Corona-statistieken gemeente Purmerend

Informatie woonplaats Purmerend:

Informatie woonplaats Purmerend:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Purmerend in de gemeente Purmerend! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Purmerend in de gemeente Purmerend!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Purmerend, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Purmerend is tussen 2013 en 2020 met 1.769 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 79.480 in 2013 tot 81.249 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Purmerend


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Purmerend wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Purmerend. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Purmerend

Woonplaats Purmerend heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.456 hectare, waarvan 2.315 land en 141 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Purmerend telt 42.700 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.229 adressen per km2. Er wonen 36.654 huishoudens en er zijn in totaal 36.141 woningen. De woonplaats telt 44.125 auto's en 5.885 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Purmerend ligt in de gemeente Purmerend.

De brondata voor woonplaats Purmerend is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Purmerend zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Purmerend bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Purmerend zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Purmerend zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Purmerend. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 36.141 woningen in Purmerend
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Purmerend:

36.141 woningen & 42.672 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Purmerend.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Purmerend:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 42.672 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Purmerend telt in totaal 42.672 adressen, met 42.563 verblijfsobjecten, 42 standplaatsen en 67 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Purmerend.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

36.141 woningen & 42.672 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Purmerend.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Purmerend was in 2018 €25.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (5.885 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Purmerend.

Woonplaats Purmerend telt in totaal 5.885 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Purmerend voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.885aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.040aantal2019
G+I Handel en horeca1.340aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie635aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed515aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.495aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten855aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners81.249aantal2020
Mannen39.642aantal2020
Vrouwen41.607aantal2020
0 tot 15 jaar11.857aantal2020
15 tot 25 jaar9.672aantal2020
25 tot 45 jaar19.178aantal2020
45 tot 65 jaar24.229aantal2020
65 jaar of ouder16.313aantal2020
Ongehuwd37.736aantal2020
Gehuwd31.927aantal2020
Gescheiden7.324aantal2020
Verweduwd4.262aantal2020
Geboorte totaal722aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal773aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.780gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.120gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.260gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal340gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement210gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning350gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning470gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning430gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning820gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning430gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming69%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal36.654aantal2020
Eenpersoonshuishoudens12.706aantal2020
Huishoudens zonder kinderen10.414aantal2020
Huishoudens met kinderen13.534aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  64.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.100Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.600Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,10 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,70 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,60 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,20 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.640aantal2019
Personen per soort uitkering; AO4.860aantal2019
Personen per soort uitkering; WW1.150aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW14.620aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon58.836aantal2020
Westers totaal7.668aantal2020
Niet-westers totaal14.745aantal2020
Marokko1.404aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba882aantal2020
Suriname3.848aantal2020
Turkije1.199aantal2020
Overig niet-westers7.412aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,50gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km11,20gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3103CodeWP3103
RegionaamPurmerendNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid3.509aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte1.906gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal2.456hectaren2020
Oppervlakte land2.315hectaren2020
Oppervlakte water141hectaren2020
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.229gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal44.125aantal2019
Personenautos brandstof benzine34.940aantal2019
Personenautos overige brandstof9.185aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen3.170aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad36.141aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€235.000Euro2019
Percentage eengezinswoning67%percentage2019
Percentage meergezinswoning33%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen59%percentage2019
Huurwoningen totaal41%percentage2019
In bezit woningcorporatie35%percentage2019
In bezit overige verhuurders6%percentage2019
Eigendom onbekendgeen datapercentagegeen data
Bouwjaar voor 200081%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200019%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Purmerend:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Purmerend. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Purmerend. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!