Corona-statistieken gemeente Utrecht

Informatie buurt Kanaleneiland Zuid:

Informatie buurt Kanaleneiland Zuid:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kanaleneiland Zuid in de gemeente Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kanaleneiland Zuid in de gemeente Utrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (8% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Kanaleneiland Zuid, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Kanaleneiland Zuid is met 725 inwoners toegenomen (afgerond is dat 8%): van 8.305 in 2013 tot 9.030 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kanaleneiland Zuid
Kaart van de wijk Zuidwest met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuidwest met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dichterswijk, 2: Transwijk Noord, 3: Kanaleneiland Noord, 4: Rivierenwijk, 5: Transwijk Zuid, 6: Kanaleneiland Zuid, 7: Bedrijvengebied Kanaleneiland.

Over buurt Kanaleneiland Zuid

Buurt Kanaleneiland Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 76 hectare, waarvan 70 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.936 adressen per km2. Er wonen 4.320 huishoudens in buurt Kanaleneiland Zuid. Postcode 3526 is de meest voorkomende postcode in buurt Kanaleneiland Zuid. Buurt Kanaleneiland Zuid ligt binnen Wijk Zuidwest in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 3.678 woningen in buurt Kanaleneiland Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Kanaleneiland Zuid:

3.678 woningen & 4.183 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Kanaleneiland Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 4.183 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Buurt Kanaleneiland Zuid telt in totaal 4.183 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Kanaleneiland Zuid.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.678 woningen & 4.183 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€17.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kanaleneiland Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidwest (Kanaleneiland Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidwest is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kanaleneiland Zuid is €17.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €23.800. Buurt Kanaleneiland Zuid telt 6.700 inkomensontvangers op 9.030 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
16,40 % procent van de huishoudens in buurt Kanaleneiland Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidwest (Kanaleneiland Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidwest is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (475 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Kanaleneiland Zuid.

Buurt Kanaleneiland Zuid telt in totaal 475 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Kanaleneiland Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Kanaleneiland Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle 121 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kanaleneiland Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Kanaleneiland Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Kanaleneiland Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Kanaleneiland Zuid. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Kanaleneiland Zuid naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Kanaleneiland Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Kanaleneiland Zuid voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Kanaleneiland Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kanaleneiland Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Kanaleneiland Zuid: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kanaleneiland Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal475aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij0aantal2019
B-F Nijverheid en energie90aantal2019
G+I Handel en horeca75aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie95aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed15aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening135aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten65aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners9.030aantal2020
Mannen4.655aantal2020
Vrouwen4.370aantal2020
0 tot 15 jaar1.810aantal2020
15 tot 25 jaar1.565aantal2020
25 tot 45 jaar3.260aantal2020
45 tot 65 jaar1.720aantal2020
65 jaar of ouder685aantal2020
Ongehuwd5.670aantal2020
Gehuwd2.585aantal2020
Gescheiden590aantal2020
Verweduwd190aantal2020
Geboorte totaal130aantal2019
Geboorte relatief14aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal30aantal2019
Sterfte relatief3aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.170gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.850gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.170gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal370gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement280gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning340gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning430gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming63%percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker52%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker4%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn62%percentage2016
Overgewicht52%percentage2016
Obesitas19%percentage2016
Roker27%percentage2016
Sporter41%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven83%percentage2016
Moeite met rondkomen35%percentage2016
Vrijwilligerswerk21%percentage2016
Mantelzorger9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening35%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2016
Gehoorbeperking8%percentage2016
Gezichtsbeperking10%percentage2016
Mobiliteitsbeperking15%percentage2016
Minstens één beperking23%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie62%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.320aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.225aantal2020
Huishoudens zonder kinderen795aantal2020
Huishoudens met kinderen1.300aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  6.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €23.800Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €17.700Euro2018
40% personen met laagste inkomen52%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen10%percentage2018
Actieven 15-75 jaar52,40 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen59,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen6,90 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen20,70 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum16,40 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand750aantal2019
Personen per soort uitkering; AO510aantal2019
Personen per soort uitkering; WW120aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW630aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.415aantal2020
Westers totaal935aantal2020
Niet-westers totaal5.680aantal2020
Marokko2.970aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba60aantal2020
Suriname205aantal2020
Turkije1.290aantal2020
Overig niet-westers1.160aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,50gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,30gemiddeld km2019
Afstand tot school0,30gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km20,60gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440831Code2020
RegionaamKanaleneiland ZuidNaam2020
Soort regioBuurtType2020
Bevolkingsdichtheid12.941aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte3.807gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal76hectaren2020
Oppervlakte land70hectaren2020
Oppervlakte water6hectaren2020
Meest voorkomende postcode3526.0postcode2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.936gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.665aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.930aantal2019
Personenautos overige brandstof730aantal2019
Personenautos per huishouden0,60gemiddeld2019
Motorfietsen105aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.678aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€172.000Euro2019
Percentage eengezinswoning12%percentage2019
Percentage meergezinswoning88%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen29%percentage2019
Huurwoningen totaal71%percentage2019
In bezit woningcorporatie54%percentage2019
In bezit overige verhuurders16%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200087%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Kanaleneiland Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Kanaleneiland Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Afrikalaan1 - 1873526VK - 3526VNUtrecht
Al Masoedilaan2 - 1883526GZUtrecht
Alexander de Grotelaan1 - 2873526RB - 3526RPUtrecht
Amerikalaan1 - 10013526VD - 3526VZUtrecht
Aziëlaan2 - 7823526SB - 3526SZUtrecht

Toon alle 28 rijen met adressen...