Statistieken buurt Losser-West

Aantal inwoners per jaar
(toename van 4,23% naar 7.755 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Losser-West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Losser-West is met 315 personen gestegen van 7.440 in 2013 tot 7.755 in 2023 (dat is 4,23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Losser-West

Buurt Losser-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 229 hectare, waarvan 228 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.126 adressen per km2. Er wonen 3.230 huishoudens in de buurt Losser-West. Postcode 7582 is de meest voorkomende postcode in de buurt Losser-West. De buurt Losser-West ligt binnen Losser in de gemeente Losser. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Losser-West: Voswinkel en Broekhoek.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Losser-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Losser met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Losser, 2: Losser-Oost, 3: Losser-West, 4: Bedrijfsterrein Losser.

Woningkenmerken
Er zijn 3.279 woningen in de buurt Losser-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Losser in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 32% naar €282.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Losser-West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Losser-West, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Losser-West is met €68.000 gestegen van €214.000 in 2013 tot €282.000 in 2022 (dat is 32%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Losser-West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Losser.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Losser-West is €282.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 3.279 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Losser (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Losser-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Losser-West: er zijn 1.008 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Losser-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 3.509 totaal in de buurt Losser-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Losser-West telt in totaal 3.509 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Losser-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Losser
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Losser-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Losser-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Losser-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Losser-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Losser-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Losser bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Losser-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Losser-West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Losser-West, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Losser-West is met 247 personen gestegen van 6.398 in 2013 tot 6.645 in 2022 (dat is 3,85%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Losser naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Losser-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Losser-West in 2022 zijn Westers (750 inwoners) en Overig (185 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Losser-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Losser-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Losser-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Losser:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Losser. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Losser-West zijn C (1.122 adressen) en A (657 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Losser-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Losser-West: 1.122 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Losser bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Losser-West
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Losser-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Losser-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Losser-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Losser-West.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Losser-West voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Losser-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Losser-West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij de stembureaus in de buurt Losser-West is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de stembureaus in de buurt Losser-West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Losser.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Losser-West.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 25 stembureaus in de gemeente Losser en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Losser. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Losser.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Losser-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Losser: Losser-West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Losser-West is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.900. Buurt Losser-West telt 6.200 inkomensontvangers op 7.755 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in buurt Losser-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Losser: Losser-West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (505 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Losser-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Losser-West zijn in totaal 505 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Losser-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Losser-West
Er zijn 59 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Losser-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Losser-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59 elektrische auto’s in de buurt Losser-West. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Losser-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.984 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Losser-West in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Losser-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.304 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Losser-West (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.948 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Losser-West in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Losser-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Losser-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 111 misdrijven in de buurt Losser-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Losser-West, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Losser-West zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.534 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Losser-West 111 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Losser-West in 2022 zijn Horizontale fraude (28 delicten) en Ongevallen (weg) (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Losser-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 14 misdrijven in de buurt Losser-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Losser-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Losser-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Losser.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,26 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Losser-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Losser-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Losser-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Losser-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Losser-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Losser-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Losser-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Losser-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Losser-West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Losser-West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Losser-West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Losser-West voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Losser-West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Losser-West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Losser-West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Losser-West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Losser-West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Losser-West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Losser-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Losser-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Losser-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal505Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca100Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.755Aantal2023
Mannen3.905Aantal2023
Vrouwen3.850Aantal2023
0 tot 15 jaar1.245Aantal2023
15 tot 25 jaar890Aantal2023
25 tot 45 jaar1.675Aantal2023
45 tot 65 jaar2.185Aantal2023
65 jaar of ouder1.760Aantal2023
Ongehuwd3.365Aantal2023
Gehuwd3.540Aantal2023
Gescheiden475Aantal2023
Verweduwd370Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.405Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.520Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.640Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.610Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura160Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,2%Percentage2021
WMO cliënten500Aantal2021
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.350Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.090Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.620Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.750Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.750Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.800Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.485Aantal2023
Energielabels Onbepaald165Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++4Aantal2023
Energielabels A+++30Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A657Aantal2023
Energielabels B608Aantal2023
Energielabels C1.122Aantal2023
Energielabels D438Aantal2023
Energielabels E111Aantal2023
Energielabels F157Aantal2023
Energielabels G156Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht1%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger18%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.230Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens795Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.165Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.270Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers90%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€132x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO360Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.580Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.610Aantal2023
Herkomst Europa660Aantal2023
Herkomst buiten Europa485Aantal2023
Geboren in Nederland6.610Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa455Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa205Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa210Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa285Aantal2023
Autochtoon6.645Aantal2022
Westers totaal750Aantal2022
Niet-westers totaal310Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije90Aantal2022
Overig niet-westers185Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting31Aantal2022
Verkeersovertredingen28Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven7Aantal2022
Totaal misdrijven111Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01680001Code2023
RegionaamLosser-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01680001Code2023
Oppervlakte totaal229Aantal hectaren2023
Oppervlakte land228Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode7582.0Naam2023
Dekkingspercentage4%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.126Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.509Aantal2023
Adressen met postcode3.450Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.347Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.505Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.343Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2023
Panden3.256Aantal2023
Percelen2.936Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19007Aantal2023
Panden 1900 tot 192582Aantal2023
Panden 1925 tot 1950130Aantal2023
Panden 1950 tot 1970631Aantal2023
Panden 1970 tot 1980780Aantal2023
Panden 1980 tot 1990748Aantal2023
Panden 1990 tot 2000494Aantal2023
Panden 2000 tot 2010126Aantal2023
Panden 2010 tot 2020319Aantal2023
Panden 2020 en later114Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2021
Verkeersongevallen totaal22Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.045Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.455Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof590Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.774Aantal2022
Motorfietsen330Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.279Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€282.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning92%Percentage2022
Percentage meergezinswoning8%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen76%Percentage2022
Huurwoningen totaal24%Percentage2022
In bezit woningcorporatie18%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022
Appartement259Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.008Aantal2023
Hoekwoning713Aantal2023
Tweeonder1kap736Aantal2023
Vrijstaande woning631Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend10Aantal2023
Woningtype n.v.t.162Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Losser. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Losser-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Losser-West
Tabel met 3.509 adressen in de buurt Losser-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Losser-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Losser.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalsgaardenstraat5 t/m 517582AB t/m 7582ADLosser39
Allemansweg1 t/m 1087582HJ t/m 7582HMLosser57
Andersonstraat2 t/m 447582AZLosser20
Arendshorst1 t/m 77581WCLosser4
Arkelstein1 t/m 277581RLLosser25
Bakkerskamp1 t/m 1747582HA t/m 7582HHLosser121
Begoniastraat1 t/m 357581TC t/m 7581TDLosser35
Bonkenpad--Losser0
Boxbergen1 t/m 277581WSLosser23
Bredenhorst1 t/m 237581RMLosser14
Broekhoekweg10 t/m 167582PTLosser3
Buckhorst1 t/m 147581WGLosser10
Burgemeester Eekhoutstraat1 t/m 457582BH t/m 7582BKLosser41
Cato Elderinkstraat1 t/m 287582ZR t/m 7582ZSLosser28
Chopinstraat1 t/m 507582EE t/m 7582EHLosser37
Collendoorn1 t/m 387581RHLosser28
Deppenbroekweg27582RDLosser2
Diepenbrocklaan1 t/m 377582CX t/m 7582CZLosser24
Dingeldeinstraat1 t/m 277582ZL t/m 7582ZMLosser27
Dingshof1 t/m 467581WPLosser31
Dorpergaarden1 t/m 537582HVLosser40
Dr Frederiksstraat1 t/m 497582AV t/m 7582AXLosser33
Dr L de Bruijnstraat2 t/m 367582AALosser18
Dr Staringstraat1 t/m 397582BL t/m 7582BMLosser27
Ds Froenplein--Losser0
Enschedesestraat3 t/m 1097582AE t/m 7582PNLosser99
Everlo1 t/m 307581RDLosser26
Eversbergh1 t/m 337581WTLosser32
G J ter Kuilestraat1 t/m 287582ZT t/m 7582ZVLosser28
Grimberge1 t/m 117581WRLosser11
Gronausestraat2 t/m 2227581CG t/m 7581CMLosser98
Hagenvoorde1 t/m 247581RJLosser17
Havezatensingel2 t/m 1247581WB t/m 7581WKLosser104
Haydnstraat1 t/m 587582EW t/m 7582EZLosser50
Hekkelkremersbrug--Losser0
Hofkamp1 t/m 2737582GA t/m 7582GVLosser244
Hogeboekelweg1 t/m 467582AJLosser15
Hogenhof1 t/m 267581WLLosser17
Hogeweg1 t/m 2057582CA t/m 7582CJLosser134
Holtinkstraat1 t/m 327582BS t/m 7582BTLosser31
Honingloweg77581PKLosser1
Hooibeek1 t/m 177582BPLosser17
Hooimaatweg1 t/m 197581PMLosser18
Hyacinthstraat1 t/m 327581TJLosser28
Irisstraat1 t/m 1137581TT t/m 7581TZLosser92
J S Bachstraat1 t/m 327582EN t/m 7582EPLosser26
Jan Jansstraat1 t/m 417582BGLosser27
Keizerskroon2 t/m 867581TW t/m 7581TXLosser44
Kerkenvealdplein--Losser0
Kremersweg1 t/m 117582CLLosser8
Labdiekpad--Losser0
Leliestraat1 t/m 557581TP t/m 7581TSLosser34
Lentfertstraat1 t/m 207582AP t/m 7582ARLosser20
Lutterstraat1 t/m 977581BS t/m 7581RALosser69
Markedal1 t/m 197582BRLosser10
Markeweg2 t/m 1317582BA t/m 7582BZLosser83
Melenhorst1 t/m 637581WD t/m 7581WELosser45
Melkweg1 t/m 407582CSLosser27
Mozartstraat1 t/m 1117582ER t/m 7582EVLosser69
Muchtepad--Losser0
Muchteweg1 t/m 387582AK t/m 7582ALLosser29
Möllenbergstraat1 t/m 717582ZW t/m 7582ZZLosser79
Narcisstraat1 t/m 517581TE t/m 7581THLosser45
Nitertweg2 t/m 157582PVLosser8
Oldenzaalsestraat1 t/m 1197581AS t/m 7581PZLosser128
Oosterhof1 t/m 357581WNLosser25
Osseplein--Losser0
Oude Muchteweg2-Losser1
Pastoor Schaafsplein--Losser0
Reekersgaarden1 t/m 547582JBLosser33
Richterstraat1 t/m 857582BV t/m 7582BXLosser63
Rozenstraat1 t/m 547581TA t/m 7581TBLosser49
Sallers Kerkepad--Losser0
Saterslo1 t/m 97581RBLosser5
Schoolpad--Losser0
Schubertstraat1 t/m 327582EJ t/m 7582EKLosser24
Smuddeweg2 t/m 47581PNLosser3
Sweelinckstraat1 t/m 777582EA t/m 7582EDLosser69
Tulpstraat1 t/m 777581TK t/m 7581TNLosser71
Twickelo1 t/m 277581RELosser21
Tönsweg1 t/m 217582HS t/m 7582HTLosser14
Vlasakker1 t/m 597582AS t/m 7582ATLosser35
Voswinkelsteeg2 t/m 217582PKLosser12
Voswinkelweg1 t/m 147582PGLosser16
Warmelo1 t/m 527581RGLosser35
Weemselo1 t/m 507581RCLosser48
Wiggers Kempke1 t/m 167582JALosser13
Wolshagen1 t/m 197581RKLosser15
Zweermanstraat1 t/m 457582AM t/m 7582ANLosser44
de Esch1 t/m 387582BM t/m 7582BNLosser27
de Klomp1 t/m 77582HRLosser6
het Adelsgoor1 t/m 197582HPLosser17
het Bentman1 t/m 387582DK t/m 7582DLLosser33
het Boerrigter1 t/m 1147582DA t/m 7582DDLosser80
het Egbertink1 t/m 1387582DE t/m 7582DJLosser88
het Kloppenberg1 t/m 217582JCLosser20
het Lukens1 t/m 427582HN t/m 7582HWLosser31
het Nije Erf1 t/m 87582HXLosser5
het Swennink1 t/m 357582JDLosser30
van Beethovenlaan1 t/m 487582EL t/m 7582EMLosser41
van Deinsestraat1 t/m 367582ZN t/m 7582ZPLosser35

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 101 openbare ruimtes en 3.509 adressen in de buurt Losser-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Losser-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Losser-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek75811228
Postcode numeriek75822222
WoonkernLosser3505
WoonplaatsLosser3519
WijkLosser3519
GemeenteLosser3519
ProvincieOverijssel3519
WaterschapWaterschap Vechtstromen3509
LandNederland3519

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Losser-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Losser-West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Losser-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Losser-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven