Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Oostkapelle:

Informatie woonplaats Oostkapelle:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oostkapelle in de gemeente Veere! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oostkapelle in de gemeente Veere!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 3,04% naar 2.373 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oostkapelle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Oostkapelle, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oostkapelle is met 70 personen toegenomen van 2.303 in 2013 tot 2.373 in 2021 (dat is 3,04%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Oostkapelle
Kaart van de woonplaats oostkapelle. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oostkapelle binnen de gemeente Veere.

De naam Oostkapelle wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Oostkapelle en voor de wijk Oostkapelle. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Oostkapelle

Woonplaats Oostkapelle heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.714 hectare, waarvan 1.708 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oostkapelle telt 2.433 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 248 adressen per km2. Er wonen 1.063 huishoudens en er zijn in totaal 1.435 woningen. De woonplaats telt 1.316 auto's en 294 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oostkapelle ligt in de gemeente Veere.

De brondata voor woonplaats Oostkapelle is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oostkapelle zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oostkapelle valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Oostkapelle zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oostkapelle zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veere. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.435 woningen in de woonplaats Oostkapelle
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Oostkapelle:

1.435 woningen & 2.433 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 10% naar €348.143 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oostkapelle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oostkapelle, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oostkapelle is met €31.592 gestegen van €316.550 in 2013 tot €348.143 in 2019 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 2.433 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Oostkapelle telt in totaal 2.433 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Oostkapelle.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.435 woningen & 2.433 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Oostkapelle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Veere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Oostkapelle


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oostkapelle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oostkapelle, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Oostkapelle is met 47 personen gestegen van 2.123 in 2013 tot 2.170 in 2021 (dat is 2,22%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Oostkapelle: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Oostkapelle.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oostkapelle. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal De Halve Maan


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sporthal De Halve Maan bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal De Halve Maan is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de woonplaats Oostkapelle. Stembureau Sporthal De Halve Maan is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Oostkapelle ligt. De gemeente Veere telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veere. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veere.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.897)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Oostkapelle.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oostkapelle was in 2018 €25.897.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (294 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Oostkapelle.

Woonplaats Oostkapelle telt in totaal 294 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oostkapelle, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Oostkapelle zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 686 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 686 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 668 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Oostkapelle 82 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Oostkapelle.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oostkapelle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal294Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij27Aantal2020
B-F Nijverheid en energie46Aantal2020
G+I Handel en horeca82Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed46Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening51Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten21Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.373Aantal2021
Mannen1.157Aantal2021
Vrouwen1.212Aantal2021
0 tot 15 jaar339Aantal2021
15 tot 25 jaar232Aantal2021
25 tot 45 jaar446Aantal2021
45 tot 65 jaar638Aantal2021
65 jaar of ouder734Aantal2021
Ongehuwd864Aantal2021
Gehuwd1.251Aantal2021
Gescheiden132Aantal2021
Verweduwd157Aantal2021
Westers totaal148Aantal2021
Geboorte totaal15Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal11Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid140Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag362Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar769Aantal2019
Opleidingsniveau hoog418Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.562Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.496Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.098Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.288Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.685Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.830Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.227Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.669Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.391Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement567Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.173Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.188Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.732Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.269Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.063Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens339Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen410Aantal2021
Huishoudens met kinderen318Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers78%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.044Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.739Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.897Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,08%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen31,85%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen21,90%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,12%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€255x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW663Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.170Aantal2021
Niet-westers totaal55Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers55Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,89Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand15,40Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,89Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand10,69Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand15,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,91Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,67Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand10,61Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,49Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km23,01Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,88Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,82Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,85Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,71Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,71Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,01Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,46Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,52Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,96Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,12Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,06Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,34Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,87Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand11,16Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand81,64Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand11,01Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand4,80Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand92,27Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,73Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,22Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand16,06Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand11,61Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2781Code2021
RegionaamOostkapelleNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.714Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.708Aantal hectaren2021
Oppervlakte water6Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid248Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.415Aantal2021
Adressen totaal2.433Aantal2021
Panden2.082Aantal2021
Percelen1.835Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.316Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.115Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof202Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen111Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.435Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€348.143Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning87%Percentage2020
Percentage meergezinswoning13%Percentage2020
Percentage bewoond72%Percentage2020
Percentage onbewoond28%Percentage2020
Koopwoningen75%Percentage2020
Huurwoningen totaal22%Percentage2020
In bezit woningcorporatie11%Percentage2020
In bezit overige verhuurders11%Percentage2020
Eigendom onbekend3%Percentage2020
Bouwjaar voor 200086%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Veere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Veere. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Veere. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!