Bekijk ook: Sterke daling van de gasprijzen!

Statistieken buurt Buitengebied Huissen

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Huissen in de gemeente Lingewaard. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Huissen in de gemeente Lingewaard. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 59 gebieden Lingewaard / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote toename van 32% naar 1.270 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Buitengebied Huissen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Buitengebied Huissen, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Huissen is met 310 personen gestegen van 960 in 2013 tot 1.270 in 2022 (dat is 32%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Huissen
Kaart van de wijk Huissen met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Huissen met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zilverkamp 3e fase, 2: Zilverkamp 2e fase-Rietbaan, 3: Zilverkamp 4e fase, 4: Zilverkamp 1e fase, 5: Loovelden ...Toon meer... Kaart van de wijk Huissen met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zilverkamp 3e fase, 2: Zilverkamp 2e fase-Rietbaan, 3: Zilverkamp 4e fase, 4: Zilverkamp 1e fase, 5: Loovelden, 6: Johannahoeve, 7: Hofmeesterij-Kampstuk, 8: Centrum Huissen, 9: Brouwersland, 10: Buitengebied Huissen, 11: De Laak-Binnenveld, 12: T Kempke-Bloemstraat, 13: T Zand-Tabakshof, 14: Bedrijventerrein Pannenhuis-Agropark ...Toon minder...

Over de buurt Buitengebied Huissen

Buurt Buitengebied Huissen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.043 hectare, waarvan 937 land en 106 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 595 adressen per km2. Er wonen 480 huishoudens in buurt Buitengebied Huissen. Postcode 6851 is de meest voorkomende postcode in buurt Buitengebied Huissen. Buurt Buitengebied Huissen ligt binnen Wijk Huissen in de gemeente Lingewaard. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied Huissen: Keulstukken, Rietkamp, De Leuten en 't Klaphek.

De gegevens van de buurt Buitengebied Huissen voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 402 woningen in de buurt Buitengebied Huissen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lingewaard in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

402 woningen & 571 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 26% naar €408.059 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Buitengebied Huissen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Huissen, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Huissen is met €84.421 toegenomen van €323.638 in 2013 tot €408.059 in 2021 (dat is 26%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 571 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Buitengebied Huissen telt in totaal 571 adressen, met 552 verblijfsobjecten, 14 standplaatsen en 5 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Huissen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Buitengebied Huissen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

402 woningen & 571 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Voormalige raadzaal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Voormalige raadzaal is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied Huissen. Voormalige raadzaal is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied Huissen ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Voormalige raadzaal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 11 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Voormalige raadzaal stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Lingewaard telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lingewaard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.033)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Huissen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Lingewaard: Buitengebied Huissen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitengebied Huissen is €28.033. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.557. Buurt Buitengebied Huissen telt 875 inkomensontvangers op 1.270 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,29% procent van de huishoudens in buurt Buitengebied Huissen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Lingewaard: Buitengebied Huissen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt Buitengebied Huissen zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd - buurt Buitengebied Huissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lingewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Buitengebied Huissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Lingewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Lingewaard. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lingewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Buitengebied Huissen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Buitengebied Huissen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Buitengebied Huissen is met 286 personen gestegen van 879 in 2013 tot 1.165 in 2022 (dat is 33%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Buitengebied Huissen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Buitengebied Huissen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Huissen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Buitengebied Huissen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Buitengebied Huissen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied Huissen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Huissen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Buitengebied Huissen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 697 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 697 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 685 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Buitengebied Huissen 63 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Buitengebied Huissen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Buitengebied Huissen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied Huissen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied Huissen vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Buitengebied Huissen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Buitengebied Huissen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied Huissen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt Buitengebied Huissen: 97 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitengebied Huissen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Buitengebied Huissen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Huissen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal234Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.270Aantal2022
Mannen645Aantal2022
Vrouwen625Aantal2022
0 tot 15 jaar205Aantal2022
15 tot 25 jaar175Aantal2022
25 tot 45 jaar220Aantal2022
45 tot 65 jaar405Aantal2022
65 jaar of ouder270Aantal2022
Ongehuwd575Aantal2022
Gehuwd575Aantal2022
Gescheiden65Aantal2022
Verweduwd55Aantal2022
Westers totaal75Aantal2022
Geboorte totaal9Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal6Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid136,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag237Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar314Aantal2020
Opleidingsniveau hoog246Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg8,61%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.858Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.292Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.251Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.926Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.431Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.665Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.038Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.635Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement779Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.303Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.251Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.363Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.970Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.245Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.699Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief145Aantal2022
Energielabels Voorlopig251Aantal2022
Energielabels Onbepaald170Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++3Aantal2022
Energielabels A++1Aantal2022
Energielabels A+1Aantal2022
Energielabels A46Aantal2022
Energielabels B40Aantal2022
Energielabels C45Aantal2022
Energielabels D50Aantal2022
Energielabels E18Aantal2022
Energielabels F97Aantal2022
Energielabels G95Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam22%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal480Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens100Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen160Aantal2022
Huishoudens met kinderen215Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2020
Percentage werknemers77%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers875Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.557Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.033Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen36,93%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen25,86%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar36,21%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen25,54%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen36,57%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,07%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,29%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,97%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,17%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand2Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO38Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW160Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.165Aantal2022
Niet-westers totaal30Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal65Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting45Aantal2021
Verkeersovertredingen24Aantal2021
Vernieling17Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven164Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,09Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand6,94Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,74Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,49Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand10,31Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,09Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,96Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,83Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,78Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km63Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,95Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,95Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,74Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,74Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,58Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,21Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,88Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,21Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,91Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,13Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,55Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,58Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand6,71Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,85Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,76Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,89Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand19,08Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand7,33Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand5,61Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand8,05Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,85Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17050212Code2022
RegionaamBuitengebied HuissenNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode17050212Code2022
Oppervlakte totaal1.043Aantal hectaren2022
Oppervlakte land937Aantal hectaren2022
Oppervlakte water106Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode6851.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid595Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode566Aantal2022
Adressen totaal571Aantal2022
Adressen met woonfunctie467Aantal2022
Panden539Aantal2022
Percelen518Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19006Aantal2022
Panden 1900 tot 192540Aantal2022
Panden 1925 tot 1950110Aantal2022
Panden 1950 tot 1970161Aantal2022
Panden 1970 tot 198078Aantal2022
Panden 1980 tot 199032Aantal2022
Panden 1990 tot 200037Aantal2022
Panden 2000 tot 201030Aantal2022
Panden 2010 en latergeen dataAantalgeen data
Panden 2010 tot 202033Aantal2022
Panden 2020 en later19Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade20Aantal2021
Verkeersongevallen totaal22Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal565Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine441Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof124Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,45Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte92Aantal2020
Motorfietsen57Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad402Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€408.059Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning88%Percentage2021
Percentage meergezinswoning12%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen85%Percentage2021
Huurwoningen totaal15%Percentage2021
In bezit woningcorporatie6%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200063%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200037%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Huissen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Buitengebied Huissen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Buitengebied Huissen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lingewaard.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Badweg26851PZHuissen
Bergerdensestraat1 - 286851ENHuissen
Blauwenburcht1 - 36852NSHuissen
Bloemstraat95 - 996851CRHuissen
Bredestraat66 - 996851JP - 6851JTHuissen

Toon alle 50 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Buitengebied Huissen voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Lingewaard bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Buitengebied Huissen. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Buitengebied Huissen danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU170502120,18%0,30%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2021-2022BU170502120,36%0,07%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2021-2022BU170502124,83%3,21%BU17050202Het ZandLingewaard
2021-2022BU170502121,43%0,28%BU17050203ZilverkampLingewaard
2021-2022BU1705021272,81%52,72%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2021-2022BU1705021213,42%6,31%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2021-2022BU170502126,98%95,12%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2020-2021BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2020-2021BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2020-2021BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2020-2021BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2020-2021BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2020-2021BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2020-2021BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2019-2020BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2019-2020BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2019-2020BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2019-2020BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2019-2020BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2019-2020BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2019-2020BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2018-2019BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2018-2019BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2018-2019BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2018-2019BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2018-2019BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2018-2019BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2018-2019BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2017-2018BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2017-2018BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2017-2018BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2017-2018BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2017-2018BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2017-2018BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2017-2018BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2016-2017BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2016-2017BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2016-2017BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2016-2017BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2016-2017BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2016-2017BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2016-2017BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2015-2016BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2015-2016BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2015-2016BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2015-2016BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2015-2016BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2015-2016BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2015-2016BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2014-2015BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2014-2015BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2014-2015BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2014-2015BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2014-2015BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2014-2015BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2014-2015BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard
2013-2014BU17050005100,00%100,00%BU17050005Verspreide huizen AngerenLingewaard
2013-2014BU17050201100,00%100,00%BU17050201Uitbreiding Stad HuissenLingewaard
2013-2014BU17050202100,00%100,00%BU17050202Het ZandLingewaard
2013-2014BU17050203100,00%100,00%BU17050203ZilverkampLingewaard
2013-2014BU17050207100,00%100,00%BU17050207Verspreide huizen Het ZandLingewaard
2013-2014BU17050208100,00%100,00%BU17050208Verspreide huizen Hoeve en LoostraatLingewaard
2013-2014BU17050209100,00%100,00%BU17050209Verspreide huizen UiterwaardLingewaard

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Angeren in 2021 naar Klappenburg in 2022. De naam van deze buurt veranderde van Uitbreiding Stad Huissen in 2021 naar Hofmeesterij-Kampstuk in 2022. De naam van deze buurt veranderde van Het Zand in 2021 naar T Zand-Tabakshof in 2022. De naam van deze buurt veranderde van Zilverkamp in 2021 naar Zilverkamp 1e fase in 2022. De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Het Zand in 2021 naar Johannahoeve in 2022. De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Hoeve en Loostraat in 2021 naar Loovelden in 2022. De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Uiterwaard in 2021 naar Brouwersland in 2022.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Lingewaard):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Lingewaard eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.