Corona-statistieken gemeente Utrecht

Informatie buurt Transwijk-Zuid:

Informatie buurt Transwijk-Zuid:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Transwijk-Zuid in de gemeente Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Transwijk-Zuid in de gemeente Utrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 23% naar 2.770 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Transwijk-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Transwijk-Zuid, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Transwijk-Zuid is met 510 personen gestegen van 2.260 in 2013 tot 2.770 in 2021 (dat is 23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Transwijk-Zuid
Kaart van de wijk Zuidwest met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuidwest met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dichterswijk, 2: Transwijk-Noord, 3: Kanaleneiland-Noord, 4: Rivierenwijk, 5: Transwijk-Zuid, 6: Kanaleneiland-Zuid, 7: Bedrijvengebied Kanaleneiland.

Over de buurt Transwijk-Zuid

Buurt Transwijk-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 77 hectare, waarvan 73 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.608 adressen per km2. Er wonen 1.855 huishoudens in buurt Transwijk-Zuid. Postcode 3526 is de meest voorkomende postcode in buurt Transwijk-Zuid. Buurt Transwijk-Zuid ligt binnen Wijk Zuidwest in de gemeente Utrecht. Het Park Transwijk ligt binnen de buurt Transwijk-Zuid.

Kenmerken van de 1.884 woningen in de buurt Transwijk-Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.884 woningen & 2.230 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 51% naar €196.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Transwijk-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Transwijk-Zuid, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Transwijk-Zuid is met €66.000 gestegen van €130.000 in 2013 tot €196.000 in 2020 (dat is 51%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.230 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Transwijk-Zuid telt in totaal 2.230 adressen, met 2.226 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor buurt Transwijk-Zuid.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.884 woningen & 2.230 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Transwijk-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidwest (Transwijk-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidwest is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Transwijk-Zuid is €27.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.800. Buurt Transwijk-Zuid telt 2.400 inkomensontvangers op 2.770 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,90% procent van de huishoudens in buurt Transwijk-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidwest (Transwijk-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidwest is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (460 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Transwijk-Zuid.

Buurt Transwijk-Zuid telt in totaal 460 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Transwijk-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Transwijk-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Marco Pololaan 185


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Marco Pololaan 185 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Marco Pololaan 185 is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Transwijk-Zuid geen stembureau. Stembureau Marco Pololaan 185 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Transwijk-Zuid ligt. De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 144 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Transwijk-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Transwijk-Zuid, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Transwijk-Zuid is met 166 personen toegenomen van 1.559 in 2013 tot 1.725 in 2021 (dat is 11%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Transwijk-Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Transwijk-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Transwijk-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Transwijk-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Transwijk-Zuid. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Transwijk-Zuid, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Transwijk-Zuid zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.212 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.212 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.180 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Transwijk-Zuid 218 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Transwijk-Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Transwijk-Zuid voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Transwijk-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Transwijk-Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Transwijk-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Transwijk-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal460Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie40Aantal2020
G+I Handel en horeca45Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening165Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.770Aantal2021
Mannen1.390Aantal2021
Vrouwen1.380Aantal2021
0 tot 15 jaar175Aantal2021
15 tot 25 jaar315Aantal2021
25 tot 45 jaar1.530Aantal2021
45 tot 65 jaar270Aantal2021
65 jaar of ouder490Aantal2021
Ongehuwd1.950Aantal2021
Gehuwd485Aantal2021
Gescheiden160Aantal2021
Verweduwd185Aantal2021
Westers totaal250Aantal2021
Geboorte totaal15Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal75Aantal2020
Sterfte relatief27Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.799Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag410Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.320Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2020
WMO cliënten415Aantal2020
WMO cliënten relatief144Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.410Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.160Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.250Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.790Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal120Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning740Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning840Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning140Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning20Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming85%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht62%percentage2020
Overgewicht36%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk63%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk52%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam40%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)28%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)23%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.855Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.340Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen360Aantal2021
Huishoudens met kinderen150Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2019
Percentage werknemers91%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 9%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.800Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar23,10%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen69,10%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen4,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen11,20%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,90%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW510Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.725Aantal2021
Niet-westers totaal795Aantal2021
Marokko220Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2021
Suriname75Aantal2021
Turkije170Aantal2021
Overig niet-westers280Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km55Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km86Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km236Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km110Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km67Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km272Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km84Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km420Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km27,90Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km62Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km42Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km120Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km35Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km95Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km51Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km32Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km17Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand4,90Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440822Code2021
RegionaamTranswijk-ZuidNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03440822Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners10Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal77Aantal hectaren2021
Oppervlakte land73Aantal hectaren2021
Oppervlakte water4Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode3526.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.608Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.220Aantal2021
Adressen totaal2.230Aantal2021
Panden356Aantal2021
Percelen125Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal750Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine590Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof165Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.027Aantal2020
Motorfietsen55Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.884Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€196.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning16%Percentage2020
Percentage meergezinswoning84%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen14%Percentage2020
Huurwoningen totaal86%Percentage2020
In bezit woningcorporatie68%Percentage2020
In bezit overige verhuurders18%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200013%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200087%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Transwijk-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Transwijk-Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Transwijk-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Beneluxlaan902 - 9283526KH - 3526KJUtrecht
Cor Vlotlaan1 - 553526XVUtrecht
De Brauwlaan1 - 323526XR - 3526XSUtrecht
Europalaan1 - 553526KN - 3526KSUtrecht
Europaplein1 - 13003526WB - 3526WZUtrecht

Toon alle 18 rijen met adressen...