Informatie buurt Groot Deijleroord en Ter Weer:

Informatie buurt Groot Deijleroord en Ter Weer:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Groot Deijleroord en Ter Weer in de gemeente Wassenaar! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Groot Deijleroord en Ter Weer in de gemeente Wassenaar!
Aantal inwoners per jaar (kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Groot Deijleroord en Ter Weer, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Groot Deijleroord en Ter Weer is met 40 inwoners toegenomen (afgerond is dat 0%): van 5.055 in 2013 tot 5.095 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Wassenaar
(buurt Groot Deijleroord en Ter Weer is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Wassenaar. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Groot Deijleroord en Ter Weer

Groot Deijleroord en Ter Weer heeft een totale oppervlakte van 101 hectare, waarvan 100 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.759 adressen per km2. Er wonen 2.225 huishoudens in Groot Deijleroord en Ter Weer. Postcode 2241 is de meest voorkomende postcode in de buurt Groot Deijleroord en Ter Weer. Groot Deijleroord en Ter Weer ligt binnen de wijk Noordoostelijk Deel der Gemeente in de gemeente Wassenaar.

Kenmerken van de 2.335 woningen in Groot Deijleroord en Ter Weer
Informatie over de 2.335 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Wassenaar. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Groot Deijleroord en Ter Weer:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Groot Deijleroord en Ter Weer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Groot Deijleroord en Ter Weer:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 32.299)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Groot Deijleroord en Ter Weer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Wassenaar: Groot Deijleroord en Ter Weer is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Groot Deijleroord en Ter Weer is € 32.299. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 43.500. Groot Deijleroord en Ter Weer telt 3.700 inkomensontvangers op 5.095 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,00 % procent van de huishoudens in Groot Deijleroord en Ter Weer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Wassenaar: Groot Deijleroord en Ter Weer is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (330 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Groot Deijleroord en Ter Weer.

Groot Deijleroord en Ter Weer telt in totaal 330 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Groot Deijleroord en Ter Weer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Groot Deijleroord en Ter Weer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Groot Deijleroord en Ter Weer


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Groot Deijleroord en Ter Weer


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Groot Deijleroord en Ter Weer. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Groot Deijleroord en Ter Weer naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Groot Deijleroord en Ter Weer: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Groot Deijleroord en Ter Weer voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Groot Deijleroord en Ter Weer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Groot Deijleroord en Ter Weer.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Wassenaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wassenaar. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wassenaar. Met verschillende handige overzichten voor alle 24 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Groot Deijleroord en Ter Weer voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Groot Deijleroord en Ter Weer
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Anemonenweg1 - 842241XH - 2241XMWassenaar
Aronskelkweg1 - 442241WCWassenaar
Baljuwstraat1 - 182241BSWassenaar
Bellesteynlaan1 - 992241WG - 2241WJWassenaar
Bijlcamppad1 - 192241WVWassenaar
Bonte Oslaan2 - 622241XDWassenaar
Burgemeester Geertsemalaan1 - 862241WD - 2241WEWassenaar
Burmanlaan1 - 1602241JD - 2241JJWassenaar
Clematislaan1 - 652241JA - 2241JCWassenaar
Crocusstraat1 - 612241VW - 2241VZWassenaar
Dahliahof1 - 262241AXWassenaar
De Lignestraat2 - 882241TJ - 2241TKWassenaar
Deijlerweg1 - 2082241AA - 2241ALWassenaar
Dijkgraafstraat1 - 512241CJ - 2241CLWassenaar
Fabritiuslaan1 - 1342241JR - 2241JVWassenaar
Fagelstraat2 - 282241TMWassenaar
Fresiaplein1 - 182241XSWassenaar
Gladiolusstraat1 - 112241XAWassenaar
Goudtstraat2 - 322241TLWassenaar
Hillenaarlaan1 - 602241HW - 2241JZWassenaar
Hof van Eeden2 - 462241JAWassenaar
Hofcampweg1 - 1642241KD - 2241KJWassenaar
Hoogheemraadstraat1 - 772241CA - 2241CHWassenaar
Hughenzstraat1 - 792241TRWassenaar
Hyacinthstraat1 - 742241VS - 2241VVWassenaar
Irisstraat1 - 112241VLWassenaar
Jasmijnpad2 - 122241XGWassenaar
Johanneshoevelaan1 - 292241XBWassenaar
Leliestraat1 - 72241WBWassenaar
Lindenhoflaan1 - 242241WP - 2241WRWassenaar
Lodesteijnstraat1 - 272241JN - 2241JPWassenaar
Middelweg32 - 1522241AN - 2241AVWassenaar
Narcislaan1 - 412241VP - 2241VRWassenaar
Oostdaallaan1 - 522241XCWassenaar
Paedtslaan2 - 282241KA - 2241KBWassenaar
Parklaan2 - 282241XNWassenaar
Rijksstraatweg200 - 3402241BX - 2242ABWassenaar
Rodenburglaan1 - 802241WS - 2241WTWassenaar
Rozenplein1 - 232241XT - 2241XVWassenaar
Sandelandstraat1 - 232241TPWassenaar
Schepenstraat1 - 392241CM - 2241CPWassenaar
Schoutstraat1 - 112241BTWassenaar
Seringenlaan1 - 892241VH - 2241VKWassenaar
Stompwijckstraat1 - 202241TSWassenaar
Suykstraat1 - 462241TV - 2241TWWassenaar
Ter Weerlaan1 - 1902241VA - 2241VGWassenaar
Tulpweg1 - 302241VM - 2241VNWassenaar
Twickelstraat1 - 952241XE - 2241XGWassenaar
Van Cranenburchlaan1 - 1062241PJ - 2241PTWassenaar
Van Montfoortlaan1 - 422241JKWassenaar
Van Naeltwijckstraat1 - 202241JMWassenaar
Van der Marckstraat1 - 202241JLWassenaar
Van der Wervestraat1 - 282241TNWassenaar
Vinkenburglaan1 - 712241WK - 2241WNWassenaar
Violierenweg1 - 402241XP - 2241XRWassenaar
Weijermanstraat1 - 122241BVWassenaar
Westerhoflaan1 - 512241WX - 2241WZWassenaar
Zijllaan28 - 852241KCWassenaar
Zuidwijklaan179 - 2292241TTWassenaar
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]