantal2023
Energielabels E6Aantal2023
Energielabels F13Aantal2023
Energielabels G3Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.120Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens725Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen670Aantal2023
Huishoudens met kinderen725Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.090Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.388Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,05%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€941x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO230Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW640Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.320Aantal2023
Herkomst Europa545Aantal2023
Herkomst buiten Europa800Aantal2023
Geboren in Nederland3.320Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa410Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa355Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon3.425Aantal2022
Westers totaal605Aantal2022
Niet-westers totaal620Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba60Aantal2022
Suriname185Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers250Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal47Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting32Aantal2022
Verkeersovertredingen26Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven8Aantal2022
Totaal misdrijven139Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,08Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand2,96Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,16Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,16Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,92Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,39Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,52Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,93Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,63Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,63Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,26Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,61Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,44Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,83Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,96Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand9,12Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,82Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,27Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,27Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,62Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,22Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand47,71Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,39Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,29Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand24,86Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand23Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,42Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK099508Code2023
RegionaamLelystad-HavenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode09950800Code2023
Oppervlakte totaal606Aantal hectaren2023
Oppervlakte land444Aantal hectaren2023
Oppervlakte water163Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid644Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.229Aantal2023
Adressen met postcode3.224Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.013Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.204Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom25Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.005Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom8Aantal2023
Panden2.241Aantal2023
Percelen2.042Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 197026Aantal2023
Panden 1970 tot 1980116Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.004Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.047Aantal2023
Panden 2000 tot 2010555Aantal2023
Panden 2010 tot 2020136Aantal2023
Panden 2020 en later317Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2021
Verkeersongevallen totaal29Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.880Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.075Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof800Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,25Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte689Aantal2022
Motorfietsen320Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.999Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€313.687Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen83%Percentage2022
Huurwoningen totaal17%Percentage2022
In bezit woningcorporatie9%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022
Appartement252Aantal2023
Tussen of geschakelde woning869Aantal2023
Hoekwoning294Aantal2023
Tweeonder1kap132Aantal2023
Vrijstaande woning466Aantal2023
Ligplaats14Aantal2023
Standplaats8Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend12Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.194Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Lelystad-Haven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!